Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Problém predčasného ukončovania školskej dochádzky nie je plošný
Problém predčasného ukončovania školskej dochádzky nie je plošný

Problém predčasného ukončovania školskej dochádzky nie je plošný

Slovensko patrí medzi 17 európskych krajín, v ktorých je podiel osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou na populáciu 18- až 24-ročných pod hranicou 10 %. Zdá sa, že splnenie strategického cieľa EÚ 2020 má pod kontrolou. Znepokojivý je však stúpajúci trend v rokoch 2009 – 2017. Hoci v roku 2018 došlo k miernemu poklesu, podľa prognóz Slovensko nakoniec nemusí cieľ dosiahnuť. Problém predčasného ukončovania školskej dochádzky sa týka niektorých regiónov viac a niektorých menej. Ide totiž o fenomén spätý s chudobou a so sociálnym vylúčením. Najväčší výskyt takýchto prípadov možno očakávať tam, kde je najvyššia miera chudoby a nezamestnanosti. Preto je najhoršia situácia v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, kde žije zároveň najviac rómskeho obyvateľstva. Ako potvrdili výpovede respondentov v rozhovoroch v rámci kvalitatívneho zberu dát To dá rozum, problém predčasného ukončovania školskej dochádzky sa vo veľkej miere týka práve rómskych žiakov z vylúčených rómskych lokalít.

Skupina osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou je variabilná

Podiel mladých ľudí, ktorí na Slovensku predčasne ukončili školskú dochádzku (ďalej PUŠD), za posledné roky stúpal. V roku 2018 prvýkrát po siedmich rokoch klesol (pozri graf G_4.4.4.1). Za osoby s PUŠD sa považujú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov, ktorí ukončili najviac nižšie sekundárne vzdelanie a nepokračujú v ďalšom vzdelávaní. Táto skupina je však vnútorne variabilná. Patria do nej žiaci a žiačky, ktorí nedosiahli ani základné vzdelanie; tiež takí, ktorí síce základné vzdelanie absolvovali, čím si splnili zákonom stanovenú povinnosť, no do stredoškolského vzdelávania už nevstúpili. Skupinu dopĺňajú tí, ktorí študovať začali, no štúdium na strednej škole neukončili. K predčasnému ukončeniu vzdelávania teda môže dôjsť počas dochádzky do základnej školy, ale aj počas vzdelávania na strednej škole (pozri tabuľka T_4.4.3.1.1).

Graf G_4.4.3.1.1 Vývoj podielu mladých ľudí s predčasne ukončenou školskou dochádzkou v rokoch 2009 – 2018 – porovnanie Slovenska a krajín EÚ 28

G_4.4.3.1.1.PNG1

T_4.4.3.1.1: Podiel žiakov a žiačok, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie počas základnej a strednej školy v rokoch 2012-2018

T_4.4.3.1.1.PNG2

Podiel osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou na Slovensku takmer desať rokov stúpal

Podiel osôb s PUŠD v EÚ sa v roku 2018 pohyboval v rozpätí od 3,1 % (Chorvátsko) po 17,9 % (Španielsko). Priemer EÚ28 bol 10,6 %. Na Slovensku sa v sledovanom období nachádzalo 8,6 % mladých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov predčasne ukončili vzdelávanie. Slovensko sa tak zaradilo medzi 17 krajín, ktorým sa podarilo naplniť strategický cieľ EÚ 2020 a zotrvať pri tomto ukazovateli pod hranicou 10 %. Zneistenie však prináša pohľad na vývojový trend. Ako ilustruje graf G_4.4.3.1.1, kým celkový podiel osôb s PUŠD v rámci EÚ28 v rokoch 2009– 2017 postupne klesal, na Slovensku, naopak, stúpal. Medzi rokmi 2012 a 2017 stúpol o 4 percentuálne body, čím sa naša krajina stala najväčším skokanom v rámci EÚ. Stratili sme tak nielen prvenstvo v tomto ukazovateli z roku 2009, ale z pozície tretej najúspešnejšej krajiny EÚ sme sa v roku 2017 dostali až na 18. pozíciu. V roku 2018 dosiahlo rovnaký alebo lepší výsledok v porovnaní so Slovenskom 14 krajín EÚ.3 Hoci podiel osôb s PUŠD v tomto roku oproti predchádzajúcemu mierne klesol, podľa prognóz Slovensko cieľ EÚ 2020 nakoniec nemusí splniť.4

Predčasné ukončovanie vzdelávania je späté s chudobou, niektorých regiónov sa preto týka viac

Predčasné ukončovanie vzdelávania nie je na Slovensku plošný fenomén. Je prejavom nerovnomerne rozloženej chudoby v jednotlivých regiónoch krajiny5. Podľa výsledkov medzinárodného porovnania je viac takýchto prípadov vo vidieckych oblastiach než v okolí miest.6 Najviac mladých ľudí s PUŠD nájdeme tam, kde žijú rodiny v podmienkach sociálneho vylúčenia, v lokalitách s vysokou nezamestnanosťou. Podľa zistení Útvaru hodnoty za peniaze v školskom roku 2017/18 ukončila napríklad povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku až tretina detí v systéme pomoci v hmotnej núdzi.7 Podiel detí, ktoré opúšťajú povinné vzdelávanie bez ukončeného základného vzdelania, je v tejto skupine mnohonásobne vyšší ako vo zvyšku populácie.8 Ako ukazuje tabuľka T_4.4.3.1.2, najviac detí ohrozených chudobou, a teda aj vystavených riziku PUŠD, bude zrejme v regiónoch východného Slovenska, kde sú absolútne počty aj podiely osôb pod hranicou chudoby najvyššie. V týchto krajoch sa nachádza aj najviac detí, ktoré opustili brány základných škôl v nižšom ako 9. ročníku a nepokračovali ďalej v štúdiu na strednej škole9 (pozri tabuľka T_4.4.3.1.3)

T_4.4.3.1.2:Ukazovatele chudoby v jednotlivých krajoch Slovenska v roku 2017

T_4.4.3.1.2.PNG10

T_4.4.3.1.3: Počet žiakov, ktorí v roku 2018 ukončili školskú dochádzku v 1. – 8. ročníku a nešli do stredných škôl – porovnanie krajov

T_4.4.3.1.3.PNG11

Štatistiky dopĺňajú údaje Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorých viac než polovica uchádzačov o zamestnanie s nedokončeným alebo len so základným vzdelaním sa nachádza v Košickom a Prešovskom kraji.12

Problém predčasného ukončenia školskej dochádzky sa týka najmä rómskych žiakov

Obraz o štruktúre osôb s PUŠD dokresľujú údaje Európskej agentúry pre základné práva, podľa ktorých v roku 2015 až 58 % Rómov vo veku 18– 24 predčasne ukončilo vzdelávanie.13 Viac sa to týka rómskych žien (61 %) než mužov (54 %),14 čo môže vysvetľovať, prečo sa na Slovensku, na rozdiel od väčšiny ostatných krajín EÚ, týka tento problém vo všeobecnosti viac žien ako mužov.15 Aj vyjadrenia účastníkov rozhovorov v rámci kvalitatívneho zberu dát To dá rozum naznačujú, že PUŠD sa vo veľkej miere týka Rómov. A to nielen na východe krajiny, kde žije najväčšia časť obyvateľstva tohto etnického pôvodu. Riaditeľka špeciálnej základnej školy v Trenčianskom kraji na otázku, či sa s takýmto problémom stretáva, odpovedala, že výnimočne. Vzápätí dodala: Ale my nemáme ani veľa rómskych detí. Zástupkyňa riaditeľa základnej školy v Žilinskom kraji skonštatovala: Väčšinou sú to rómske deti, ktoré ukončia. Nemajú záujem ísť ani na strednú školu a ostávajú doma. Podobnú skúsenosť komunikovali aj riaditelia základných škôl v trnavskom regióne: Sú teraz napríklad zo šiesteho a siedmeho ročníka aj z ôsmeho Rómovia, idú preč už. Proste toľko opakovali. Nie je toho veľa, ale je. Iný riaditeľ skonštatoval: Cigáni nám spravia tak, že on skončí. Jeden končil štyri roky dozadu v šiestej triede.

Záver

Predčasné ukončenie školskej dochádzky má mnoho negatívnych dosahov na spoločnosť i život jednotlivcov. Tento jav zvyšuje hospodársku a sociálnu nestabilitu krajín, pretože mnoho ľudí opúšťa brány škôl bez šance nájsť si uplatnenie na pracovnom trhu. Napriek tomu, že početnosť prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky je od školy k škole rôzna, ide o problém, ktorý si zasluhuje pozornosť. Predpokladá sa, že keby sa v celej Európe znížil podiel tých, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, iba o 1 %, znamenalo by to každoročne takmer o pol milióna viac kvalifikovaných mladých ľudí.16 Vplyvy predčasného ukončovania školskej dochádzky však nie sú len ekonomické. Ľudia, ktorí vypadli zo systému, nielenže nedokážu nájsť uplatnenie na trhu práce, ale prežívajú svoj život menej plnohodnotne, majú nižšie životné očakávania a spravidla aj horšie zdravie. V menšej miere sa tiež zapájajú do občianskeho života. Ak sa teda tento problém týka niektorých regiónov viac a niektorých menej, štát má pri vyžadovaní povinnej školskej dochádzky na túto nepriaznivú situáciu adekvátne reagovať. Vzdelávanie je totiž nielen povinnosťou, ale aj právom a verejnou službou, ktorá umožňuje viesť dôstojný a zmysluplný život všetkým ľuďom bez rozdielu.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Edita Rigová

Súvisiace kapitoly:

Zdroje:

1: Eurostat 2019. Early leavers from education and training. Statistics Explained. [cit. 2019-07-03]. Dostupné na:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained
2: CVTI SR. ČABALOVÁ, J. Osoby s predčasne ukončenou dochádzkou. [elektronická pošta] 8. 7. 2019. Jana Čabalová, Centrum vedecko-technických informácií SR. jana.cabalova@cvtisr.sk. E-mail: katarina.vancikova1@gmail.com
3: Eurostat 2019. Early leavers from education and training. Statistics Explained. [cit. 2019-04-03]. Dostupné na:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained
4: DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, E., GONTKOVIČOVÁ, B. Predčasné ukončenie školskej dochádzky ako jeden z čiastkových cieľov Stratégie Európa 2020. In Transfer inovácií 33/2016 2016
5: LUKÁČOVÁ, S. Dostupnosť druhošancového vzdelávania z pohľadu vybraných cieľových skupín. [cit. 2019-06-12]. Dostupné na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mayerova1/subor/Lukacova.pdf
6: Eurostat 2018. Early leavers from education and training. Statistics Explained. [cit. 2019-07-03]. Dostupné na:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained
7: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Január 2019. [cit. 2019-07-03] Dostupné na: https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/
8: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Január 2019. [cit. 2019-07-03] Dostupné na: https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/
9: CVTI SR (2019). Štatistická ročenka – základné školy. Odchod žiakov zo ZŠ, špecializované triedy, nultý ročník. [cit. 2019-07-03]. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-zakladne-skoly.html?page_id=9601
10: Štatistický úrad SR. 2019. Príjmy a životné podmienky domácností (EÚ SILC) a Nezamestnanosť_Evidovaná. [cit. 2019-07-03]. Dostupné na: http://datacube.statistics.sk/
11: CVTI SR (2019). Štatistická ročenka – základné školy. Odchod žiakov zo ZŠ, špecializované triedy, nultý ročník. [cit. 2019-07-03]. Dostupné na:https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-zakladne-skoly.html?page_id=9601
12: Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie - február 2019
13: European Union Agency for Fundamental Rights, 2016. Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II) Roma — Selected findings. Publications Office of the European Union, Luxembourg. [cit. 2018-09-28]. Dostupné na: http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
14: European Union Agency for Fundamental Rights, 2016. Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II) Roma — Selected findings. Publications Office of the European Union, Luxembourg. [cit. 2018-09-28]. Dostupné na: http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
15: Eurostat 2019. Early leavers from education and training. Statistics Explained. [cit. 2019-04-03]. Dostupné na:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained
16: Správa o boji proti predčasnému ukončeniu školskej (2011/2088(INI)). [cit. 2019-07-03]. Dostupné na:www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT...


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku