Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Vetvenie vzdelávacích dráh pri vstupe do nižšieho sekundárneho vzdelávania
Na vstupe do nižšieho sekundárneho vzdelávania dochádza k neuváženej diferenciácii vzdelávacích dráh

Vetvenie vzdelávacích dráh pri vstupe do nižšieho sekundárneho vzdelávania

Na vstupe do nižšieho sekundárneho vzdelávania dochádza k neuváženej diferenciácii vzdelávacích dráh

Po ukončení programu primárneho vzdelávania vstupujú žiaci a žiačky do novej etapy. V najbližších piatich rokoch budú musieť zvládnuť nároky nižšieho sekundárneho vzdelávania . Tento stupeň vzdelávania môžu dosiahnuť na odlišných typoch škôl. Slovenský školský systém sa totiž vyznačuje výraznou vonkajšou diferenciáciou vzdelávacích dráh. Väčšia časť žiakov absolvuje nižšie sekundárne vzdelávanie v prostredí základných škôl, na tzv. 2. stupni. Ďalšia časť žiakov opúšťa základnú školu na konci ôsmeho ročníka a tento stupeň vzdelania končí na päťročných stredných školách, najčastejšie bilingválnych. Poslednou možnosťou sú osemročné gymnázia, do ktorých žiaci odchádzajú už po ukončení piateho ročníka základnej školy. Nezanedbateľná časť žiackej populácie sa tak rozhoduje o svojej budúcnosti už vo veku 11 rokov. Rozmach osemročných gymnázií v kombinácii s demografickým poklesom spôsobil, že najmä v Bratislavskom kraji do prvých ročníkov osemročných gymnázií smerovala v niektorých rokoch takmer štvrtina populačného ročníka. Ako indikujú zistenia z kvalitatívneho prieskumu To dá rozum, na osemročné gymnáziá neodchádzajú len žiaci s najlepšími vzdelávacími výsledkami. Skoré rozdeľovanie žiakov do vzdelávacích dráh pritom podľa výskumov neprináša preukázateľné zisky pre tých, ktorí sú vo výberových dráhach, a prináša veľké straty pre tých, ktorí zostávajú v tých nevýberových. Tí totiž strácajú vzory, ako aj motiváciu pracovať na sebe, keďže učebná klíma sa po odchode tých výkonnejších zhoršuje. Klíma však nie je ideálna ani v triedach výberových škôl. Ako indikujú výsledky rozhovorov s riaditeľmi základných škôl, odliv žiakov do osemročných gymnázií spôsobuje viaceré problémy. Okrem toho, že sa zhoršia celkové vzdelávacie výsledky školy v testovaní T9 a škola utrpí na atraktivite, mení sa aj učebná a sociálna klíma v triedach. V nejednom prípade musí riaditeľ či riaditeľka pristúpiť aj k spájaniu tried, a teda aj k rozbíjaniu už zabehnutých triednych kolektívov. V neposlednom rade súperenie o žiaka v regiónoch, kde je osemročných gymnázií prebytok, spôsobuje problémy v plánovaní ďalšieho školského roka, keďže riaditeľ základnej školy často do poslednej chvíle nevie, či všetci žiaci v septembri nastúpia alebo nie. Skoré rozdeľovanie žiakov do vzdelávacích dráh je teda z viacerých aspektov problematické. Vo výsledku vedie k prehlbovaniu priepasti medzi vzdelávacími výsledkami žiakov z chudobnejších a bohatších rodín, čím sa fixujú sociálne nerovnosti v spoločnosti.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Priskorá diferenciácia vzdelávacích dráh

S rozdeľovaním žiakov do vzdelávacích dráh začíname priskoro

Čítať viac

Odliv žiakov do osemročných gymnázií

Dôsledky odlivu žiakov základných škôl na osemročné gymnáziá

Čítať viac

Záver

V krajinách a ekonomikách, kde sa rozdeľujú žiaci do odlišných vzdelávacích programov v skorom veku, dochádza k ich ďalšiemu prehlbovaniu. Pri výbere školy totiž zohráva rozhodujúcu úlohu sociálne postavenie rodičov a ekonomická situácia v rodine. Existuje viacero dôkazov o tom, že čím neskôr dochádza k rozdeľovaniu vzdelávacích dráh, tým sú vyššie vzdelávacie príležitosti všetkých detí. Dôveryhodné a nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že žiaci vo výberových školách čerpajú zo vzdelávania viac výhod, neexistujú. Napriek tomu sa osemročné gymnáziá tešia na Slovensku záujmu verejnosti, ako aj systémovej podpore. Osemročné gymnáziá predstavujú pritom problém aj z pohľadu otázky otvorenosti a priestupnosti vzdelávacích dráh. Mladý človek by mal mať po ukončení nižšieho sekundárneho vzdelávania možnosť širokého výberu študijných programov. Ak ho však ukončuje na osemročnom gymnáziu, zostáva uzamknutý v akademickej dráhe, na ktorú nastúpil už vo veku 11 rokov.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan PorubskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku