Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Nedostatočné podmienky pre individualizáciu v MŠ
V materských školách nie je dostatočný priestor na individualizáciu

Nedostatočné podmienky pre individualizáciu v MŠ

V materských školách nie je dostatočný priestor na individualizáciu

Kvalita prípravy detí na vstup do základnej školy je závislá od schopnosti materskej školy reagovať na individuálne rozvojové potreby detí. Tento problém by vyriešila priama účasť psychológov, špeciálnych pedagógov či logopédov v materských školách. Ich každodenná práca by prispela nielen ku kvalitnej diagnostike, ale aj intervencii. Podľa učiteľov a učiteliek bežných a špeciálnych škôl by väčší počet odborníkov v triedach prispel aj k zníženiu počtu detí s odloženou školskou dochádzkou. S týmto názorom sa stotožnila viac ako polovica respondentov v dotazníkovom prieskume To dá rozum. Takejto odbornej pomoci sa však deťom v našich materských školách nedostáva. Cieľ rozvíjať u detí dimenzie školskej spôsobilosti je teda výhradne záležitosťou učiteliek, ktoré musia prerozdeľovať pozornosť priemerne medzi dvadsať detí. Tým sa priestor na individuálny prístup zužuje a znižuje sa i šanca, že detí s odloženou školskou dochádzkou bude menej.

Každé dieťa v predškolskom veku napreduje svojím vlastným tempom a má iné rozvojové potreby. Niektoré potrebuje pomôcť s grafomotorikou, iné má logopedické ťažkosti, niekde treba popracovať na pozornosti, inde posilniť sebavedomie. Potreby detí sú naozaj rozmanité a vyžadujú si individuálny prístup.

Jedna učiteľka prerozdeľuje pozornosť medzi dvadsať detí

Počet detí v triede na dospelého je ukazovateľom kvality programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Efektivita práce učiteliek je teda daná aj veľkosťou skupiny, s ktorou pracuje. Väčšiu kvalitu vzdelávacieho procesu možno očakávať tam, kde je v triede menej detí na dospelého. Na Slovensku však učiteľka väčšiu časť dňa prerozdeľuje pozornosť medzi 20 detí.

Podľa posledných dostupných údajov OECD je situácia v našich materských školách porovnateľná s ostatnými krajinami, ktoré boli do mapovania zahrnuté. Počet detí na učiteľa bol dokonca menší ako priemer sledovaných krajín OECD. Podľa týchto údajov sa v roku 2016 venoval v našich materských školách jeden učiteľka dvanástim deťom. V niektorých krajinách je situácia oveľa priaznivejšia (napr. Island, Švédsko, Slovinsko). Vo viacerých krajinách, naopak, horšia (graf G_4.2.2.2.1). No údaj, ktorý vychádza z jednoduchého výpočtu podielu počtu detí na počet učiteľov, je značne zavádzajúci. V našich materských školách síce pracujú v jednej triede dve učiteľky, no v systéme pracovných zmien s malým hodinovým prekryvom. Veľkú časť pracovného času teda pracuje jedna učiteľka sama s celou triedou.

Graf G_4.2.2.2.1 Pomer učiteľ – dieťa v predškolskom vzdelávaní vo vybraných krajinách OECD

G_4.2.2.2.1.PNG1

Priemerný počet detí na jednu triedu sa aktuálne na Slovensku blíži k počtu 20 detí (tabuľka T_4.2.2.2.1). V samosprávou zriadených materských školách sú triedy naozaj početné. V Bratislavskom kraji v okresoch Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava IV pracujú učiteľky viac než s 22 deťmi v triede. O niečo priaznivejšia situácia je v segmente súkromných materských škôl, ktoré si zrejme regulujú počet detí tak, aby neutrpela kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. V nich sa nachádza priemerne 15,6 detí v jednej triede. Naopak, v cirkevných nájdeme v triedach v priemere viac než 20 detí.

Tabuľka T_4.2.2.2.1: Priemerný počet detí v jednej triede v materských školách podľa zriaďovateľa v roku 2018

T_4.2.2.2.1.PNG2

V prípade, že by učiteľky pôsobili v triede súbežne, bol by počet detí optimálny. Každá by sa mohla venovať približne 10 deťom. No pri systéme práce založenom na zmenách sa každá z dvojice venuje väčšiu časť dňa takmer dvadsiatim deťom súbežne.

Veľké počty detí v triedach vnímajú ako problém aj učiteľky

Väčší priestor na individuálnu prácu s deťmi by zrejme chceli mať aj samotné učiteľky a učitelia. A to tak tí, ktorí pracujú v bežných materských školách, ako aj tí, ktorí sú zamestnaní v špeciálnych. V dotazníkovom prieskume To dá rozum viac než polovica zo 784 učiteliek a učiteľov obidvoch typov materských škôl úplne súhlasilo alebo skôr súhlasilo s tvrdením, že ak by mali v triede menej detí, znížil by sa počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. (graf G_ 4.2.2.2.2)

Graf G_ 4.2.2.2.2: Názory učiteliek MŠ na obmedzenia v oblasti znižovania počtu detí s odkladom povinnej školskej dochádzky – počet detí v triedach

G_ 4.2.2.2.2.PNG

V materských školách chýbajú asistenti učiteľa a odborný personál

Individuálny prístup k deťom môže významne zvýšiť prítomnosť ďalšieho kvalifikovaného personálu v triedach. Ide najmä o asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga, školského psychológa, logopéda, prípadne iných špecialistov. Výhodu väčšieho počtu dospelých slovenské deti nečerpajú. V roku 2018 sa v samosprávou zriadených materských školách v bežných triedach nachádzalo len 141 asistentov učiteľa (tabuľka T_4.2.2.2.2). Posila sa teda nachádzala ani nie v 2 % tried.

Tabuľka T_4.2.2.2.2: Počet asistentov učiteľa v bežných triedach bežných materských škôl v roku 2018

T_4.2.2.2.2.PNG3

V prípade odborných zamestnancov a zamestnankýň bol ich počet skutočne zanedbateľný. V roku 2018 sa v celom segmente verejných materských škôl nachádzali len ôsmi školskí psychológovia a 10 školských špeciálnych pedagógov. Materské školy sa teda musia pri diagnostikovaní školskej spôsobilosti, ako aj pri nastavovaní stimulačného programu spoliehať na pomoc poradne alebo na seba samých. Pomoc by pritom učiteľky privítali. Ako ukázali výsledky dotazníkového prieskumu To dá rozum, vďaka užšej spolupráci s odborníkmi priamo v triedach materských škôl by sa mohol znížiť aj počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Myslí si to takmer 60 % opýtaných učiteľov a učiteliek bežných a špeciálnych MŠ (pozri graf G_ 4.2.2.2.3). Tento názor je konzistentný, aj čo sa týka porovnania respondentov podľa kraja či zohľadnení zriaďovateľa materskej školy. Štatisticky významné rozdiely sa nepreukázali ani pri porovnaní učiteliek a učiteľov bežných a špeciálnych materských škôl.

Graf G_ 4.2.2.2.3: Názory učiteľov a učiteliek MŠ na obmedzenia v oblasti znižovania počtu detí s odkladom povinnej školskej dochádzky – počet odborníkov v škole

G_ 4.2.2.2.3.JPG

Záver

Materská škola je inštitúcia, ktorá má zo zákona úlohu pripraviť dieťa na vstup do povinného vzdelávania. Zvýšenie kvality predškolského vzdelávania by mohlo viesť k zníženiu počtu detí, ktoré nenastúpia do školy napriek tomu, že dosiahli zákonom stanovený vek. To, či všetky deti zvládnu štátnym programom stanovené vzdelávacie štandardy a naplnia kritériá školskej pripravenosti, závisí od podmienok, v ktorých sa výučba realizuje. Miera individualizácie pritom zohráva kľúčovú rolu, pretože práve ona je základným pilierom princípu rovnosti šancí vo vzdelávaní.

Autor:

Katarína Vančíková

Zdroje:

1: OECD. Stat. Dataset: Student-teacher ratio and average class size. [cit. 2019-03-22]. Dostupné na: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_PERS_RATIO
2: CVTI (2019) Štatistická ročenka – materské školy. 2018. [cit. 2019-02-12]. Dostupné na:http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602
3: CVTI (2019) Štatistická ročenka – materské školy. 2018. [cit. 2019-02-12]. Dostupné na:http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku