Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Charakteristika metód
Charakteristika metód

Charakteristika metód

Na realizáciu kvantitatívneho prieskumu bola využitá metóda dotazníka. Na základe analýzy individuálnych a skupinových rozhovorov boli vytvorené hypotézy a otázky, ktoré sa premietli do konkrétneho znenia dotazníkových položiek. Položky boli následne diskutované a oponované celým analytickým tímom. Za účelom zabezpečenia dostatočnej kvality prieskumu bola nadviazaná spolupráca s 2 externými odborníkmi na kvantitatívny výskum (Jozef Kuraj a Antónia Rudinská), ktorí prispeli k definovaniu finálneho znenia dotazníkov. Celkovo boli vytvorené samostatné dotazníky pre nasledovné skupiny respondentov (Tabuľka M_21), ktoré sú v plnom znení uvedené v Prílohe 1. Špeciálne školy boli na účely prieskumu definované ako školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zahŕňajúce ako školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, tak aj školy pre žiakov s nadaním (a to na všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy).

Tabuľka M_21: Prehľad dotazníkov pre jednotlivé typy respondentov

M21.png

Časť otázok v dotazníkoch pre rôzne skupiny respondentov bola spoločná. Išlo o zrkadlenie otázok s cieľom získať odpoveď na rovnaký jav z viacerých uhlov pohľadu, čo umožnilo nadobudnúť plastickejší obraz daného javu.

Každý z dotazníkov kvantitatívneho prieskumu bol na účely skvalitnenia jeho formy a obsahu, ako aj zvýšenia zrozumiteľnosti používaných formulácií, pred jeho zverejnením pilotovaný potenciálnymi respondentmi. Dotazníky zbierajúce dáta na úrovni vysokého školstva a vedy testovalo dokopy 34 respondentov, dotazníky na úrovni regionálneho školstva testovalo dokopy 26 respondentov a dotazníky pre špecialistov na ľudské zdroje testovali dvaja respondenti. Respondenti mali podľa zaslanej inštrukcie sledovať čas, ktorý im vyplnenie dotazníka zaberie, vyjadriť sa k jeho časovej optimálnosti, zhodnotiť zrozumiteľnosť otázok a ponúkaných odpovedí, prípadne formulovať návrhy na zlepšenie štruktúry daného dotazníka. Spätná väzba na dotazníky od testerov bola členmi tímu To dá rozum vyhodnotená a akceptované návrhy a pripomienky zapracované pred finálnym sprístupnením dotazníka pre všetkých respondentov.

Dotazníky pre študentov 1. a 2.stupňa VŠ štúdia na Slovensku a v zahraničí a pre žiakov stredných škôl boli vytvorené aj v maďarskej jazykovej mutácii. Po tom, ako boli dotazníky preložené do maďarčiny, boli z maďarskej verzie inou osobou spätne preložené do slovenčiny a porovnané so slovenskou verziou dotazníka. Takýto postup bol zvolený, aby sa predišlo významovým posunom spôsobeným prekladom dotazníkových položiek. Možnosť vyplniť dotazník v maďarskom jazyku využilo 9,5 % respondentov spomedzi študentov stredných škôl, 7,5 % respondentov spomedzi študentov VŠ prvých dvoch stupňov štúdia na Slovensku a 15,0 % respondentov spomedzi študentov zo Slovenska študujúcich v zahraničí.Analýza zistení o stave školstva na Slovensku