Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Dôležitosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Prečo sa oplatí venovať pozornosť vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve

Dôležitosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Prečo sa oplatí venovať pozornosť vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve

Poznatky z neurovedy, biológie či psychológie vykresľujú rané detstvo ako obdobie obrovských príležitostí, ale i rizík. Na Slovensku žije momentálne viac než 400-tisíc detí vo veku od 0 do 6 rokov, ktoré by mohli čerpať výhody programov ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania. Výskumy pritom opakovane potvrdzujú, že účasť detí na týchto programoch môže vo významnej miere pozitívne ovplyvniť ich neskoršie úspechy v oblasti vzdelávania. Zapojením sa do takéhoto programu sa u dieťaťa znižuje riziko opakovania ročníka či zaradenia do prúdu špeciálneho školstva a zvyšuje sa jeho šanca na ukončenie strednej školy. Celkovo sa zlepšuje jeho školská pripravenosť a školská úspešnosť. Mimoriadne dôležitá je dostupnosť programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ako aj pre deti zo zdravotným znevýhodnením či rizikovým vývinom. Sú pre ne obrovskou príležitosťou postaviť sa na vstupe do povinného vzdelávania spolu so svojimi rovesníkmi na rovnakú štartovaciu čiaru. Vďaka skorej intervencii vstupujú do 1. ročníka lepšie pripravené zvládať nároky školy. Tým sa významne zvyšuje nielen ich šanca na školskú úspešnosť, ale aj kvalitnejší život. Preukázané sú totiž aj dlhodobejšie efekty programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad vzťah medzi predškolskou prípravou a zárobkovou činnosťou v dospelosti. Investovať energiu a financie do zlepšovania kvality systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa preto naozaj oplatí.

Programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa týkajú 400-tisíc detí a ich rodín

Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej VSRD) sa týka veľkej časti populácie. V medzinárodnom priestore sa totiž chápe ako flexibilný a variabilný systém rôznych programov, ktoré sú zacielené na rozvoj detí od narodenia (dokonca aj pred narodením) až do veku, keď nastupujú do školy. Rieši otázky týkajúce sa výživy, sociálnej ochrany a ochrany zdravia a, samozrejme, vzdelávania. Ide o komplexný balík pomoci a podpory, ktorý ma zabezpečiť blaho každému dieťaťu. Dobre nastavený systém VSRD prináša výhody všetkým deťom bez ohľadu na ich sociálnu situáciu, zdravotné znevýhodnenie či iné charakteristiky.

Podľa zákona sa povinná školská dochádzka na Slovensku začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.1 V roku 2018 žilo na Slovensku viac než 400-tisíc detí vo vekovom rozpätí 0 – 6 rokov. Programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa teda teoreticky týkajú takmer 40 % všetkých ľudí do 18 rokov. K tejto skupine obyvateľstva treba pridať tisícky ďalších. V centre pozornosti systému VSRD nie je totiž len dieťa, ale celá jeho rodina.2

Programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sú tou najlepšou investíciou

Celosvetová diskusia o kvalite programov VSRD nebola nikdy taká živá ako v dnešných dňoch. Počet výskumov, ktoré potvrdzujú ich význam, rastie zo dňa na deň. Každé ďalšie výsledky potvrdzujú fakt, že kvalitné programy VSRD pozitívne ovplyvňujú budúcnosť detí, a teda i spoločnosti. Sociologické a ekonomické analýzy zdôrazňujú vysokú návratnosť finančných prostriedkov vložených do programov VSRD3 , keďže prispievajú k znižovaniu chudoby a zlepšeniu sociálnej mobility.4 Investície v ranom detstve majú preukázateľne vyššiu návratnosť ako tie, ktoré sa uskutočňujú v neskorších fázach života človeka.5

Kvalitné programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve majú pozitívny vplyv na ďalšiu vzdelávaciu dráhu

V rámci celosvetovej diskusie existuje zhoda v tom, že kvalitné programy VSRD pozitívne ovplyvňujú ďalšiu vzdelávaciu dráhu detí. Viaceré výskumy poukazujú na krátkodobé efekty v podobe zvýšenia inteligenčného kvocientu. 6 Akcelerácia kognitívneho vývinu dieťaťa je totiž v prvých rokoch života najsilnejšia. V ranom detstve dochádza tiež k dynamickému rozvoju reči a kladú sa základy ranej jazykovej gramotnosti. Ak je dieťa zapojené do kvalitného programu VSRD, profituje nielen vďaka odbornej cielenej intervencii, ale aj vďaka bohatosti podnetov a sociálnych interakcií. Do školy vstupuje lepšie pripravené, čím sa jeho šance na školskú úspešnosť zvyšujú. Preto programy VSRD:

  • znižujú riziko opakovania ročníka,
  • znižujú riziko zaradenia dieťaťa do prúdu špeciálneho školstva,
  • zvyšujú šance ukončenia strednej školy.7

V prípade inštitucionálnych programov VSRD je nezanedbateľným benefitom i skúsenosť s kultúrou výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá zlepšuje adaptáciu detí na školské vzdelávanie. Ďalším efektom je zvýšené sebavedomie a motivácia učiť sa. Podľa niektorých zistení sú deti pod vplyvom kvalitného predškolského vzdelávania menej impulzívne, majú rozsiahlejšiu slovnú zásobu, sú viac spolupracujúce.8 Účasť na programoch VSRD tiež zvyšuje zodpovednosť za plnenie si povinností a pozitívne ovplyvňuje správanie sa dieťaťa v triede.

Medzi predškolským vzdelávaním a neskoršími vzdelávacími výsledkami je vzťah

O dlhodobých pozitívnych efektoch programov VSRD hovoria aj údaje z medzinárodného testovania PISA. Výsledky z roku 2015 potvrdili, že prakticky vo všetkých krajinách OECD tí 15-roční študenti, ktorí sa v detstve zapojili do programu VSRD, dosiahli lepšie výsledky.9 Údaje z testovania PISA 2012 tiež naznačujú, že predškolské vzdelávanie môže mať vplyv na neskoršie vzdelávacie výsledky detí. Ukázalo sa napríklad, že žiaci a žiačky zo Slovenska, ktorí navštevovali materskú školu dlhšie ako jeden rok, dosiahli v matematike významne viac bodov ako ich rovesníci. Kým v ostatných štátoch EÚ 28 bol rozdiel 35 bodov, skóre našich žiakov a žiačok sa v prípade absolvovania MŠ sa zvýšilo v priemere až o 56,3 bodu. Aj výsledky v PIRLS 201110 ukazujú, že žiaci, ktorí strávili dlhšie obdobie vo formálnom predškolskom vzdelávaní, sú lepšie pripravení na vstup do základnej školy. Žiaci a žiačky z krajín EÚ 28, ktorí navštevovali takýto program jeden rok a menej, dosiahli na škále PIRLS priemerne 511 bodov. Ak bola ich účasť na VSRD dlhšia ako rok a kratšia ako tri roky, ich skóre bolo o niečo lepšie. Tí štvrtáci a štvrtáčky, ktorí boli zapojení do VSRD dlhšie ako tri roky, dosiahli v priemere až 536 bodov.11 Tieto dáta korešpondujú s výsledkami viacerých výskumov, ktoré zdôrazňujú význam predškolskej stimulácie ranej gramotnosti pre neskorší rozvoj porozumenia v čítaní.12 Výsledky ilustrované v grafe G_4.1.1.1 naznačujú, že navštevovanie materskej školy môže mať na neskoršiu úroveň rozvoja čitateľskej gramotnosti pozitívny vplyv. Slovensko v testovaní PIRLS 2011 patrilo medzi 5 krajín, kde sa preukázali štatisticky významné rozdiely medzi sledovanými skupinami žiakov a žiačok v závislosti od času, ktorý strávili v materskej škole.

Graf G_4.1.1.1: Priemerné dosiahnuté body v čítaní podľa dĺžky návštevy programu VSRD žiakov 4. ročníka v roku 2011 (Slovensko)

G_4.1.1.1.PNG13

Programy VSRD významne zvyšujú šance detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia na lepší život

V roku 2017 bolo na Slovensku 16,3 % populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením.14 Veľkú časť z nich tvoria Rómovia z vylúčených lokalít. Pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (ďalej SZP) sú kvalitné programy VSRD mimoriadne dôležité. Existuje mnoho dôkazov o tom, že zvyšujú ich vzdelávacie šance a prinášajú im dokonca väčší prospech ako v prípade ostatnej populácie.15 Potvrdzujú to najmä dlhodobé výskumné štúdie, ktoré zdôrazňujú efekt znižovania rizika sociálneho znevýhodnenia, zlepšenia sociálnych kompetencií detí zo SZP a ich prípravy na plynulý prechod do školy.16 Deti zo znevýhodnených podmienok sa vďaka účasti na programoch VSRD nielen lepšie prispôsobujú podmienkam školského vzdelávania, ale čerpajú výhody z účasti na nich počas celej školskej dochádzky.17 Vďaka týmto programom sa totiž preukázateľne zlepšujú ich poznávacie, jazykové, ako i celkové akademické zručnosti. No nielen to. Preukázaný je aj ich vplyv na úroveň rozvoja sociálnych zručností, postoje a motiváciu učiť sa. Práve toto sú podľa viacerých výskumov faktory, vďaka ktorým klesá riziko umiestnenia detí zo SZP v špeciálnych školách či riziko školskej neúspešnosti.18 Niektoré výskumné výsledky odkazujú aj na dlhodobejšie efekty. Naznačujú tesný vzťah medzi predškolskou prípravou a zárobkovou činnosťou v dospelosti, či dokonca mierou trestnej činnosti.19 Mnohé tieto efekty potvrdil aj prieskum Svetovej banky v roku 2012, podľa ktorého uvedené výhody preukázateľne získavajú aj rómske deti na Slovensku, ktoré navštevovali materskú školu.20

Programy VSRD sú základným predpokladom začlenenia ľudí zo zdravotným znevýhodnením do spoločnosti

Podľa odhadu žije na Slovensku až 14-tisíc detí do 7 rokov so zdravotným znevýhodnením či rizikovým vývinom. Tieto deti potrebujú komplexnú cielenú podporu, vďaka ktorej sa zlepšia ich šance na plnohodnotný život. Keďže v centre pozornosti systému VSRD sú aj rodiny detí, dostupnosť, resp. nedostupnosť programov ovplyvňuje viac než 600-tisíc ľudí, čo je približne 11 % celkovej populácie Slovenska.21 Včasná diagnostika a okamžitá systematická intervencia je v prípade týchto detí mimoriadne dôležitá a musí byť založená na intenzívnej práci s celou rodinou. Prístup k štandardným službám a programom VSRD významne ovplyvňuje zdravotný stav detí, ich celkový rozvoj a ich začlenenie sa do spoločnosti.22 Dokumentujú to nielen výskumy, ale aj skúsenosti mnohých krajín, podľa ktorých majú programy VSRD pozitívny vplyv na zlepšenie školskej pripravenosti, ako i na ďalšiu vzdelávaciu dráhu týchto detí.23 Zreteľný je aj ich pozitívny vplyv na neskoršiu uplatniteľnosť zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce a mieru, v akej dokážu realizovať svoj potenciál a žiť tak kvalitnejší život.24

Záver

Úlohou štátu je garantovať rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Krajiny, ktoré túto úlohu berú vážne, venujú mimoriadnu pozornosť otázke zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Prínos týchto programov je preukázaný a výskumné zistenia naznačujú, že vďaka nim sa zlepšuje adaptácia detí na školské vzdelávanie, zvyšujú sa ich šance na úspešnú vzdelávaciu dráhu a neskoršie uplatnenie sa v živote. Mimoriadne dôležitú rolu zohrávajú v životoch detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a detí so zdravotným znevýhodnením. Vďaka nim sa významne zvyšujú ich šance na dosiahnutie kvalitného vzdelania a lepšieho života. Starostlivosť o tých najmenších je dôležitou súčasťou stratégie zvyšovania sociálnej inklúzie ohrozených skupín obyvateľstva. Programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve možno teda vnímať ako efektívny prostriedok zabezpečenia rovnosti šancí a nástroj zvyšovania vzdelanostnej úrovne a spokojnosti nastupujúcej generácie.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan Porubský

Zdroje:

1: Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 19, ods. 6
2: European Commission, 2014. Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care. Report of the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission. October, 2014.
3: NAUDEAU, S., KATAOKA, N., VALERIO, A., NEUMAN,M. J., ELDER,L. K. Investing in Young Children: An Early Childhood Development Guide for Policy Dialogue and Project Preparation. Washington, D. C. : The World Bank, 2011
4: OECD. Starting Strong III – A Quality Toolbox for ECE and Care. Paris :OECD Publishing, 2012a; OECD. Education at a Glance 2012: OECD Indicators. Paris :OECD Publishing, 2012b.
5: CUNHA, F., HECKMAN, J. J., LOCHNER, L., MASTEROV, D.V. Interpretingtheevidence on lifecycleskillformation. Cambridge, Mass : National Bureau of EconomiscResearch, 2005.
6: BARNETT, W. S., BELFIELD, C. R.EarlyChildhoodDevelopment and Social Mobility. 2006. In FutureChild. Vol. 16, No. 2, s. 73-98.
7: BARNETT, W. S.Long-Term Effects of EarlyChildhoodPrograms on Cognitive and SchoolOutcomes. In TheFuture of Children. Long-term Outcomes of EarlyChildhoodPrograms. 1995, Vol 5, No 3, s. 25-50
8: BELSKY, J., VANDELL, D. L., BURCHINAL, M., CLARKE-STEWART,K. A., MCCARTNEY, K., LOWE, K., OWEN, M. T. Are therelong-term effects of earlychildcare? In ChildDevelopment. 2007. Vol 78, No 2, s. 681–701
9: OECD. Startingstrong. Key OECD Indicators on EarlyChildhoodEducation and Care. Paris :OECD Publishing, 2017. s.
10: PIRLS – (Progress in International ReadingLiteracy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl.
11: Výchova a vzdelávanie v detstve v Európe. Kľúčové údaje o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe. edícia. Eurydice a Eurostat správa. 2014. [cit. 2018-11-01]. Dostupné na: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/4bda53c1-7352-11e5-86db-01aa75ed71a1
12: ZÁPOTOČNÁ, O. Porozumenie textu. In ZÁPOTOČNÁ, O., PETROVÁ, Z. Raná jazyková gramotnosť detí zo sociálno-ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia. Trnava : TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2017. s. 32-54.
13: Kľúčové údaje o vzdelávané a starostlivosti v ranom detstve v Európe. Eurydice a Eurostat správa 2014 Edícia. [cit. 2018-11-01]. Dostupné na:https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/4bda53c1-7352-11e5-86db-01aa75ed71a1
14: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Január 2019. [cit. 2019-03-11] Dostupné na: https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/
15: Pozri BURGER, K. How does early childhood care and education affect cognitive development? An international review of the effects of early interventions for children from different social backround. In Early Childhood Research Quarterly. 2010, Vol. 25, Issue 2, s. 140–165; BARNETT, W. S., BELFIELD, C. R. Early Childhood Development and Social Mobility, In Future Child. 2006, Vol. 16, No. 2, s.73-98.
16: SYLVA, K., MELHUISH, E., SAMMONS, P., SIRAJ-BLATCHFORD, I., TAGGART, B.The Effective Provision of Pre-SchoolEducation (EPPE) Project: final report. London: Institute of Education – University of London, 2004.
17: FELFE, C., LALIVE, R. How Does Early Childcare Affect Child Development? Learning from the Children of German Unification. CESifo Area Conference on Economics of Education: Center for Economics Studies. 2011. [cit. 2018-11-01]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/45528148_How_does_Early_Child_Care_affect_Child_Development_Learning_from_the_Children_of_German_Unification
18: MELHUISH, E. et al. A review of research on theeffects of early childhood education and care (ECEC) on children development. 2015. [cit. 2018-19-07]. Dostupné na: http://ecec-care.org/resources/publications/#c24869
19: BARNETT, W. S. Effectiveness of Early Educational Intervention. In Science, 2011. Vol. 333, No. 6045, s. 975–978; MELHUISH, E. A literature review of the impact of early years provision upon young children, with emphasis given to children from disadvantaged backgrounds. Prepared for the National Audit Office. 2004. [cit. 2018-04-07]. Dostupné na:media.nao.org.uk/uploads/2004/02/268_literaturereview.pdf; MELHUISH, E., QUINN, L., HANNA, K., K. S., SAMMONS, P., SIRAJ-BLATCHFORD, I. et al. Effective pre-schoolprovision in NorthernIreland (EPPNI) summary report. Belfast: Department of EducationNorthernIreland, 2006. [cit. 2018-06-27]. Dostupné na: www.oecd.org/education/school/48706107.pdf
20: The World Bank, 2012. Diagnostics and Policy Advice on theIntegration of Roma in the Slovak Republic. [cit. 12. 8. 2016]. Dostupné na: http://documents.worldbank.org/curated/en/570461468303056342/pdf/729850ESW0Whit0port09Sept20120Final.pdf
21: FRIČOVÁ, M., MATEJ, V., TICHÁ, E. Správa o stave včasnej intervencie na Slovensku. Bratislava : Asociácia poskytovateľov včasnej intervencie, 2018. [cit. 2019-03-15]. Dostupné na: https://asociaciavi.sk/
22: WHO, UNICEF, 2012. EarlyChildhoodDevelopment and disability. Discussionpaper. [cit. 2019-03-15]. Dostupnéna:https://apps.who.int/iris/bitstream/.../1/9789241504065_eng.pdf
23: WHO, UNICEF, 2012. EarlyChildhoodDevelopment and disability. Discussionpaper. [cit. 2019-03-15]. Dostupnéna:https://apps.who.int/iris/bitstream/.../1/9789241504065_eng.pdf
24: BEDNÁRIK, M., KROK, M., SALOMONSOVÁ, L., SLOBODNÍKOVÁ, S. Počúvajme potreby včasnej intervencie. Analýza nákladov a prínosov včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím, Október 2018.[cit. 2019-03-15]. Dostupné na: https://www.nadacnyfondtelekom.sk/wp-content/uploads/2018/10/Analyza_nakladov_a_prinosov_terennej_vcasnej_intervencie.pdf


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku