Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Limity konceptu ŠVVP
Koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb má viaceré limity

Limity konceptu ŠVVP

Koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb má viaceré limity

Dáta získané v rámci prieskumu To dá rozum naznačujú, že súčasný koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb používaný na úrovni materských, základných a stredných škôl na priznanie podpory deťom so znevýhodnením alebo s nadaním, má viaceré limity. Časť z nich vyplýva najmä z dôrazu na pomerne rigidnú kategorizáciu detí podľa znevýhodnení či postihnutí, bez zohľadnenia individuálnych odlišností v ich vzdelávacích potrebách. Prevládajúce „deficitné“ vymedzenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb pripisuje príčiny ŠVVP znevýhodneniu či postihnutiu dieťaťa, prípadne jeho rodine. Tým sa odvracia pozornosť od bariér na strane škôl a vzdelávacieho systému, ktorým deti môžu čeliť. Pre časť detí môže tiež znamenať negatívnu nálepku, ktorá ich vo vzdelávaní stigmatizuje. Zároveň vymenovanie konkrétnych kategórií znevýhodnenia či nadania nie je a ani nikdy nemôže byť úplne vyčerpávajúce, čo vedie k tomu, že časť detí, ktoré čelia prekážkam vo vzdelávaní, je z nároku na podporu a individualizovaný prístup vo vzdelávaní vylúčená. Výsledky prieskumu zároveň naznačujú, že súčasné podmieňovanie podpory pridelením „diagnózy“ môže limitovať možnosti preventívneho pôsobenia a môže sa taktiež spolupodieľať na vyššom zastúpení niektorých skupín detí (napríklad detí s rómskym materinským jazykom, ale aj detí, vyrastajúcich v zariadeniach ústavnej starostlivosti) medzi deťmi so zdravotným znevýhodnením a následne aj v systéme špeciálneho školstva.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v nasledujúcich častiach:

Koncept ŠVVP neprihliada na bariéry na strane systému

Koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí odvracia pozornosť od bariér na strane vzdelávacieho systému

Čítať viac

Stigmatizujúce aspekty konceptu ŠVVP

Pre časť detí je priznanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb stigmatizujúce


Čítať viac

ŠVVP nezohľadňuje viaceré prekážky v učení

Súčasný koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích nezohľadňuje viaceré bariéry v učení

Čítať viac

Záver

Spôsob, akým vzdelávacia politika definuje, kto a za akých podmienok má nárok na podporu vo vzdelávaní, je kľúčový najmä z hľadiska nastavenia následnej podpory. Ako naznačujú výsledky prieskumu To dá rozum, súčasné vymedzenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb neumožňuje poskytovať podporu vo vzdelávaní všetkým deťom, ktoré by ju potrebovali, a do istej miery obmedzuje možnosť preventívneho pôsobenia. Zároveň prevládajúce pripisovanie príčin špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb faktorom na strane dieťaťa alebo jeho rodiny, ktoré je prítomné ako vo vzdelávacích politikách, tak aj v praxi, môže viesť k prehliadaniu prekážok na strane škôl a vzdelávacieho systému, ktorým môžu tieto deti čeliť. A môže viesť k voľbe takých pedagogických stratégií a podporných nástrojov, ktoré nemusia byť v konečnom dôsledku efektívne. Inými slovami súčasné nastavenie systému nevedie k vyrovnávaniu šancí a nedochádza tak k naplneniu potenciálu každého dieťaťa a žiaka, keďže vzdelávanie nie je šité na mieru jeho potrebám.

Autor:

Miroslava Hapalová

Oponent: Magdaléna ŠpotákováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku