Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Metóda zberu dát dotazníkov v papierovej forme
Metóda zberu dát dotazníkov v papierovej forme

Metóda zberu dát dotazníkov v papierovej forme

V papierovej forme boli zbierané dotazníky, určené pre respondentov z regionálneho školstva (s výnimkou študentov stredných škôl), a časť dotazníkov, určená odborníkom na ľudské zdroje.

Všetky materské, základné a stredné školy (vrátane špeciálnych škôl), ktoré boli vybrané náhodným výberom do kvantitatívneho prieskumu, boli oslovené listom, odoslaným na adresu školy. Na každú z vybraných škôl poštová zásielka obsahovala dotazníky pre riaditeľa, učiteľa, asistenta učiteľa, a odborného zamestnanca. V prípade základných a stredných škôl aj dotazníky pre výchovného poradcu a stredných odborných škôl pre majstra odbornej výchovy. Po vyplnení boli riaditelia škôl požiadaní, aby v obálke so známkou a adresou zaslali dotazníky späť na spracovanie. V prípade, že dotazníky neboli doručené naspäť, bol školám poslaný e-mail s opätovnou prosbou o zaslanie dotazníka. Miera návratnosti dotazníkov v prvom kole bola 54,4 %, v druhom kole rozposielania dotazníkov 48,0 %, celkovo dosiahla 52,3 %.

V prípade dotazníkov pre špecialistov na ľudské zdroje bola časť dotazníkov (80 dotazníkov z celkového počtu 221) vyzbieraná formou papierového dotazníka od účastníkov TREND konferencie Personálny manažment 2017, ktorá sa konala dňa 3. 10. 2017 v Bratislave. HRComm je najväčšie profesijné záujmové združenie HR riaditeľov a manažérov HR oddelení na Slovensku. Má 159 členov, firiem, pochádzajúcich z rôznych sektorov (výroba, telekomunikácie, finančníctvo a poisťovníctvo, energetika, stavebníctvo a ďalšie). Dotazníky boli distribuované na konferencii, ktorá je najväčšou HR konferenciou na Slovensku a v roku 2017 sa na nej zúčastnilo približne 250 odborníkov na ľudské zdroje z rôznych sektorov a odvetví.

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj MedzihorskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku