Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Nadmerné zastúpenie detí v systéme špeciálneho školstva
Takmer polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania

Nadmerné zastúpenie detí v systéme špeciálneho školstva

Takmer polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania

Podiel žiakov v špeciálnom vzdelávacom prúde je na Slovensku takmer štvornásobne vyšší ako je európsky priemer. S takmer 6 % žiakov základných škôl v špeciálnych triedach a špeciálnych školách je Slovensko v rámci Európy na prvom mieste v podiele detí, vzdelávaných oddelene. Len polovica detí a žiakov s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa vzdeláva spoločne s ostatnými deťmi v triedach bežných škôl, v materských školách dokonca len jedna štvrtina. Hoci podiel individuálne integrovaných detí za posledných 10 rokov narástol, počet detí v špeciálnych školách a špeciálnych triedach ostáva dlhodobo rovnaký, čo poukazuje na relatívnu stabilitu kapacít v špeciálnom školstve. Oddelené formy vzdelávania prevládajú najmä u detí s diagnostikovaným viacnásobným a mentálnym postihnutím, ale aj u detí s intelektovým nadaním. Podiel detí v špeciálnom prúde vzdelávania je najvyšší na východom Slovensku, pričom v okrese Medzilaborce navštevuje špeciálnu školu alebo špeciálnu triedu pre žiakov s mentálnym postihnutím každý piaty žiak základnej školy.

Slovensko je na prvom mieste spomedzi európskych krajín v podiele detí v špeciálnom prúde vzdelávania

Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je na Slovensku štvrtý najvyšší v Európe1, na základných školách tvoria takmer až pätinu populácie všetkých žiakov. Na rozdiel od ostatných európskych krajín však veľká časť týchto žiakov nenavštevuje triedy v školách hlavného vzdelávacieho prúdu spoločne s ostatnými deťmi. Slovensko je spomedzi 24 európskych krajín na prvom mieste v podiele žiakov základných škôl, vzdelávaných oddelene v špeciálnych triedach alebo špeciálnych školách, určených pre deti so ŠVVP. Ako je zrejmé z nasledujúceho grafu (G_1.2.1.1.), kým na Slovensku je podiel detí v špeciálnom prúde vzdelávania až 5,88 % všetkých žiakov základných škôl, európsky priemer je takmer štvornásobne nižší (1,62 % žiakov).

Graf G1.2.1.1. Podiel žiakov so ŠVVP, vzdelávaných oddelene od svojich rovesníkov (v špeciálnych školách a špeciálnych triedach) na celkovej populácii žiakov v základných školách v európskych krajinách

Graf G1.2.1.1..png2

Podiel detí a žiakov so ŠVVP v špeciálnom prúde vzdelávania je najvyšší v materských školách

Z celkového počtu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami3 (74 567 v školskom roku 2018/2019) sa spoločne s ostatnými deťmi formou individuálnej integrácie v triedach bežných materských, základných a stredných škôl vzdelávalo 54 % detí a žiakov, 12,8 % navštevovalo špeciálne triedy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením či s nadaním a zvyšných 33,2% dochádzalo do špeciálnych škôl. Z nasledujúceho grafu (G_1.2.1.2.) je však zrejmé, že podiel detí a žiakov v jednotlivých formách vzdelávania nie je v rámci všetkých stupňov vzdelávacej sústavy rovnaký. Kým na úrovni materských škôl (MŠ) sa v triedach bežných škôl spoločne s ostatnými deťmi vzdelávalo len 24,9 % detí so ŠVVP, na úrovni stredných škôl (SŠ) bol podiel individuálne integrovaných žiakov so ŠVVP 63,1 %. V základných školách (ZŠ) navštevovala špeciálny prúd vzdelávania približne polovica žiakov so ŠVVP (47,4 %). Najnižší podiel individuálne integrovaných detí v MŠ súvisí s pomerne nízkou mierou pripravenosti materských škôl na vzdelávanie detí so ŠVVP.

Graf G1.2.1.2. Podiel detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (bez SZP) v jednotlivých formách vzdelávania v materských, základných a stredných školách v školskom roku 2018/2019

Graf G_1.2.1.2.PNG4

Hoci podiel individuálne integrovaných detí so ŠVVP narastá, počet detí v špeciálnom školstve sa dlhodobo nemení

Podiel detí a žiakov vzdelávaných spoločne s ostatnými deťmi v triedach bežných škôl formou individuálnej integrácie za ostatných 10 rokov narástol viac ako o 15 %. Kým v školskom roku 2009/2010 navštevovala väčšina detí s diagnostikovanou ŠVVP (61,6 %) oddelené formy vzdelávania (špeciálne školy a špeciálne triedy), v školskom roku 2018/2019 sa viac ako polovica týchto detí vzdelávala v bežnom prúde vzdelávania v triedach s ostatnými deťmi (54 %).

Graf G1.2.1.3. Vývoj podielu detí a žiakov so ŠVVP (bez SZP) v jednotlivých formách vzdelávania v materských, základných a stredných školách v rokoch 2009 – 2019

Graf G_1.2.1.3..PNG5

Hoci podiel detí a žiakov so ŠVVP začlenených medzi ostatné deti v bežných triedach narastá, celkový počet detí, vzdelávaných v oddelenom prúde vzdelávania zostal v priebehu desaťročia približne rovnaký. Kým v školskom roku 2009/2010 špeciálne školy a špeciálne triedy navštevovalo 35 419 detí a žiakov s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v školskom roku 2018/2019 bol ich počet približne len o tisícku nižší (34 299 detí). Zvýšenie podielu detí, vzdelávaných formou individuálnej integrácie je teda spôsobené skôr celkovým nárastom počtu detí s diagnostikovanou ŠVVP, pričom tento zvýšený počet detí so ŠVVP je absorbovaný najmä štandardnými triedami bežných škôl. Prejavuje sa to v takmer dvojnásobnom náraste počtu detí so ŠVVP vzdelávaných formou individuálnej integrácie v štandardných triedach bežných škôl v priebehu posledných 10 rokov. Ako je teda zrejmé z nasledujúceho grafu (G_1.2.1.4), kapacity špeciálnych tried a najmä špeciálnych škôl zostali takmer nezmenené. Nemalo na ne dokonca zásadnejší vplyv ani kolísanie počtov žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ za ostatných 10 rokov, spôsobené demografickým poklesom.

Graf G1.2.1.4. Vývoj počtu detí a žiakov so ŠVVP (bez SZP) v jednotlivých formách vzdelávania v materských, základných a stredných školách v rokoch 2009 – 2019

Graf G_1.2.1.4..PNG6

Nárast počtu detí a žiakov s diagnostikovanou špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou v triedach bežných základných škôl bol reflektovaný mnohými respondentami, ktorí sa zúčastnili rozhovorov. Ako sa vyjadrila riaditeľka základnej školy, za posledných desať rokov sa ten počet detí zvýšil rapídne.

Oddelené formy vzdelávania prevládajú najmä u detí s viacnásobným a mentálnym postihnutím, ale aj u detí s nadaním

Vzdelávanie v oddelených školách či triedach pre žiakov so ŠVVP je v súčasnosti prevládajúcou formou najmä v prípade detí a žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí navštevujú výhradne špeciálne triedy (20,7 %) alebo špeciálne školy (79,3 %) a detí a žiakov s diagnózou mentálneho postihnutia, z ktorých sa až 87,6 % vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania. Taktiež v prípade žiakov s intelektovým nadaním prevláda trend oddeleného vzdelávania, keďže formou individuálnej integrácie sa vzdeláva približne len štvrtina z nich (26,5 %). Naopak, začlenenie medzi ostatných žiakov do bežných tried je najčastejšou formou vzdelávania detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (97,5%) a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zaradenými do kategórie „iné“ (deti a žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, so zdravotným oslabením).

Tabuľka T1.2.1.1. Formy vzdelávania detí a žiakov s jednotlivými typmi špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (bez SZP) v školskom roku 2018/2019

Tabulka_T.1.2.1.1..PNG7

Podiel žiakov v špeciálnom prúde vzdelávania je najvyšší na východom Slovensku

Podiel žiakov a žiačok základných škôl8 navštevujúcich oddelené formy vzdelávania, nie je rovnomerný v rámci celého Slovenska. V 48 okresoch je podiel detí v špeciálnych triedach a špeciálnych základných školách približne na rovnakej alebo nižšej úrovni ako je celoslovenský priemer (5,65 % všetkých žiakov základných škôl v školskom roku 2018/2019). V rámci 31 okresov je podiel žiakov v špeciálnom prúde vzdelávania vyšší, pričom v siedmich okresoch dosahuje dokonca viac ako 10% všetkých žiakov a žiačok základných škôl.

Graf G1.2.1.5 Rozdelenie okresov podľa podielu žiakov základných škôl v špeciálnom prúde vzdelávania v školskom roku 2018/2019

Graf G_1.2.1.5.PNG9

Väčšina okresov s nadpriemerným podielom žiakov a žiačok základných škôl v špeciálnom prúde vzdelávania sa nachádza na východnom Slovensku – v Košickom samosprávnom kraji (11 okresov) a v Prešovskom samosprávnom kraji (10 okresov). Okresom s najvyšším podielom žiakov v špeciálnom prúde vzdelávania je okres Medzilaborce, kde každý piaty žiak základnej školy (22,9% žiakov) navštevuje špeciálnu triedu alebo školu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Problematická je tiež existencia obcí (napr. Richnava či Malý Slivník), v ktorých sa nachádzajú iba špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Záver

Vysoký podiel detí a žiakov, vzdelávajúcich sa v oddelených školách a triedach určených pre žiakov s tým istým alebo podobným typom znevýhodnenia, je v rozpore s medzinárodnými záväzkami a trendami, ktoré smerujú k podpore vzdelávania všetkých detí v prirodzenom spoločenstve, v ktorom žijú. Poukazuje na relatívnu stabilitu kapacít systému špeciálneho školstva a zároveň na pretrvávajúce prekážky na strane bežného školstva reagovať na prirodzene sa vyskytujúcu rozmanitosť detí a žiakov. Obmedzenie interakcií medzi rôznymi skupinami detí v rámci vzdelávania a existencia samostatných vzdelávacích štruktúr pre deti s diagnostikovanými špeciálnymi potrebami môže deformovať ich prirodzené sociálne siete a zvyšovať pravdepodobnosť ich budúceho vylúčenia z trhu práce či zo spoločnosti. Oddelené vzdelávanie však oberá aj deti bez diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia či nadania o možnosť naučiť sa existovať v rozmanitej spoločnosti.

Autor:

Miroslava Hapalová

Oponent: Zuzana Réveszová

Zdroje:

1: RAMBERG, J., LÉNÁRT, A., WATKINS, A. eds. European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report. Odense, Denmark : European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018. [cit. 2019-01-10] Dostupné na: https://www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country
2: RAMBERG, J., LÉNÁRT, A., WATKINS, A. eds. European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report. Odense, Denmark : European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018. [cit. 2019-01-10] Dostupné na: https://www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country
3: Deti a žiaci, ktorých špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby pramenia výhradne z vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôžu byť na základe platnej legislatívy zaradené do samostatných tried pre deti a žiakov so ŠVVP.
4: ČABALOVÁ, J. Počet detí a žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP na materských, základných a stredných školách. [elektronická pošta] 20. 12. 2018. Jana Čabalová, Centrum vedecko-technických informácií SR. jana.cabalova@cvtisr.sk. E-mail: hapalova@todarozum.sk
5: CVTI SR. Štatistická ročenka 2009/2010 - 2018/2019, [cit. 2019-02-12]. Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580
6: CVTI SR. Štatistická ročenka 2009/2010 - 2018/2019, [cit. 2019-02-12]. Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580
7: ČABALOVÁ, J. Počet detí a žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP na materských, základných a stredných školách. [elektronická pošta] 20. 12. 2018. Jana Čabalová, Centrum vedecko-technických informácií SR. jana.cabalova@cvtisr.sk. E-mail: hapalova@todarozum.sk
8: Podiel detí v špeciálnych materských a špeciálnych stredných školách môže byť ovplyvnený nižšou mierou zapojenia detí a žiakov so ŠVVP do vzdelávania na týchto stupňoch. Z tohto dôvodu sme pre výpočet podielu detí v špeciálnom prúde vzdelávania použili populáciu žiakov, dochádzajúcich do základných škôl, v rámci ktorých si žiaci plnia povinnú školskú dochádzku.
9: ČABALOVÁ, J. Počet detí a žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP na materských, základných a stredných školách. [elektronická pošta] 20. 12. 2018. Jana Čabalová, Centrum vedecko-technických informácií SR. jana.cabalova@cvtisr.sk. E-mail: hapalova@todarozum.sk


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku