Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Spôsob interpretácie kvantitatívnych dát
Spôsob interpretácie kvantitatívnych dát

Spôsob interpretácie kvantitatívnych dát

Pri interpretácii dát získaných od jednotlivých skupín respondentov bola rešpektovaná možnosť rôznej úrovne zovšeobecnenia zozbieraných údajov pri konkrétnych výberových vzorkách.

Výberová vzorka základných a materských škôl v regionálnom školstve (ktorá bola vážená) je reprezentatívna vzhľadom na kraj, zriaďovateľa. Výberová vzorka pre stredné školy (ktorá bola vážená) je reprezentatívna na kraj, zriaďovateľa a typ školy.

Výberová vzorka žiakov stredných škôl je reprezentatívna vzhľadom na pohlavie žiakov, zriaďovateľa a kraj.

Výberová vzorka vysokoškolských učiteľov a vedeckých a umeleckých pracovníkov na Slovenských VŠ je reprezentatívna podľa pohlavia, veku, typu školy a geografického umiestnenia školy. Tieto kvótne znaky boli počas zberu dát sledované a výberový súbor bol podľa týchto znakov prevážený iteratívnou metódou váženia, čím sa dosiahli v skúmanej vzorke podiely kvótnych znakov identické so základným súborom.

Výberová vzorka študentov vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia študujúcich na Slovensku je reprezentatívna podľa pohlavia, typu školy, geografického umiestnenia školy a formy štúdia. Tieto kvótne znaky boli počas zberu dát sledované a výberový súbor bol podľa týchto znakov prevážený iteratívnou metódou váženia, čím sa dosiahli v skúmanej vzorke podiely kvótnych znakov identické so základným súborom.

Výberová vzorka študentov doktorandského štúdia študujúcich na vysokých školách na Slovensku je reprezentatívna podľa pohlavia, typu školy, geografického umiestnenia školy a formy štúdia. Tieto kvótne znaky boli počas zberu dát sledované a výberový súbor bol podľa týchto znakov prevážený iteratívnou metódou váženia, čím sa dosiahli v skúmanej vzorke podiely kvótnych znakov identické so základným súborom.

Výberová vzorka študentov 1. a 2. stupňa zo Slovenska, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí, nie je reprezentatívna. V súčasnosti nie sú známe relevantné informácie o počte a základných charakteristikách tejto skupiny študentov, preto nebolo možné reprezentatívnu vzorku tejto skupiny vytvoriť. Z týchto dôvodov sa nemôžu získané údaje zovšeobecniť, zistenia sa vzťahujú len k skúmanej vzorke.

Výberová vzorka vysokoškolských učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich v zahraničí na výskumných pozíciách v praxi, vo vedeckých, výskumných a VŠ inštitúciách nie je reprezentatívna. Nie sú známe relevantné údaje o tejto skupine, preto nebolo možné reprezentatívnu vzorku vytvoriť. Získané výsledky sa viažu len na konkrétnu vzorku.

Informácie získané z dát od špecialistov na ľudské zdroje boli interpretované len vo vzťahu ku vzorke vzhľadom na to, že nebolo možné vytvoriť reprezentatívnu vzorku tejto skupiny, keďže nie sú známe relevantné údaje o tejto skupine.

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj MedzihorskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku