Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Spracovanie dát za regionálne školstvo
Spracovanie dát za regionálne školstvo

Spracovanie dát za regionálne školstvo

Na spracovanie kvantitatívnych dát dotazníkov pre regionálne školstvo bol použitý štatistický softvér SPSS.

Pri kontrole logických väzieb v dotazníkoch a pri čistení dát boli zo súborov vyradené tie dotazníky, v ktorých respondenti dávali irelevantné odpovede (napr. vo všetkých otázkach uviedli odpoveď neviem). Takto bolo vyradených 10 dotazníkov v súbore odborný zamestnanec na základnej škole, ako aj 4 dotazníky asistenta učiteľa na základnej škole, 1 dotazník učiteľa materskej školy, 1 dotazník odborného zamestnanca materskej školy, 1 dotazník asistenta učiteľa špeciálnej materskej školy. Zároveň boli dotazníky čistené vzhľadom na logickosť odpovedí. Napríklad v prípade, že respondenti súčasne uviedli relevantnú odpoveď aj odpoveď neviem v jednej otázke, bola odpoveď neviem v danej otázke odstránená.

V súbore vrátených dotazníkov žiakov stredných škôl bolo vysoké množstvo dotazníkov z Trnavského samosprávneho kraja. Spolu sa vrátilo 1 606 dotazníkov z Trnavského samosprávneho kraja. Preto bolo v danom kraji náhodným spôsobom vybraných a vylúčených z analýzy približne polovica – 806 dotazníkov v danom kraji, aby sa zachovala proporcionalita výberu.

Dáta boli následne prevážené podľa vopred určených kvótnych znakov iteratívnou metódou váženia. V prípade respondentov z materských, zo základných a stredných škôl (vrátane špeciálnych) bol sledovaným znakom kraj a zriaďovateľ, nie kombinácia oboch znakov. Účelom váženia bolo uľahčiť zovšeobecnenie zo vzorky na celú populáciu. Pri spracovaní jednotlivých výberových súborov boli použité deskriptívne štatistiky (minimum, maximum, priemer, medián, modus), Chí-kvadrát test a z-test pre stĺpcové porovnanie proporcií.

Na overenie závislostí nominálnych znakov dvoch premenných boli použité koeficienty asociácie: koeficient Phí, Cramerovo V, pre overenie závislostí nominálnej a kardinálnej premennej bol použitý výpočet koeficientu Eta.

Štruktúra vzorky podľa pozície respondenta, kraja a zriaďovateľa

Prehľad o štruktúre vzorky pre jednotlivé stupne vzdelávania uvádzajú nasledovné tabuľky:

Tabuľka M_50: Počet dotazníkov z materských, zo základných a stredných škôl (vrátane špeciálnych) podľa druhu školy a respondenta

M50.PNG

Tabuľka M_51: Štruktúra vzorky respondentov z materských škôl podľa pozície a kraja

M51.PNG

Tabuľka M_52: Štruktúra vzorky respondentov z materských škôl podľa pozície a zriaďovateľa

M52.PNG

Tabuľka M_53: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych materských škôl podľa pozície a kraja

M53.PNG

Tabuľka M_54: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych materských škôl podľa pozície a zriaďovateľa

M54.PNG

Tabuľka M_55: Štruktúra vzorky respondentov zo základných škôl podľa pozície a kraja

M55.PNG

Tabuľka M_56: Štruktúra vzorky respondentov zo základných škôl podľa pozície a zriaďovateľa

M56.PNG

Tabuľka M_57: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych základných škôl podľa pozície a kraja

M57.PNG

Tabuľka M_58: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych základných škôl podľa pozície a zriaďovateľa

M58.PNG

Tabuľka M_59: Štruktúra vzorky respondentov zo stredných škôl podľa pozície a kraja

M59.PNG

Tabuľka M_60: Štruktúra vzorky respondentov zo stredných škôl podľa pozície a zriaďovateľa

M60.PNG

Tabuľka M_61: Štruktúra vzorky respondentov zo stredných škôl podľa pozície a typu školy

M61.PNG

Tabuľka M_62: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych stredných škôl podľa pozície a kraja

M62.PNG

Tabuľka M_63: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych stredných škôl podľa pozície a zriaďovateľa

M63.PNG

Dáta za jednotlivých druhov zamestnancov neboli vážené v tom prípade, ak vo vzorke chýbali respondenti z daného kraja alebo zriaďovateľa, resp. nebola k dispozícii charakteristika základného súboru na účely výpočtu váh.

Štruktúra vzorky podľa pozície a demografických charakteristík respondentov

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame doplnkové charakteristiky výberového súboru podľa odpovedí na vybrané demografické otázky v dotazníkoch.

Tabuľka M_64: Štruktúra vzorky respondentov z materských škôl podľa veku

M64.PNG

Tabuľka M_65: Štruktúra vzorky respondentov z materských škôl podľa pohlavia

M65.PNG

Tabuľka M_66: Štruktúra vzorky respondentov z materských škôl podľa dĺžky pedagogickej praxe

M66.PNG

TabuľkaM_67: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych materských škôl podľa veku

M67.PNG

Tabuľka M_68: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych materských škôl podľa pohlavia

M68.PNG

Tabuľka M_69: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych materských škôl podľa dĺžky pedagogickej praxe

M69.PNG

Tabuľka M_70: Štruktúra vzorky respondentov zo základných škôl podľa veku

M70.PNG

Tabuľka M_71: Štruktúra vzorky respondentov zo základných škôl podľa pohlavia

M71.PNG

Tabuľka M_72: Štruktúra vzorky respondentov zo základných škôl podľa dĺžky pedagogickej praxe

M72.PNG

Tabuľka M_73: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych základných škôl podľa veku

M73.PNG

Tabuľka M_74: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych základných škôl podľa pohlavia

M74.PNG

Tabuľka M_75: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych základných škôl podľa dĺžky pedagogickej praxe

M75.PNG

Tabuľka M_76: Štruktúra vzorky respondentov zo stredných škôl podľa veku

M76.PNG

Tabuľka M_77: Štruktúra vzorky respondentov zo stredných škôl podľa pohlavia

M77.PNG

Tabuľka M_78: Štruktúra vzorky respondentov zo stredných škôl podľa dĺžky pedagogickej praxe

M78.PNG

Tabuľka M_79: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych stredných škôl podľa veku

M79.PNG

Tabuľka M_80: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych stredných škôl podľa pohlavia

M80.PNG

Tabuľka M_81: Štruktúra vzorky respondentov zo špeciálnych stredných škôl podľa dĺžky pedagogickej praxe

M81.PNG

TabuľkaM_82: Štruktúra vzorky riaditeľov škôl podľa dĺžky praxe na pozícii riaditeľa

M82.PNG

TabuľkaM_83: Štruktúra vzorky asistentov učiteľov podľa dĺžky praxe na pozícii AU

M83.PNG

TabuľkaM_84: Štruktúra vzorky výchovných poradcov podľa dĺžky praxe na pozícii VP

M84.PNG

TabuľkaM_85: Štruktúra vzorky odborných zamestnancov podľa dĺžky praxe na pozícii OZ

M85.PNG

TabuľkaM_86: Štruktúra vzorky majstrov odbornej výchovy podľa dĺžky praxe na pozícii MOV (len SŠ a ŠSŠ)

M86.PNG

Štruktúra vzorky žiakov stredných škôl

TabuľkaM_87: Štruktúra vzorky žiakov stredných škôl podľa pohlavia

M87.PNG

TabuľkaM_88: Štruktúra vzorky žiakov stredných škôl podľa veku

M88.PNG

TabuľkaM_89: Štruktúra vzorky žiakov stredných škôl podľa kraja, v ktorom sa nachádza škola

M89.PNG

Tabuľka M_90: Štruktúra vzorky žiakov stredných škôl podľa zriaďovateľa školy

M90.PNG

Tabuľka M_91: Štruktúra vzorky žiakov stredných škôl podľa typu strednej školy

M91.PNG

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj MedzihorskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku