Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Spracovanie dát za vysoké školstvo
Spracovanie dát za vysoké školstvo

Spracovanie dát za vysoké školstvo

Získané údaje boli pred spracovaním skontrolované a vyčistené. Kontrola a čistenie dát prebiehala v 2 krokoch:

 1. Boli vylúčené dotazníky od respondentov, ktorí nespĺňali základné kritériá výberu, teda neboli respondentmi, na ktorých cielil dotazník (napr. ak študent doktorandského štúdia vypĺňal dotazník študentov 1. a 2. stupňa VŠ) a obsahovali duplicitné odpovede, ktoré sa pri CAWI metóde bežne vyskytujú.
 2. Logická kontrola dát – zozbierané dáta sa kontrolovali s ohľadom na konzistentnosť, serióznosť a logickú nadväznosť odpovedí.

Každá otázka dotazníka bola spracovaná do tabuľky (frekvenčná tabuľka) a jednotlivé tabuľky boli skontrolované.

Dotazníky obsahovali i polootvorené otázky – príslušné textové odpovede sa kontrolovali z hľadiska ich zmysluplnosti vo vzťahu k daným otázkam. Pre polootvorené otázky bol vytvorený kódový kľúč, následne boli nakódované a zaradené do spracovania. Počas druhej fázy kontroly boli vylúčené ďalšie dotazníky, ktoré neprešli logickou kontrolou. V prípade slovenských študentov, ktorí študujú na VŠ v zahraničí, bolo celkovo vyradených 54 dotazníkov, z toho 52 z dôvodu ich vyplnenia študentmi, ktorí nepochádzali zo Slovenska (ale z Maďarska), a 2 dotazníky z dôvodu, že ich vyplnili študenti, študujúci na VŠ na Slovensku.

Tabuľka M_92: Počet vyradených dotazníkov spomedzi respondentov z vysokého školstva

M92.PNG

Štatistické spracovanie dát

Na spracovanie kvantitatívnych dát bol použitý štatistický softvér SPSS. Dáta boli prevážené iteratívnou metódou váženia podľa vopred definovaných kvótnych znakov. Účelom váženia bolo uľahčiť zovšeobecnenie zo vzorky na celú populáciu. Pri spracovaní jednotlivých výberových súborov boli použité deskriptívne štatistiky (minimum, maximum, priemer, medián, modus), Chí-kvadrát test a z-test pre stĺpcové porovnanie proporcií.

Štruktúra vzorky – vysokoškolskí učitelia a vedeckí a umeleckí pracovníci, pôsobiaci na Slovensku

Základný súbor tvorilo 13 075 učiteľov, vedeckých a umeleckých pracovníkov, výberový súbor 852 respondentov, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume.

Tabuľka M_93: Štruktúra vzorky respondentov z radov vedecko-/umelecko-pedagogických pracovníkov VŠ podľa pohlavia

M93.PNG

Tabuľka M_94: Štruktúra vzorky respondentov z radov vedecko-/umelecko-pedagogických pracovníkov VŠ podľa veku

M94.PNG

Tabuľka M_95: Štruktúra vzorky respondentov z radov vedecko-/umelecko-pedagogických pracovníkov VŠ podľa typu VŠ

M95.PNG

Tabuľka M_96: Štruktúra vzorky respondentov z radov vedecko-/umelecko-pedagogických pracovníkov VŠ podľa geografického umiestnenia školy

M96.PNG

Vzorka zúčastnených respondentov tiež reflektovala nasledovné charakteristiky:

 • oblasť/zameranie výskumu
 • typ pracovnej pozície
 • funkcia/pracovná pozícia, v ktorej aktuálne pôsobia ako vysokoškolskí učitelia

Tabuľka M_97: Štruktúra vzorky respondentov z radov vedecko-/umelecko-pedagogických pracovníkov VŠ podľa oblasti / zamerania výskumu

M97.png

Tabuľka M_98: Štruktúra vzorky respondentov z radov vedecko-/umelecko-pedagogických pracovníkov VŠ podľa typu pracovnej pozície

M98.PNG

Tabuľka M_99: Štruktúra vzorky respondentov z radov vysokoškolských učiteľov podľa typu funkcie v roly vysokoškolského učiteľa

M99.PNG

Tabuľka M_100: Štruktúra vzorky respondentov z radov vysokoškolských učiteľov podľa počtu rokov praxe na vysokej škole ako vysokoškolský učiteľ alebo výskumný/umelecký pracovník

M100.PNG

Štruktúra vzorky – študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku

Základný súbor tvorilo 133 056 študentov, výberový súbor 3 835 respondentov, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume.

Tabuľka M_101: Počet vyplnených dotazníkov študentmi vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa jazykovej mutácie

M101.PNG

Tabuľka M_102: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa pohlavia

M102.PNG

Tabuľka M_103: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa typu vysokej školy

M103.PNG

Tabuľka M_104: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa geografického umiestnenia školy

M104.PNG

Tabuľka M_105: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa formy štúdia

M105.PNG

Vzorka študentov VŠ v prvých dvoch stupňoch študujúcich na Slovensku reflektovala aj nasledovné charakteristiky:

 • Zameranie štúdia
 • Stupeň štúdia

Tabuľka M_106: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa zamerania štúdia

M106.png

Tabuľka M_107: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa stupňa štúdia

M107.PNG

Podľa stupňa štúdia sa študenti v dotazníku zaraďovali do 4 kategórií:

 • študenti na prvom (bakalárskom) stupni štúdia
 • študenti na druhom (magisterskom alebo inžinierskom) stupni štúdia
 • študenti v prvých troch ročníkoch spojeného štúdia prvého a druhého stupňa
 • študenti v štvrtom a vo vyšších ročníkoch spojeného štúdia prvého a druhého stupňaň

Získané odpovede boli pri spracovaní údajov zlúčené do 2 kategórií, s ktorými sa pracovalo pri interpretácii dát. Zlúčené kategórie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka M_108: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku podľa zlúčených stupňov štúdia

M108.PNG

Štruktúra vzorky – študenti doktorandského štúdia študujúci na vysokých školách na Slovensku

Základný súbor tvorilo 6 308 študentov, výberový súbor 614 respondentov, ktorí sa zúčastnili dotazníkovom prieskume.

Tabuľka M_109: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov doktorandského štúdia na Slovensku podľa pohlavia

M109.PNG

Tabuľka M_110: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov doktorandského štúdia na Slovensku podľa typu vysokej školy

M110.PNG

Tabuľka M_111: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov doktorandského štúdia na Slovensku podľa geografického umiestnenia školy

M111.PNG

Tabuľka M_112: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov doktorandského štúdia na Slovensku podľa formy štúdia

M112.PNG

Vzorka študentov doktorandského štúdia reflektovala aj nasledovné charakteristiky:

 • Zameranie štúdia
 • Fázu štúdia

Tabuľka M_113: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov doktorandského štúdia na Slovensku podľa zamerania štúdia

M113.png

Tabuľka M_114: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov doktorandského štúdia na Slovensku podľa fázy štúdia

M114.PNG

Štruktúra vzorky – študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia zo Slovenska, ktorí študujú na vysokej škole v zahraničí

Výberový súbor tvorilo 1 404 respondentov, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume a vyplnili dotazník v slovenskej alebo maďarskej mutácii.

Tabuľka M_115: Počet vyplnených dotazníkov študentmi vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia podľa jazykovej mutácie

M115.PNG

V súčasnosti neexistujú relevantné informácie o počte a základných charakteristikách študentov zo Slovenska, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí, preto nie je možné vytvoriť reprezentatívnu vzorku tejto skupiny študentov.

Podarilo sa získať presné počty len dvoch najväčších skupín študentov v zahraničí, a to v Českej republike1 (21 481 študentov) a v Maďarsku2 (1 710 študentov). Ďalšie odhadované počty študentov pochádzajú z údajov Inštitútu pre štatistiku UNESCO.3 Na základe týchto 3 zdrojov údajov bolo sústredené úsilie osloviť študentov v krajinách, kde ich je aspoň 100 podľa UNESCO. Výsledkom je tabuľka M_120 uvedená nižšie.

Podľa krajiny štúdia sú vo vzorke zastúpení respondenti z 22 krajín, kde má Slovensko najvyššie podiely vysokoškolských študentov (chýbajú len zástupcovia Ukrajiny, ktorí sú v rebríčku UNESCO na 20. mieste). Mimo krajín, kde študuje najviac vysokoškolákov zo Slovenska, sú vo vzorke 4 študenti, ktorí študujú v Spojených arabských emirátoch, na Islande, v Luxembursku a v Singapure, keďže títo študenti vyplnili dotazník. Cieľom pri zbere dát bolo vytvoriť takú vzorku, aby v nej boli zastúpení študenti podľa toho, koľko ich v danej krajine študuje.

Tabuľka M_116: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v zahraničí podľa krajiny, v ktorej študujú

M116.png

Tabuľka M_117: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v zahraničí podľa pohlavia

M117.PNG

Tabuľka M_118: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v zahraničí podľa typu školy

M118.PNG

Tabuľka M_119: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v zahraničí podľa stupňa štúdia

M119.PNG

Tabuľka M_120: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v zahraničí podľa regiónu, z ktorého pochádzajú

M120.png

Tabuľka M_121: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v zahraničí podľa zamerania štúdia

M121.png

Tabuľka M_122: Štruktúra vzorky respondentov z radov študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v zahraničí podľa skúsenosti so štúdiom na VŠ na Slovensku

M122.PNG

Štruktúra vzorky – vysokoškolskí učitelia a vedci zo Slovenska pôsobiaci vo výskumných a VŠ inštitúciách, ako aj v praxi v zahraničí

Výberový súbor tvorilo 198 respondentov, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume. V súčasnosti nie sú k dispozícii štatistické údaje o vedcoch a VŠ učiteľoch zo Slovenska pôsobiacich v zahraničných vedeckých alebo VŠ inštitúciách, respektíve na výskumných pozíciách v praxi, ktoré by umožnili vytvoriť reprezentatívnu vzorku tejto skupiny.

Tabuľka M_123: Štruktúra vzorky respondentov z radov učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich vo výskumných a VŠ inštitúciách v zahraničí podľa pohlavia

M123.PNG

Tabuľka M_124: Štruktúra vzorky respondentov z radov učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich vo výskumných a VŠ inštitúciách v zahraničí podľa veku

M124.PNG

Tabuľka M_125: Štruktúra vzorky respondentov z radov učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich vo výskumných a VŠ inštitúciách v zahraničí podľa krajiny pôsobenia

M125.png

Tabuľka M_126: Štruktúra vzorky respondentov z radov učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich vo výskumných a VŠ inštitúciách v zahraničí podľa dĺžky pôsobenia vo vedeckej pozícii/pozícii VŠ učiteľa v zahraničí

M126.PNG

Tabuľka M_127: Štruktúra vzorky respondentov z radov učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich vo výskumných a VŠ inštitúciách v zahraničí podľa typu inštitúcie

M127.PNG

Tabuľka M_128: Štruktúra vzorky respondentov z radov učiteľov a vedcov zo Slovenska pôsobiacich vo výskumných a VŠ inštitúciách v zahraničí podľa skúsenosti s prácou na Slovensku

M128.PNG

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj Medzihorský

Zdroje:

1: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY ČR. Štatistika výkonových ukazovateľov verejných a súkromných vysokých škôl ČR (k roku 2017), 2018 [cit. 2019-7-2]. Dostupné na: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx
2: MINISTRY OF HUMAN CAPACITIES. Dáta pre akademický rok 2017/2018 boli zakúpené od ministerstva a spracované pre účely projektu To dá rozum spolupracovníkom Józsefom Berácsom, DSc.
3: UNESCO INSTITUTE OF STATISTICS. Global Flow of Tertiary-Level Students[cit. 2019-7-2]. Dostupné na: http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku