Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Metóda zberu dát online dotazníkov
Metóda zberu dát online dotazníkov

Metóda zberu dát online dotazníkov

Dáta sa zbierali metódou CAWI (ComputerAided Web Interviewing). Keďže bolo oslovených 7 rozličných skupín respondentov, bolo pripravených 7 typov online dotazníkov. Výzva na rozšírenie informácie o dotazníkovom prieskume a vyplnenie dotazníkov bola komunikovaná cez široké spektrum informačných kanálov.

Dotazník pre učiteľov, vedeckých a umeleckých pracovníkov na VŠ na Slovensku bol spolu s prosbou o rozšírenie medzi potenciálnych respondentov vo svojom okolí a prípadné vyplnenie zaslaný týmto skupinám:

 • dekani/rektori na všetkých fakultách a VŠ na Slovensku,
 • predsedovia akademických senátov na všetkých fakultách a VŠ na Slovensku,
 • predsedovia zamestnaneckých častí akademických senátov na všetkých fakultách a VŠ na Slovensku, Rada vysokých škôl,
 • respondenti individuálnych a skupinových rozhovorov z radov VŠ učiteľov vrátane záujemcov, ktorí sa prihlásili na skupinové rozhovory, no z kapacitných dôvodov na ne neboli vybraní,
 • testeri dotazníka.

Dotazník pre študentov prvého a druhého stupňa VŠ štúdia na Slovensku bol spolu s prosbou o jeho rozšírenie medzi potenciálnych respondentov vo svojom okolí a prípadné vyplnenie zaslaný týmto skupinám:

 • prodekani/prorektori pre vzdelávanie na všetkých fakultách a VŠ na Slovensku,
 • predsedovia a podpredsedovia študentských komôr akademických senátov na všetkých fakultách a VŠ na Slovensku, Študentská rada vysokých škôl,
 • všetci respondenti individuálnych a skupinových rozhovorov vrátane záujemcov, ktorí sa prihlásili na skupinové rozhovory, no z kapacitných dôvodov na ne neboli vybraní,
 • testeri dotazníkov,
 • stážisti projektu To dá rozum.

Maďarská jazyková mutácia dotazníka bola s prosbou o jeho rozšírenie osobitne zaslaná prodekanom pre vzdelávanie na Univerzite Jána Selyeho v Komárne, katedrám ponúkajúcim štúdium maďarského jazyka na iných VŠ a študentskú sieť Diákhalozát, ktorá združuje maďarských študentov na Slovensku a v Českej republike.

Dotazník pre študentov doktorandského štúdia na VŠ na Slovensku bol spolu s prosbou o jeho rozšírenie medzi potenciálnych respondentov vo svojom okolí a prípadné vyplnenie zaslaný týmto skupinám:

 • prodekani/prorektori pre doktorandské štúdium/vedu a výskum na všetkých fakultách a VŠ na Slovensku, ktoré ponúkajú tretí stupeň VŠ štúdia,
 • predsedovia a podpredsedovia študentských komôr akademických senátov na všetkých fakultách a VŠ na Slovensku,
 • respondenti individuálnych a skupinových rozhovorov z radov doktorandov a VŠ učiteľov vrátane záujemcov, ktorí sa prihlásili na skupinové rozhovory, no z kapacitných dôvodov na ne neboli vybraní,
 • testeri dotazníka,
 • distribučná databáza kontaktov Asociácie doktorandov Slovenska.

Dotazník pre študentov prvého a druhého stupňa VŠ štúdia zo Slovenska študujúcich na VŠ v zahraničí bol spolu s prosbou o jeho rozšírenie medzi potenciálnych respondentov vo svojom okolí a prípadné vyplnenie zaslaný týmto skupinám:

 • prodekani/prorektori pre vzdelávanie na všetkých fakultách a VŠ v Českej republike,
 • veľvyslanectvá SR v krajinách s väčšou populáciou vysokoškolských študentov zo Slovenska,
 • respondenti skupinových rozhovorov s vysokoškolákmi zo Slovenska študujúcimi v Českej republike vrátane záujemcov, ktorí sa prihlásili na skupinové rozhovory, no z kapacitných dôvodov na ne neboli vybraní,
 • respondenti individuálnych rozhovorov, ktorí pôsobia na VŠ v zahraničí alebo majú kontakty na našich študentov študujúcich v zahraničí,
 • testeri dotazníka,
 • facebookové skupiny združujúce študentov (resp. komunitu) zo Slovenska v krajinách, kde je väčšia populácia vysokoškolských študentov zo Slovenska,
 • všetci, ktorým bol posielaný aj dotazník pre vysokoškolských učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich na VŠ a iných výskumných inštitúciách v zahraničí,
 • Nexteria, LEAF a osobné kontakty členov tímu.

Maďarská jazyková mutácia dotazníka bola s prosbou o jeho rozšírenie osobitne zaslaná prorektorom pre vzdelávanie a pracoviskám pre medzinárodné vzťahy na VŠ v Maďarsku s početnou komunitou študentov so slovenským štátnym občianstvom. Informácia o Maďarskej verzii dotazníka bola medzi študentov na maďarských VŠ distribuovaná taktiež prostredníctvom študentských parlamentov (Hallgatói Önkormányzat) a nadácie Tempus. V Českej republike bola maďarská verzia dotazníka distribuovaná primárne cez študentskú sieť Diákhalozát.

Dotazník pre vysokoškolských učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich na VŠ a iných výskumných inštitúciách v zahraničí bol spolu s prosbou o jeho rozšírenie medzi potenciálnych respondentov vo svojom okolí a prípadné vyplnenie zaslaný týmto skupinám:

 • databáza kontaktov Žijem vedu, platformy združujúcej slovenských vedcov a vedkyne na Slovensku aj v zahraničí,
 • Mozgy v exile združujúce vedcov v USA,
 • veľvyslanectvá SR v krajinách so 100 a viac študentmi a na ambasády vo Fínsku a v Belgicku, kde mali členovia tímu osobné kontakty,
 • respondenti individuálnych rozhovorov, ktorí pôsobia/pôsobili na VŠ a vo výskumných organizáciách v zahraničí alebo majú kontakty na našich učiteľov a vedcov pôsobiacich na inštitúciách v zahraničí,
 • Európska rada pre doktorandov a mladých výskumníkov (EURODOC),
 • EURAXESS USA.

Dotazník pre študentov stredných škôl bol spolu s prosbou o jeho rozšírenie medzi potenciálnych respondentov vo svojom okolí a prípadné vyplnenie zaslaný týmto skupinám:

 • stredné školy a špeciálne stredné školy vo všetkých krajoch Slovenska,
 • zriaďovatelia stredných škôl – vyššie územné celky, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení,
 • mimovládne organizácie, združujúce stredoškolákov (napr. Aliancia stredoškolákov, Stredoškolská študentská únia Slovenska, Stredoškolský parlament Trnava),
 • mimovládne organizácie, pracujúce so stredoškolákmi (napr. Rada mládeže Slovenska, Nadácia zastavme korupciu, IPAO, Nadácia Milana Šimečku, CKO a ďalšie),
 • maďarská jazyková mutácia bola distribuovaná primárne cez študentskú sieť Diákhalozát.

Dotazník pre špecialistov na ľudské zdroje bol spolu šírený prostredníctvom Asociácie personálnych agentúr a partnera projektu – HRcomm , ktorý združuje špecialistov na ľudské zdroje a ktorý informáciu o prieskume umiestnil na svoju webovú stránku a do pravidelných newslettrov. Boli tiež využité osobné kontakty členov tímu a spolupracujúcej organizácie CELSI.

Informácia o dotazníkovom prieskume bola okrem priameho oslovenia širokého spektra respondentov a informátorov šírená v online priestore aj ďalšími spôsobmi. Pre dotazníky pre študentov vysokých škôl 1. a 2. stupňa na Slovensku, študentov doktorandského štúdia a študentov stredných škôl boli vytvorené krátke promo videá, ktoré boli počas komunikačnej kampane sponzorované na Facebooku a Instagrame. Videá pre vysokoškolákov na 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku a stredoškolákov boli otitulkované aj v maďarskom jazyku. Články na blogu projektu To dá rozum v období zberu dát taktiež odkazovali na dotazníkový prieskum a vyzývali potenciálnych respondentov, aby sa doň zapojili. Dotazníky tiež boli promované prostredníctvom článkov v agentúrach SITA a TASR. Facebooková kampaň, informujúca o všetkých typoch online dotazníkov bola sponzorovaná, pričom sa pri cielení reklamy zohľadňovalo celkové zloženie základného súboru a prioritne bolo cielené na tie skupiny, ktoré boli medzi respondentmi málo zastúpené.

Za účelom zvýšenia motivácie respondentov k účasti na prieskume boli respondenti, ktorí s tým súhlasili, zaradení do zlosovania o poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus. Celkovo boli rozdané poukážky na nákup kníh v hodnote 675 € (5x po 20 € pre vysokoškolských pedagógov; 15x po 15 € pre študentov stredných škôl a vysokých škôl; 5x po 70 € pre školy).

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj MedzihorskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku