Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Kariérový systém
Súčasný kariérový systém nezaručuje profesijný rast pedagogických a odborných zamestnancov

Kariérový systém

Súčasný kariérový systém nezaručuje profesijný rast pedagogických a odborných zamestnancov

Cieľom kariérového systému pre pedagogických a odborných zamestnancov je profesijný rast odborných a pedagogických zamestnancov. Rozvojom profesijných vedomostí a zručností zamestnancov sa aj vďaka kariérovému systému vytvára priestor, aby profesijne skúsenejší a schopnejší zamestnanci preberali väčšiu zodpovednosť za výkon náročnejších a komplexnejších činností v rámci školy a zároveň boli za to aj vyššie platovo ohodnotení. V tomto kontexte má kariérový systém pre pedagogických a odborných zamestnancov niekoľko charakteristík. Snaží sa o prepájanie kariérových stupňov (t.j. začínajúci zamestnanec, samostatný zamestnanec, zamestnanec s prvou atestáciou, zamestnanec s druhou atestáciou) a kariérových pozícií (napr. uvádzajúci pedagogický zamestnanec, výchovný poradca, vedúci predmetovej komisie, riaditeľ). Pri prechode z prvého na druhý kariérový stupeň je kľúčové zabezpečiť vhodnú podporu začínajúcim zamestnancom, čo sa deje cez adaptačné vzdelávanie. Podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych dát projektu To dá rozum sa adaptačné vzdelávanie realizované na školách javí ako pomerne prínosné a fungujúce. Toto sa však nedá tvrdiť o systéme získavania vyšších kvalifikácií v rámci kariérového systému, teda nadobudnutia prvej a druhej atestácie. Podľa získaných dát To dá rozum atestácie negarantujú nadobudnutie vyšších profesijných zručností. Navyše mnohí pedagogickí a odborní zamestnanci s prvou alebo druhou atestáciou nemajú žiadnu špecializovanú alebo riadiacu kariérovú pozíciu. Respektíve, pokiaľ nie je na škole k dispozícii dostatočný počet špecializovaných a riadiacich pozícií, od atestovaných zamestnancov sa nevyžaduje a ani sa neočakáva výkon vyšších odborných činností. Súčasný kariérový systém vyvoláva preto otázky o pridanej hodnote zodpovedajúcej finančnej náročnosti celého systému.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Kariérové stupne a pozície

Kariérový systém založený na prepájaní kariérových stupňov a kariérových pozícií

Cieľom kariérového systému pre pedagogických a odborných zamestnancov je, aby si zamestnanci v regionálnom školstve systematicky rozvíjali svoje profesijné zručnosti a vedomosti. Vďaka tomu môžu preberať na seba viac zodpovednosti a funkcií vo svojej škole, a zároveň byť za to finančne lepšie ohodnotení. Inými slovami, jedným z cieľov kariérového systému je aj myšlienka, že najschopnejší a najskúsenejší pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne by mali v škole preberať vyššiu zodpovednosť za podporu a rozvoj svojich kolegov a kolegýň a vykonávať teda náročnejšie funkcie spojené s vedením školy alebo inými špecifickými úlohami. Zber kvalitatívnych dát To dá rozum však ukázal, že prechod na vyšší kariérový stupeň nezaručuje vyššiu kvalitu výkonu práce daného zamestnanca, a preto je problematické ho poverovať väčšou zodpovednosťou a funkciami, resp. obsadzovať ho do špecializovanej alebo riadiacej kariérovej pozície. Paradoxným aspektom sa tiež ukazuje získanie druhej atestácie, ktoré nie je v systéme prepojené na žiadnu kariérovú pozíciu, a pre školy v praxi druhoatestovaní zamestnanci predstavujú iba pridrahých zamestnancov bez pridanej hodnoty.

Čítaj viac.

Adaptačné vzdelávanie

Školy si na adaptačnom vzdelávaní dávajú väčšinou záležať

Pedagogickí a odborní zamestnanci v regionálnom školstve sú pri získaní úplne prvého zamestnania v regionálnom školstve povinní absolvovať takzvané adaptačné vzdelávanie. Absolvovaním adaptačného vzdelávania zamestnanci postupujú z prvého kariérového stupňa (začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec) na druhý kariérový stupeň (samostatný pedagogický alebo odborný zamestnanec). Hlavným cieľom adaptačného vzdelávania je uľahčiť prechod zo štúdia do praxe cez odborné mentorovanie a podporu od skúsenejšieho kolegu alebo kolegyne na škole. Týmto spôsobom môžu noví zamestnanci čo najskôr získať potrebné zručnosti pre výkon svojho povolania, pokiaľ ich ešte nenadobudli počas svojich štúdií. Podľa kvalitatívnych dát projektu To dá rozum školy adaptačné vzdelávanie veľmi oceňujú a snažia sa ho realizovať čo najpoctivejšie. Ako prekážku na kvalitnú realizáciu adaptačného vzdelávania zmieňujú hlavne finančnú a administratívnu záťaž s tým spojenú a tiež prehnané kvalifikačné požiadavky na uvádzajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Čítaj viac.

Atestácie

Atestácie nezaručujú profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Respondenti v kvalitatívnom zbere dát To dá rozum sa zväčša pochvalne vyjadrovali o adaptačnom vzdelávaní ako o prestupe z prvého na druhý kariérový stupeň. V prípade prechodu na vyššie kariérové stupne, teda na stupeň pedagogického a odborného zamestnanca s prvou alebo druhou atestáciou, boli ich vyjadrenia prevažne už veľmi negatívne. Získanie prvej a druhej atestácie predstavuje pre pedagogických a odborných zamestnancov postúpenie aj v platovej tabuľke. Z kvantitatívnych a kvalitatívnych dát projektu To dá rozum sa javí práve motivácia platového prilepšenia ako veľmi významná. Táto motivácia pre zlepšovanie si profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov by bola na mieste, pokiaľ by kariérový systém tento rozvoj kompetencií skutočne zaručoval. V praxi taktiež mnohí atestovaní zamestnanci nevykonávajú žiadne špecializované a riadiace kariérové pozície, ku ktorým ich získanie atestácie oprávňuje ako tých hypoteticky najskúsenejších a najkvalitnejších zamestnancov.

Čítaj viac.

Záver

Súčasný kariérový systém je komplexným mechanizmom, ktorý si kladie za cieľ profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, aby profesijne zdatnejší zamestnanci boli nielen vyššie platovo oceňovaní, ale aj plnili náročnejšie a komplexnejšie úlohy v školstve. Ako celok je tak kariérový systém spolu so systémom ďalšieho vzdelávania súčasť vyššieho cieľa, ktorým je celostný profesijný rozvoj vedomostí a zručností pedagogických a odborných zamestnancov. Popri kariérovom systéme a systéme ďalšieho vzdelávania však existujú aj rôzne neformálne spôsoby rozvoja svojich profesijných zručností a vedomostí. Tieto neformálne spôsoby profesijného rozvoja však súčasný systém nijakým spôsobom nedoceňuje a nepodporuje, hoci môžu byť niekedy aktuálnejšie a užitočnejšie pre potreby súčasných zamestnancov v rýchlo sa meniacej spoločnosti. Len pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí sú zanietení neustále si rozširovať svoje profesijné vedomosti a zručnosti, dokážu nachádzať najvhodnejšie spôsoby, ako podporovať celostný osobnostný, zručnostný a vedomostný rozvoj všetkých svojich žiakov a žiačok.

Autor:

Jozef Miškolci

Oponent: Inštitút vzdelávacej politikyAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku