Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Rešpektovanie a akceptácia dospievajúcich
Rešpektovanie a akceptácia dospievajúcich je stále nedosiahnutou výzvou našich škôl

Rešpektovanie a akceptácia dospievajúcich

Rešpektovanie a akceptácia dospievajúcich je stále nedosiahnutou výzvou našich škôl

Najsilnejšou črtou dospievajúcich, ktorí prichádzajú na 2. stupeň základných škôl alebo vstupujú do výberových osemročných škôl, je postupné zosilňovanie potreby byť rešpektovaný ako osobnosť. Zároveň sa čoraz silnejšie ozýva túžba po autonómii, ktorá sa prejavuje ako potreba spolurozhodovať o všetkom, čo sa ich bezprostredne dotýka. To, či školy dokážu na tieto vývinové potreby reagovať, sa odráža aj v spôsobe, ako učitelia a učiteľky pristupujú k školskému hodnoteniu. Podľa odpovedí učiteľov a učiteliek z dotazníkového prieskumu To dá rozum možno usudzovať, že žiaci na 2. stupni základnej školy majú menšiu možnosť ovplyvňovať výsledky svojho hodnotenia, ako mali počas prvých štyroch rokov štúdia. Častejšie sa stretávajú s neohláseným ústnym skúšaním pred celou triedou a teda sú aj viac vystavení riziku zlyhania či hanby. No ani výsledky dotazníkového šetrenia medzi žiakmi osemročných gymnázií nie sú v tomto smere uspokojivé. Naznačujú, že spôsob, akým sa hodnotí na výberových školách, nie je ani zďaleka ideálny. Polovica opýtaných žiakov nie je spokojná s metódami a formami školského hodnotenia a rovnaká časť respondentov vníma, že učitelia na osemročných gymnáziách nepoužívajú na všetkých študentov rovnaký meter. Pozitívnym zistením je, že o niečo väčšia časť žiakov a žiačok z týchto škôl má pocit, že pri hodnotení je akceptovaný ich názor. Napriek tomu dáta neindikujú, že odchodom zo základnej školy vstupujú žiaci do prostredia, kde by bol partnerský prístup samozrejmosťou. Aj tu sa napríklad môžu stretnúť s ponižovaním a zosmiešňovaním. Túžba dospievajúcich po autonómii naráža tiež na nedostatok priestoru pre spolurozhodovanie o veciach, ktoré sa týkajú chodu ich školy. Túto skúsenosť potvrdila viac než polovica opýtaných. Predpoklad, že skorá selekcia prináša žiakom, ktorí sa ako 11-roční vydali na akademickú dráhu, výhody v podobe väčšieho rešpektu voči nim, zatiaľ nie je o čo oprieť.

Žiaci na 2. stupni ZŠ a osemročných školách vyžadujú rešpekt, akceptáciu a priestor na slobodné rozhodovanie

Žiaci a žiačky, ktorí vstupujú do nižšieho sekundárneho vzdelávania, sa viac ako kedykoľvek predtým zamýšľajú nad konaním iných ľudí, ale i nad svojím vlastným. Dospievanie je dôležitým obdobím morálneho rozvoja a sprevádza ho intenzívny vnútorný dialóg. Vďaka nemu nastávajú v oblasti sebauvedomovania kvalitatívne zmeny, ktoré vyúsťujú do citlivosti voči tomu, ako učitelia k žiakom pristupujú. Dospievajúci žiadajú rešpekt, akceptáciu, priestor na slobodné rozhodovanie. Napriek tomu, že tieto poznatky sú všeobecné známe, staršie výskumy naznačujú, že učitelia na nižšom sekundárnom stupni volia prístup, ktorý je skôr v rozpore ako v súlade s týmito charakteristikami. Postupom do vyšších ročníkov sa zvyšujú nároky na výkon i disciplínu a priestor na voľbu, vlastné rozhodovanie a sebareguláciu sa zužuje.1 „Vzťah medzi učiteľom a žiakmi sa stáva menej osobným a priateľským a práca prebieha častejšie formou frontálnej výučby, keď sú celej triede zadávané úlohy a výkony sú verejne hodnotené.“2

Žiaci na 2. stupni ZŠ majú menšiu možnosť vstupovať do školského hodnotenia ako ich spolužiaci v nižších ročníkoch

Otázka rešpektovania túžby dospievajúcich po autonómii a akceptácii je úzko spätá s otázkou školského hodnotenia . Uspokojenie týchto potrieb závisí od miery, v akej sa vo výučbe využíva sebahodnotenie, ako aj to, do akej miery môže žiak či žiačka ovplyvniť výsledok svojho hodnotenia. Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu To dá rozum učitelia 2. stupňa ZŠ významne viac ako ich kolegovia v nižších ročníkoch využívajú formu neohláseného ústneho skúšania pred celou triedou. Naopak, významne menej využívajú ohlásené ústne skúšanie (pozri graf G_4.3.2.4.1). Z uvedeného vyplýva, že žiaci na 2. stupni ZŠ sú v prípade neúspechu častejšie vystavení riziku zlyhania či hanby pred celým kolektívom. Výsledky dotazníkového prieskumu tiež indikujú, že učitelia a učiteľky na 2. stupni ZŠ menej ako prvostupniari využívajú sebahodnotenie a prácu s portfóliom žiackych prác, ktoré rovnako patrí medzi tie formy hodnotenia, pri ktorých môžu dospievajúci vyjadriť svoj postoj k výsledkom, ale aj ďalšiemu smerovaniu svojho učenia. Na základe týchto zistení možno usudzovať, že postupom do nižšieho sekundárneho vzdelávania sa učitelia a učiteľky čoraz viac prikláňajú k takých formám školského hodnotenia, v ktorých je rozhodujúci najmä ich pohľad na výkony žiakov. Odpoveď riaditeľa ZŠ v rozhovore v rámci kvalitatívneho zberu dát tiež naznačila, že na druhom stupni si žiaci musia neraz zvyknúť aj na horšie známky: Samozrejme, troška občas býva prospechový problém, že z toho prvého stupňa sú zvyknutí jednotky, dvojky dostávať a potom klesnú možno niekedy aj o dva stupne. Takže tam býva problém...

Graf G_4.3.2.4.1: Formy preverovania vedomostí a zručností na základných školách - položky, v ktorých sa preukázali štatisticky významné rozdiely medzi učiteľmi 1. a 2. stupňa ZŠ

G_4.3.2.4.1.PNG

Polovica žiakov a žiačok osemročných gymnázií nie je spokojná s formami školského hodnotenia a rovnaká časť z nich vníma učiteľov ako nespravodlivých

Podľa staršieho výskumu založeného na pozorovaní vyučovacích hodín na 2. stupni ZŠ a osemročných gymnáziách sa spôsob hodnotenia na týchto dvoch typoch škôl líši.3 Výskumníčky zistili, že učitelia základných škôl svojich žiakov častejšie odmeňujú, pochvaľujú a akceptujú ako ich kolegovia na gymnáziách. Ako autorky konštatujú, tento rozdiel je prekvapivý z dôvodu, že oba typy škôl navštevujú deti vekovo rovnaké, teda vyžadujúce si rovnako veľa povzbudenia, akceptovania a odmeňovania od svojich pedagógov.4 Podľa zistení dotazníkového prieskumu To dá rozum je s formou hodnotenia vedomostí a zručností v určitej miere spokojná len niečo viac ako polovica opýtaných žiakov a žiačok osemročných gymnázií. Zvyšná časť vyjadrila nespokojnosť, pričom 29,9 % z nich zvolilo možnosť čiastočne spokojný/á a 16,8 % vyznačilo možnosť veľmi nespokojný/á. Dôvody nespokojnosti nie je možné z týchto dát odčítať. Jedným z nich však môže byť aj pociťovaná nespravodlivosť, na ktorú sú práve dospievajúci ľudia extrémne citliví. Prechod do nižšieho sekundárneho vzdelávania je totiž spojený s obdobím, keď majú mladí ľudia zvýšené tendencie vzájomne sa porovnávať a ostro sledujú, či sú posudzovaní podľa toho istého metra ako ostatní spolužiaci. Ako ukazuje graf G_4.3.2.4.2, nie všetci učitelia sú však v očiach žiakov a žiačok osemročných gymnázií spravodliví. Viac než polovica respondentov zdieľala názor, že spravodlivý prístup je charakteristický skôr pre menšinu učiteľského zboru ich školy.

Graf G_4.3.2.4.2: Názory žiakov a žiačok osemročných gymnázií na spravodlivý prístup učiteľov k nim

G_4.3.2.4.2.PNG

Väčšia časť žiakov osemročných gymnázií má pocit, že ich názor má pri školskom hodnotení váhu

Pozitívnym zistením je, že väčšina žiakov a žiačok osemročných gymnázií vyjadrila v dotazníkovom prieskume To dá rozum istú mieru spokojnosti s tým, ako je ich názor akceptovaný pri školskom hodnotení . Tých, ktorí volili odpoveď som veľmi spokojný/á, bolo 18,1 %, ďalších 40,3 % odpovedalo som čiastočne spokojný/á (pozri graf G_4.3.2.4.3). Toto zistenie je pomerne pozitívne, a to najmä v kontexte poznania, že prechod na nižší sekundárny stupeň je aj prechodom k prísnejšiemu hodnoteniu žiakov, ktorých schopnosti sa vzájomne porovnávajú častejšie ako počas prvých rokoch školského vzdelávania.5 Poradenská prax zas prezrádza, že žiaci a žiačky osemročných gymnázií sa musia vyrovnať s tlakom na výkony, ako aj s tým, že sú učiteľmi nabádaní k väčšej snahe, keďže sú na výberovej škole.6 O to viac je dôležité, aby žiaci mali priestor zhodnotiť, či už proces svojho učenia alebo jeho výsledky, a uspokojiť si tak svoju túžbu po autonómii a uznaní. Hoci 60 % opýtaných žiakov vyjadrilo spokojnosť s tým, že ich sebahodnotenie učitelia akceptujú, stále je tu zvyšná časť žiakov a žiačok osemročných gymnázií, ktorá túto skúsenosť nepotvrdila. Aj v tomto prípade tak možno konštatovať, že situácia na jednotlivých osemročných gymnáziách je odlišná a niektoré stoja pred výzvou vytvárať väčší priestor na uplatnenie pohľadu a názoru žiakov.

Graf G_4.3.2.4.3: Miera spokojnosti žiakov a žiačok osemročných gymnázií a všetkých študentov stredných škôl s tým, ako je akceptované ich sebahodnotenie pri školskom hodnotení

G_4.3.2.4.3.PNG

Partnerský vzťah učiteľov k žiakom nie je na osemročných gymnáziách samozrejmosťou, žiaci sa stretávajú aj s ponižovaním

Ako ukazuje graf G_4.3.2.4.4, pohľad žiakov osemročných gymnázií na vzťah učiteľov k nim je porovnateľný s tým, ako odpovedali stredoškoláci vo všeobecnosti. Podľa týchto výsledkov dotazníkového prieskumu To dá rozum možno usudzovať, že je len málo stredných škôl, kde by boli vzťahy všetkých učiteľov so žiakmi postavené na partnerskom prístupe. Pozitívnym zistením je, že okolo 40 % opýtaných stredoškolákov potvrdilo svojou voľbou odpovede, že väčšina učiteľov na ich škole pristupuje k nim partnersky. V prípade žiakov a žiačok osemročných gymnázií si to myslelo 42,4 % respondentov. Pohľad na druhý koniec škály však poukazuje na horšie skúsenosti žiakov a žiačok. Takmer polovica tých, ktorí navštevujú osemročné gymnáziá, odpovedala, že partnerský prístup k žiakom má len malá časť pedagógov, resp. nikto z učiteľského zboru.

Graf G_4.3.2.4.4: Názory žiakov a žiačok osemročných gymnázií a všetkých študentov stredných škôl na učiteľský zbor z pohľadu uplatňovania partnerského prístupu k nim

G_4.3.2.4.4.PNG

Uvedené výsledky naznačujú, že vzťahy učiteľov k žiakom môžu byť od školy ku škole rôzne. Čo však v rámci úvah o potrebe dospievajúcich byť rešpektovanými partnermi zaráža viac, je zistenie, že takmer 78 % opýtaných žiakov a žiačok osemročných gymnázií má nejakú skúsenosť s tým, že učiteľ ponižoval niekoho pred ostatnými spolužiakmi. Ako vidieť v grafe G_4.3.2.4.5, 15,5 % z nich dokonca uviedlo, že sa s tým stretáva často, 46,5 % len občas. Výsledky dotazníkového prieskumu To dá rozum sa tak zhodujú s výsledkami českých výskumov7 , ktoré odkryli neetické, či dokonca pedagogicky patogénne správanie učiteľov voči žiakom v podobe ponižovania, zosmiešňovania či ironizovania žiakov, ktoré predstavuje priamy útok na sebaúctu žiaka. V slovenskom priestore nebola doposiaľ venovaná dostatočná pozornosť výskytu a formám neetického správania sa učiteľov. Názory žiakov a žiačok stredných škôl v prieskume To dá rozum však indikujú, že k nemu dochádza aj v triedach osemročných gymnázií.

Graf G_4.3.2.4.5: Názory žiakov a žiačok osemročných gymnázií a všetkých študentov stredných škôl na výskyt ponižovania žiakov zo strany učiteľov

G_4.3.2.4.5.PNG

Viac než polovica žiakov osemročných gymnázií pociťuje nedostatok priestoru na spolurozhodovanie o veciach týkajúcich sa školy

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi žiakmi a žiačkami stredných škôl naznačujú, že potreba vyjadriť svoj názor a spoločne rozhodovať o veciach, ktoré sa dotýkajú mladého človeka, nie je v našich školách úplne uspokojovaná. Výnimkou nie sú ani osemročné gymnáziá, kde by bolo možné očakávať, že mladí dospievajúci, vyznačujúci sa vysokým intelektom, dostanú väčší priestor. Ako ilustruje graf G_4.3.2.4.6, odpovede žiakov a žiačok tohto typu škôl na otázku, či sú spokojní s možnosťou spolurozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú ich školy, sa výrazne nelíši od odpovedí študentov stredných škôl vo všeobecnosti. Štatistická významnosť rozdielov sa nepreukázala v prípade žiadnej odpovede.

Graf G_4.3.2.4.6: Miera spokojnosti žiakov a žiačok osemročných gymnázií a všetkých študentov stredných škôl s priestorom pre spolurozhodovanie

G_4.3.2.4.6.PNG

Záver

Najnápadnejšou charakteristikou správania dospievajúcich je potreba samostatnosti a oslobodenia sa od vonkajších vplyvov. Prechod do nižšieho sekundárneho vzdelávania je sprevádzaný náročnými procesmi hľadania samého seba. Je to tiež obdobie zvýšenej zameranosti na seba. Preto je mimoriadne dôležité, aby škola dokázala vnímať žiakov ako partnerov a aby sa na vyučovaní vytváral dostatočný priestor na sebahodnotenie a spolurozhodovanie. Prezentované výsledky, žiaľ, indikujú, že tak základné školy, ako aj osemročné gymnáziá majú v tomto smere značné rezervy. Hoci dáta neumožňujú formulovať záver o tom, v ktorom type školy je prostredie z tohto pohľadu prajnejšie, nedá sa na základe nich ani jednoznačne konštatovať, že sa na osemročných gymnáziách k žiakom pristupuje inak. Na základe prezentovaných zistení nemožno ani zmierniť pochybnosť o význame skorého rozdeľovania žiakov do vzdelávacích dráh.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan Porubský

Zdroje:

1: ECCLES, J. S. et al.: Development During Adolescence: The Impact of Stage – Environment Fit on Young Adolescents´ Experiences in School and in Families. In American Psychologist, 1993, vol. 48, no. 2, s. 90-101
2: KREJČOVÁ, L. Diferenciace v základním vzdělávání z psychologického hlediska (Nejčastejší témata poradenství a na víceletých gymnáziích a na druhém stupni základních škol. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělání. Praha : Karolinum, 2011. s. 114-133
3: FENYVESIOVÁ, L., TRPÁKOVÁ, A. Komparácia interakčného štýlu učiteľov ZŠ a osemročných gymnázií. In: Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdelávání. České Budějovice : Katedra pedagogiky a psychologie JU, 2005. s. 58-60
4: FENYVESIOVÁ, L., TRPÁKOVÁ, A. Komparácia interakčného štýlu učiteľov ZŠ a osemročných gymnázií. In: Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdelávání. České Budějovice : Katedra pedagogiky a psychologie JU, 2005. s. 58-60
5: ECCLES, J. S. et al.: Development During Adolescence: The Impact of Stage – Environment Fit on Young Adolescents´ Experiences in School and in Families. In American Psychologist, 1993, vol. 48, no. 2, s. 90-101
6: KREJČOVÁ, L. Diferenciace v základním vzdělávání z psychologického hlediska (Nejčastejší témata poradenství a na víceletých gymnáziích a na druhém stupni základních škol. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělání. Praha : Karolinum, 2011. s. 114-133
5: VACEK, P., ŠINDELKOVÁ, K. 2016. Učitel jako morální autorita. In Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 33 – 45; PLEVOVÁ, I., KUSÁK, P. 2006. Etika ve vztahu učitele k žákovi : teorie a skutečnost. Olomouc : Pedagogická fakulta, e-Pedagogium, č. 3, s. 53 – 62; VACEK, P., LAŠEK, J., DOLEŽALOVÁ, J. Etická dimenze pedagogické profese. In VACEK, P., ŠVARCOVÁ, E. (eds.): Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. Hradec Králové : Gaudeamus, s. 6 - 37


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku