Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Spôsob realizácie prieskumu
Spôsob realizácie prieskumu

Spôsob realizácie prieskumu

Pološtruktúrované individuálne a skupinové rozhovory s respondentmi boli vedené na základe protokolov pripravených analytikmi a analytičkami projektu To dá rozum, ktoré obsahovali prevažne otvorené otázky. Doplňujúce otázky boli kladené na základe reakcií a výpovedí respondentov. Generické protokoly pre rôzne typy respondentov sú dostupné na vyžiadanie. Pre každého respondenta, prípadne skupinu respondentov, boli tieto protokoly individuálne upravované tak, aby zohľadňovali ich špecifické postavenie a skúsenosti, ako aj inštitucionálne prostredie, v ktorom pôsobia. Dĺžka trvania individuálneho rozhovoru bola v rozsahu 1 – 2 hodiny, v prípade skupinových rozhovorov 1,5 – 2,5 hodiny. Pred realizáciou rozhovoru bol s účastníkmi podpísaný informovaný súhlas s účasťou na prieskume. Z individuálnych aj zo skupinových rozhovorov bol vyhotovený zvukový záznam, ktorý bol anonymizovaný priradením špecifického kódu a následne zadaný na prepis do textovej podoby. V prípade, že respondent odmietol nahrávanie rozhovoru, výskumník alebo výskumníčka, ktorí ho realizovali, si počas rozhovoru robili poznámky a po jeho ukončení vytvorili z rozhovoru detailný zápis. Rozhovory už neboli respondentmi spätne validizované.

Rozhovory s respondentmi v oblasti regionálneho školstva a vysokého školstva a vedy boli vedené členmi analytického tímu projektu To dá rozum. Realizáciu rozhovorov so špecialistami na ľudské zdroje realizovali pracovníci partnerskej organizácie Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI).

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall a Stanislav Lukáč

Oponent: Barbora LášticováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku