Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov
Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných, nízko až stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce

Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných, nízko až stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce

Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných, nízko až stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce

Cieľom štúdie bolo analyzovať postoje a skúsenosti zamestnávateľov so zamestnávaním absolventov na Slovensku v rámci širšieho hodnotenia vzdelávacieho systému v SR a prepojenia vzdelávania s požiadavkami trhu práce. Štúdia bola vypracovaná na základe zadania To dá rozum Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce (CELSI).

Štúdia je založená na kvalitatívnom a kvantitatívnom prieskume, zrealizovanom v priebehu roka 2017. Na kvalitatívnych pološtruktúrovaných rozhovoroch sa zúčastnilo 42 predstaviteľov zamestnávateľov a personálnych agentúr, najmä špecialistov na personalistiku a ľudské zdroje. Na základe zistení získaných z rozhovorov s predstaviteľmi spoločností sa zostavili dva dotazníky, jeden pre nízko a stredne kvalifikované pozície a jeden pre vysokokvalifikované pozície. Na dotazníkovom prieskume sa zúčastnilo 221 respondentov pôsobiacich na oddeleniach manažmentu ľudských zdrojov u zamestnávateľov. Boli zastúpení respondenti z malých, stredných a veľkých firiem, vykonávajúcich činnosť v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti, zo všetkých krajov a zo súkromných spoločností (vrátane zahraničných), z verejných a štátnych inštitúcií, ako aj z neziskových organizácií.

Následná analýza bola spracovávaná z pohľadu veľkosti, zamerania, typu vlastníka, miesta sídla spoločnosti a toho, či šlo o slovenskú alebo zahraničnú spoločnosť. V štúdii sú informácie o všetkých stupňoch vzdelávania v nasledovných oblastiach:

  • požiadavky zamestnávateľov na zručnosti a vedomosti absolventov
  • miera spĺňania týchto požiadaviek
  • spôsob testovania absolventov pri výbere do zamestnania
  • oblasti, v ktorých firmy rozvíjajú absolventov
  • vnímanie rozdielov zamestnávateľmi medzi školami pripravujúcimi študentov v rovnakom odbore

Správa ďalej obsahuje informácie o spolupráci stredných a vysokých škôl so zamestnávateľmi pri príprave absolventov na trh práce a o limitoch tejto spolupráce. Priestor je tiež venovaný tomu, prečo odborníci na ľudské zdroje vnímajú absolventov zahraničných vysokých škôl viac pripravených na potreby trhu práce ako absolventov VŠ na Slovensku.

Správa je dostupná vo formáte PDF:

Studia o skusenostiach zamestnavatelov CELSI a To da rozum.pdf (1 MB)Analýza zistení o stave školstva na Slovensku