Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Metódy a formy výučby v MŠ, ZŠ a SŠ vrátane špeciálnych
Pasívne formy výučby prevládajú nad aktivizujúcimi metódami na všetkých stupňoch škôl vrátane špeciálnych

Metódy a formy výučby v MŠ, ZŠ a SŠ vrátane špeciálnych

Pasívne formy výučby prevládajú nad aktivizujúcimi metódami na všetkých stupňoch škôl vrátane špeciálnych

Osvojovanie vedomostí a rozvíjanie zručností a kompetencií nie je podľa výsledkov prieskumu To dá rozum podporené efektívnymi spôsobmi výučby. Toto zistenie vyplýva z analýzy odpovedí učiteľov a učiteliek všetkých stupňov škôl. Učiteľky a učitelia materských, základných a stredných škôl vrátane špeciálnych využívajú podľa výsledkov dotazníkového prieskumu To dá rozum vo svojej pedagogickej praxi prevažne rozhovor s deťmi a so žiakmi o témach, o ktorých sa učia, a preferujú prácu v skupinách. V špeciálnych školách má podľa učiteliek zapojených do dotazníkového prieskumu To dá rozum významné postavenie aj individuálne vyučovanie a vyučovanie prostredníctvom umenia aj tvorivej dramatiky. Komplexný prehľad podľa učiteľov preferovaných metódy, foriem a stratégií výučby ponúka tabuľka T_3_2_1_1.

Tabuľka 3_2_1_1 Názory učiteľov a učiteliek na preferované metódy, formy a stratégie výučby

3_2_1_1.PNG

Samotný prehľad uplatňovaných metód a foriem výučby z Tabuľky T_3_2_1_1 indikuje, že v školách sa len v malej miere využívajú také prístupy, ktoré by podporovali u žiakov a žiačok aktívny prístup k učeniu sa a pomáhali im prenikať do podstaty utvárania poznania v jednotlivých vedných oblastiach. Na všetkých stupňoch škôl prevláda podľa učiteľov zapojených do dotazníkového prieskumu To dá rozum predovšetkým rozhovor o téme a výklad učiva. Z organizačných foriem učitelia podľa dotazníkového prieskumu preferujú najmä skupinovú prácu. Individuálne vyučovanie je jednou z prevládajúcich foriem výučby podľa učiteľov v špeciálnych školách. Aktivizujúce metódy výučby sú v porovnaní s odpoveďami respondentov z materských škôl štatisticky významne menej uplatňované najmä učiteľmi v základných a stredných školách. Paradoxná situácia je v prípade metód, akými sú experimentovanie realizované žiakmi alebo bádateľské metódy, ktoré štatisticky významne viac za preferované vo vlastnej praxi považujú učiteľky v materských školách, v porovnaní s vyučujúcimi v stredných aj základných školách. Čím je teda žiak starší, tým má menšiu pravdepodobnosť, že bude aktívny v procese učenia sa, a teda osvojí si procesy overovania teórií formou experimentovania a bádania.

Stredoškoláci zapojení do dotazníkového prieskumu v odpovediach potvrdili odpovede učiteľov a učiteliek stredných škôl o častejšom využívaní pasívnych foriem výučby (výklad, diskusia a pod.). Kompletný prehľad odpovedí žiakov na otázku o najčastejšie využívanej forme výučby prezentujte graf G_3_2_1_1.

Graf G_3_2_1_1 Názory stredoškolákov na prevládajúce metódy výučby v ich škole

G_3_2_1_1.PNG

Odpovede žiakov v dotazníkovom prieskume To dá rozum indikujú, že v stredných školách prevládajú najmä málo efektívne spôsoby vyučovania z hľadiska osvojovania si poznatkov aj zručností a rozvíjania kompetencií. Podľa názoru žiakov v spôsoboch, akými sa vyučuje prevládajú výklad učiva a dokonca aj diktovanie poznámok. Len približne štvrtina stredoškolákov sa domnieva, že v ich škole prevládajú metódy, v ktorých experimentujú alebo bádajú. Sekundárna analýza dát rôznych skupín respondentov však ukazuje, že žiaci, ktorí vnímajú, že v ich škole prevládajú tzv. inovatívne metódy (napr. experimentovanie, bádateľské aktivity, dramatická výchova), považujú vzdelávanie v škole za atraktívnejšie a svoju školu by odporučili aj iným žiakom. Títo žiaci a žiačky všeobecne prejavovali väčšiu spokojnosť s výučbou a tiež s kvalitou učiteľov a učiteliek na škole. Toto zistenie potvrdzuje, že žiaci a žiačky intenzívne vnímajú to, akým spôsobom ich učitelia učia, ako hľadajú cesty sprístupnenia učiva, ako sú ochotní venovať im čas.

Autor:

Petra Fridrichová

Oponent: Alena TomengovaAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku