Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Prepúšťanie nekvalitných učiteľov
Prepúšťanie nekvalitne vyučujúcich učiteľov sa v praxi takmer nedeje

Prepúšťanie nekvalitných učiteľov

Prepúšťanie nekvalitne vyučujúcich učiteľov sa v praxi takmer nedeje

Nie všetci učitelia a učiteľky vyučujú kvalitne. Pokiaľ sa to v škole deje a vedenie školy je o tom oboznámené, len zriedka využíva právne nástroje, aby daného učiteľa či učiteľku prepustilo. Vedenie škôl totiž vníma nekvalitnú výučbu ako ťažko preukázateľný jav pred súdom, preto sa kvôli riziku súdnych sporov do takéhoto prepúšťania radšej v praxi nepúšťa. Vo vzdelávacom systéme tak nekvalitní učitelia zostávajú napriek negatívnym dosahom na celkovú kvalitu výučby na danej škole a na výsledky žiakov.

Vyučujúcich chráni pred neoprávneným prepúšťaním Zákonník práce

Vedúci zamestnanci a zamestnankyne škôl sú pri zamestnávaní, ale aj prepúšťaní vyučujúcich viazaní Zákonníkom práce.1 Učitelia a učiteľky sú týmto zákonom chránení hlavne pred neodôvodneným alebo neoprávneným prepustením zo zamestnania, teda zo školy. Zamestnávateľ podľa Zákonníka práce § 63 môže dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti, zrušenia alebo premiestnenia výkonu práce, s ktorým zamestnanec nesúhlasí, príp. nespôsobilosti vykonávať prácu kvôli zdravotného stavu. Ďalej možno dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny, pod ktorým sa rozumie napríklad neodôvodnená neprítomnosť na pracovisku v pracovnom čase, prípadne výkon práce pod vplyvom alkoholu.

Zákon umožňuje dať výpoveď aj v prípade, ak zamestnanec „neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil“.2 Tento článok teda z právneho hľadiska umožňuje aj prepustenie na základe nekvalitnej výučby vyhodnotenej ako neuspokojivé plnenie si pracovných úloh učiteľa. Dokázať (napr. pred súdom) takéto neuspokojivé plnenie si pracovných úloh však zamestnávatelia môžu považovať za veľmi problematické či v praxi takmer nemožné.

Vedenie škôl v praxi prepúšťa najmä na základe porušenia pracovnej disciplíny

Podľa kvalitatívneho zberu dát To dá rozum riaditelia a riaditeľky škôl v regionálnom školstve si uvedomujú, že existuje možnosť prepustiť učiteľa aj na základe nekvalitnej výučby, no považujú to za prakticky nedokázateľné. Riaditeľ základnej školy v Banskobystrickom kraji sa k tejto téme vyjadril: Treba, samozrejme, podložiť, respektíve dokázať niekomu, že nevie učiť, čo je ale dosť ťažké. Hej? On totiž tie veci môže prezentovať akokoľvek, takže v tomto radšej nie, že by nevedel učiť. Jedine možno v tom by sa to dalo dokázať, že si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú vzhľadom na pracovnú disciplínu alebo pracovný poriadok a tieto veci. Inými slovami, pokiaľ by riaditeľ aj chcel rozviazať pracovný pomer s nejakým učiteľom, podľa tohto riaditeľa by na to nešiel cez dokazovanie, že „nevie učiť“, ale že porušuje pracovnú disciplínu. Toto zistenie potvrdzuje aj kvantitatívny výskum3 z USA, ktorý hovorí, že väčšina prípadov prepustenia vyučujúcich bolo odôvodnených porušením profesionality, teda pracovnej disciplíny, ako napr. na základe neodôvodnenej absencie v práci, neuposlúchnutia príkazu alebo nezrealizovania úlohy od nadriadeného. Len 4 % prípadov prepustenia vyučujúcich sa udiali na základe argumentácie o nedostatočnej kvalite ich výučby.

Vedenie škôl sa môže zdráhať prepúšťať nekvalitných učiteľov

Riaditeľka gymnázia v kvalitatívnom zbere dát opisuje svoje možnosti niekoho prepustiť ako veľmi obmedzené a že si vyžadujú príliš veľa energie a času, ktoré ona pri výkone ostatných povinností jednoducho nemá. Samozrejme, môžete človeka takým psychickým týraním [doviesť k výpovedi], že mu dávate prvé napomenutie, potom druhé za porušenie pracovnej disciplíny, [...] čiže taká žabomyšia vojna by to mohla byť, ale ja na to nemám čas. Ja na to fakt nemám čas. Čiže keď chcete niekoho vysánkovať, môžete, ale je to dlhý proces. A skutočne musíte mať na to veľmi veľké dôvody. Táto respondentka taktiež naznačuje, že keď už sa odhodlá niekoho prepustiť, tak ako uskutočniteľnejšiu možnosť vníma priviesť zamestnanca k podaniu vlastnej výpovede tlakom cez rôzne napomenutia, než že by reálne malo dôjsť k udeleniu výpovede zo strany zamestnávateľa. Druhú možnosť riaditeľka v praxi nepovažuje za schodnú: Mám kolegyňu, ktorá má spor na súde už dva a pol roka a nepohne sa to. Vždy sa to odročuje, [...] a napokon vždy vyhráva zamestnanec a nie zamestnávateľ. Vždy prehrá zamestnávateľ. Riaditeľka teda rezignovala na to, aby nejakú učiteľku alebo učiteľa prepustila, i keď z rozhovoru s ňou vyplýva, že aj na svojej škole spozorovala u niektorých vyučujúcich výrazné nedostatky v kvalite výučby. Snahu o ich prepustenie však vníma ako príliš časovo a emocionálne náročný proces, ktorý aj tak veľmi pravdepodobne vyústi v jej neprospech.

Alternatívou k prepúšťaniu je zabezpečenie vhodnej podpory nekvalitným vyučujúcim

Problémy s nekvalitnou výučbou možno riešiť nielen prepúšťaním, ale aj aktívnou podporou učiteľov a učiteliek pri rozvoji ich profesijných kompetencií, a to napríklad cez ďalšie vzdelávanie, mentoring a koučing . Problémom však je, keď školské vedenie nie je schopné či ochotné poskytnúť takúto podporu alebo keď ju, naopak, odmieta samotný učiteľ či učiteľka. Uvedeným problémom by sa taktiež dalo predchádzať komplexnejšie nastaveným výberovým konaním na nových vyučujúcich, v ktorom by sa odkryli nielen profesijné kompetencie uchádzačov a uchádzačiek o danú pozíciu, ale aj ich charakterové vlastnosti, postoje a motivácia. Z kvalitatívneho zberu dát projektu To dá rozum však vyplynulo, že v praxi takto komplexné výberové konania realizuje iba veľmi málo škôl.

Záver

Školy majú povinnosť zabezpečiť kvalitnú výučbu pre všetky deti. Niektorí učitelia a učiteľky však vyučujú veľmi nekvalitne, čo sa nevyhnutne odráža na vzdelávacích výsledkoch ich žiakov a žiačkach. V takýchto prípadoch by škola mohla učiteľov a učiteľky v prvom rade aktívne podporiť pri profesijnom rozvoji ich zručností a až v prípade neúspechu s nimi rozviazať pracovný pomer. Z praxe však vyplýva, že vedenie škôl môže vnímať dokazovanie nekvalitnej výučby za nereálnu a neefektívnu možnosť, kvôli čomu sa môžu zdráhať prepúšťaniu nekvalitných vyučujúcich. V systéme regionálneho školstva teda ostávajú pracovať aj učitelia, ktorí učia nekvalitne.

Autor:

Jozef Miškolci

Oponent: Inštitút vzdelávacej politiky

Súvisiace kapitoly:

Zdroje:

1: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
2: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 63, odsek 1, písmeno d) 4.
3: SAULTZ, A. What Does One Do to Get Fired Around Here? An Analysis of Teacher Dismissals in Georgia. Washington, DC : American Enterprise Institute, 2018, s. 10, Dostupné na http://www.aei.org/publication/what-does-one-do-to-get-fired-around-here-an-analysis-of-teacher-dismissals-in-georgia/


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku