Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Základný analytický rámec prieskumu
Základný analytický rámec prieskumu

Základný analytický rámec prieskumu

Základný rámec prieskumu tvorila vízia vzdelávania, ktorá bola naformulovaná v roku 2016. Pomenováva želaný stav, ako by malo vyzerať kvalitné školstvo na Slovensku v roku 2040 a ku ktorému by mali viesť opatrenia, ktoré budú súčasťou návrhu zmeny vzdelávania.

Príprava vízie vzdelávania prebiehala v troch líniách. Jednou bolo zmapovanie silných a slabých stránok školstva od škôlok po vysoké školy (VŠ), ktoré by mali tvoriť východisko pre plánovanie zmien vzdelávania. Na silných stránkach je možné pri zmene stavať a ďalej ich rozvíjať, slabé je potrebné riešiť. Druhou líniou bolo identifikovanie širších trendov vývoja spoločnosti, na ktoré by vzdelávanie malo reagovať. Vytvárajú kontext, ktorý je síce od systému vzdelávania nezávislý, ale v ktorom systém vzdelávania pôsobí. Treťou líniou bolo pomenovanie želaného stavu, akým spôsobom by sa malo školstvo na Slovensku zmeniť.

Za účelom definovania všetkých troch oblastí bol v júni 2016 realizovaný expertný workshop. Analytický tím iniciatívy To dá rozum pripravil podklady o silných a slabých stránkach jednotlivých stupňov vzdelávania. Tie boli diskutované a oponované v troch pracovných skupinách (samostatne pre regionálne školstvo, stredné odborné školstvo a vysoké školstvo a VŠ vedu). Zároveň boli prioritizované najväčšie problémy školstva na Slovensku, ktorým by sa mal tím venovať v rámci prieskumu. Na každej z pracovných skupín sa zúčastnilo približne 10 expertov, ktorí sa daným témam dlhodobo venujú v mimovládnom sektore, ako aj v rámci akademického výskumu či ako súčasť konzultácií pre nadnárodné organizácie (EK, OECD, WB a pod.). Druhá línia, ktorej výstupom bolo zmapovanie širších vývojových celospoločenských trendov, sa realizovala v ďalšej skupine účastníkov workshopu z rôznych oblastí, ako sú demografia, ekonomické analýzy, trh práce, sociológia a pod. Tretia línia vychádzala z podkladového dokumentu pripraveného na základe analýzy dokumentov medzinárodných organizácií ako UNESCO, OECD, Svetová banka. Výstupom analýzy boli návrhy štyroch možných scenárov vízie vzdelávania: vzdelávania ako zdroja pracovnej sily; ako inkubátora ľudských zdrojov; ako globálno-lokálneho inovačného hubu a ako katalizátora pre sociálnu spravodlivosť. Na workshope boli scenáre vízie vzdelávania predložené na diskusiu medzinárodným expertom na vzdelávanie. Zároveň im boli predstavené hlavné zistenia o silných a slabých stránkach školstva, ktoré definovali štartovaciu pozíciu pre zmenu a tiež širšie vývojové trendy, ktorým Slovensko čelí. Na časti workshopu, týkajúcej sa vízie vzdelávania, sa zúčastnili medzinárodní experti, majúci skúsenosti s reformami vzdelávania v iných krajinách (napr. Česká republika, Dánsko, Anglicko, Nórsko, Švédsko, Maďarsko, Balkán, postsovietske krajiny), a tiež takí, ktorí pôsobia v mimovládnych organizáciách, na univerzitách a v medzinárodných organizáciách (EK, CEDEFOP, OECD, Svetová banka a pod.).

Na základe výstupov z jednotlivých častí workshopu o širších celospoločenských trendoch, o optimálnom scenári zmeny školstva na Slovensku vo svetle medzinárodnej expertízy a na základe mapy silných a slabých stránok školstva, ktoré tvoria štartovaciu čiaru zmien, bola v rámci tímu To dá rozum definovaná vízia vzdelávania, ktorá tvorí základný analytický rámec prieskumu stavu školstva na Slovensku.

VÍZIA VZDELÁVANIA V ROKU 2040

Slovensko...

je v roku 2040 vďaka novému systému vzdelávania atraktívna, sebavedomá a inovatívna krajina. Cení si každého človeka a prosperuje vďaka investovaniu do ľudského potenciálu. Je dobre spravovaným štátom poskytujúcim kvalitné služby orientované na potreby svojich obyvateľov. Slovensko je aktívne prepojené so svetom. Charakterizuje ho udržateľný ekonomický rast, ktorý zabezpečuje vysokú životnú úroveň.

Vzdelanie...

je dôležitou spoločenskou hodnotou. Prispieva k tomu, že na Slovensku žijú spokojní a šťastní ľudia. Vzdelanie umožňuje jednotlivcom realizovať sa a spoločnosti prináša prosperitu a súdržnosť. Členov spoločnosti vedie k tvorbe férových pravidiel, inovatívnych a etických riešení a k preberaniu zodpovednosti za vlastný život. Vzdelávanie rešpektuje a oceňuje rozmanitosť, vychádza z potrieb a záujmov učiacich sa a vďaka podpore šitej na mieru ich motivuje k neustálemu zlepšovaniu sa. Vzdelávanie je kvalitnou a dostupnou verejnou službou.

Štát...

garantuje rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu. V podobe základného vzdelávacieho štandardu ho od raného detstva zaručuje všetkým jednotlivcom a zároveň podporuje rozmanité formy ďalšieho vzdelávania. Štát kontroluje kvalitu poskytovania, zbiera a vyhodnocuje dáta a na ich základe podporuje verejnú diskusiu o nastavení a smerovaní vzdelávania, vedy a výskumu.

Vzdelávací systém...

je efektívne riadený vďaka jednoduchým a zrozumiteľným pravidlám, transparentnému rozhodovaniu a etickému správaniu sa všetkých aktérov. Jednotlivé vzdelávacie stupne sú otvorené, flexibilné a priestupné. Po absolvovaní základného štandardu majú všetci k dispozícii širokú paletu ďalších vzdelávacích programov. Vzdelávací systém vychádza z toho, že človek sa učí celý život a môže aktívne spoluvytvárať svet okolo seba.

Obsah vzdelávania...

je vymedzený tak, aby učiacim sa umožnil celistvý rozvoj. Popri nadobudnutí dôležitých vedomostí a rozvinutí potrebných zručností kultivuje aj ich osobnosť. Podporuje zdravý životný štýl, aktívne občianstvo a etické správanie.

Vzdelávacie prostredie...

je každé miesto, na ktorom prebieha cieľavedomé učenie sa a bádanie naprieč disciplínami, v súvislostiach, s porozumením a pre život. Vzdelávacie prostredie má rôzne podoby a umožňuje učenie sa rôznorodými formami. Učitelia/ky a ďalší odborníci/čky, ktorí v nich pôsobia, iniciujú spoluprácu s rodinami pre naplnenie najlepšieho záujmu detí a nadobudnutie vzdelávacieho štandardu. Učiaci sa postupne preberajú zodpovednosť za svoju vzdelávaciu, profesijnú a životnú dráhu. Nadobudnutie základného štandardu umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu, nadobudnúť kvalifikáciu a profesijne sa uplatniť.

Učiaci sa…

sú podporovaní v tom, aby sa rozvíjali po celý život a vzdelávacie prostredie posilňuje ich vnútornú motiváciu neustále sa zdokonaľovať. Učiaci sa majú právo a aj reálne možnosti spolurozhodovať o obsahu a spôsoboch svojho učenia, ktoré zohľadňuje ich potreby a záujmy. Učiacim sa je poskytovaná rôznorodá pomoc a podpora, vďaka ktorej aktívne vyhľadávajú a využívajú rôzne príležitosti.

Učitelia/ky...

sú zanietení, kvalifikovaní a oceňovaní profesionáli/ky, ktorí vedia rozpoznať vlohy učiacich sa a ovládajú širokú škálu metód, z ktorých v spolupráci s ďalšími odborníkmi/čkami vedia pre každého vybrať tú optimálnu. Učitelia/ky majú aktívny kontakt s najnovšími vedeckými poznatkami a učiacich sa rôzneho veku zapájajú do interaktívneho bádania, experimentovania a objavovania nových poznatkov a súvislostí.

Cez optiku vízie boli analyzované problémy slovenského školstva na všetkých jeho úrovniach.

Autor:

Miroslava Hapalová a Renáta Hall

Oponent: Barbora LášticováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku