Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku
Analýza zistani o stave skolstva

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Zámerom Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku bolo identifikovanie najvypuklejších problémov školstva, ich príčin a súvislostí. Analýza je postavená na rozsiahlom kvalitatívnom a kvantitatívnom prieskume, ktorý bol realizovaný v rokoch 2017 – 2019. Základný rámec prieskumu tvorila vízia vzdelávania, ktorá bola naformulovaná v roku 2016 na základe konzultácií s desiatkami odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Prieskum sa zameriaval na zodpovedanie otázky, čo nás delí od želaného stavu, definovaného vo vízií vzdelávania. Problémy boli skúmané ako v rovine nastavenia vzdelávacích politík, tak aj v ich aplikačnej praxi v rôznych kontextoch. Kvalitatívneho prieskumu, v rámci ktorého bolo realizovaných 421 rozhovorov individuálnych a skupinových rozhovorov sa zúčastnilo celkovo 656 respondentov z radov zástupcov všetkých dôležitých aktérov v školstve. Kvantitatívneho prieskumu, ktorý bol zameraný na overenie rozsahu identifikovaných problémov, sa zúčastnilo celkovo 15 322 respondentov z regionálneho a vysokého školstva, ako aj špecialistov na ľudské zdroje.

Zistenia z prieskumu boli analyzované v piatich oblastiach, ktoré tvoria hlavné kapitoly analýzy: individualizovaná podpora všetkých učiacich sa; príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov; obsah a forma vzdelávania; otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávaní; spravovanie, riadenie a financovanie školstva. Jednotlivé oblasti obsahujú zistenia za všetky stupne vzdelávania (od materských až po vysoké školy), konkrétne podkapitoly sú však zároveň označené štítkom podľa stupňa vzdelávacieho systému, na ktorý sa primárne zameriavajú. Samostatné kapitoly tvoria metodológia prieskumu a demografické východiská úvah o zmene školstva, ktoré približujú rámcové trendy vývoja žiackej a študentskej populácie do roku 2030. Súčasťou analýzy je taktiež Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných a nízko/stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce, ktorú na základe zadania od iniciatívy To dá rozum vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce.

Samotná analýza je štruktúrovaná do viacerých úrovní. Text je organizovaný od všeobecnejšieho zhrnutia zistení o skupine problémov až po najnižšiu úroveň, kde je rozoberaný konkrétny problém. Kapitoly na vyššej úrovni obsahujú zhrnutie hlavných zistení podkapitol nižších úrovní. Konkrétne dáta, ilustrujúce jednotlivé problémy, na základe ktorých sú vyvodzované závery, sa nachádzajú v podkapitolách. V texte je možné vyhľadávať aj pomocou kľúčových slov a prostredníctvom štítku je možné vybrať si kapitoly relevantné len pre ten stupeň školstva, ktorý čitateľa zaujíma.

Hoci je analýza rozsiahla, nemá ambíciu obsiahnuť všetky problémy školstva na Slovensku. Jej zámerom je priniesť zistenia z prieskumu a vyvolať ďalšiu odbornú diskusiu o problémoch, ich príčinách a súvislostiach, ale najmä o ich možných riešeniach.Analýza zistení o stave školstva na Slovensku