Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Priskorá diferenciácia vzdelávacích dráh
S rozdeľovaním žiakov do vzdelávacích dráh začíname priskoro

Priskorá diferenciácia vzdelávacích dráh

S rozdeľovaním žiakov do vzdelávacích dráh začíname priskoro

Po ukončení programu primárneho vzdelávania vstupujú žiaci a žiaci do novej etapy. V najbližších piatich rokoch budú musieť zvládnuť nároky nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktoré je v medzinárodnej klasifikácii označované ako stupeň ISCED 2. Slovenský školský systém je selektívny a vyznačuje sa výraznou vonkajšou diferenciáciou vzdelávacích dráh. Umožňuje teda dosiahnuť tento stupeň vzdelávania na odlišných typoch škôl. Väčšia časť žiakov a žiačok ho absolvuje v prostredí základných škôl, na tzv. 2. stupni. Zriadením viacročných gymnázií po revolúcii v roku 1989 sa však vytvorili dve ďalšie alternatívy. Jeden typ školy predstavujú päťročné stredné školy, najčastejšie bilingválne. Druhým sú osemročné gymnáziá, ktoré sa začali tešiť veľkej obľube. Ich počet stúpal napriek tomu, že skoré rozdeľovanie žiakov do vzdelávacích dráh neprináša preukázateľné zisky pre tých, ktorí sú vo výberových dráhach. Čo je horšie, prináša veľké straty pre tých, ktorí zostávajú v tých nevýberových. Tí totiž strácajú vzory, ako aj motiváciu pracovať na sebe, keďže učebná klíma sa po odchode tých najvýkonnejších zhoršuje. Ideálna však nie je ani v triedach výberových škôl. Príliš vysoká súťaživosť a vysoké očakávania môžu vyvolať tzv. „efekt veľkej ryby v malom rybníku“, vďaka ktorému môže nejeden nadaný žiak paradoxne zažívať pocity menejcennosti. Napriek tomu sú výberové školy vyhľadávané rodičmi, ktorí sa obávajú, že v základnej škole sa ich šikovným deťom nedostane dostatočnej podpory. Odborníkmi kritizovaná skorá selekcia sa tak teší podpore nemalej časti rodičovskej verejnosti, a to napriek tomu, že existujú dôkazy o tom, že takýto systém je v rozpore s princípmi rovnosti šancí vo vzdelávaní. Rozdeľovaním detí do vzdelávacích dráh v skorom veku sa totiž prehlbuje priepasť medzi deťmi z chudobnejších a bohatších rodín a fixujú sa sociálne nerovnosti v spoločnosti.

Nižšie sekundárne vzdelanie môžu slovenskí žiaci dosiahnuť v odlišnom type školy

Vo veku 10 – 11 rokov vstupujú slovenské deti do novej etapy svojej vzdelávacej dráhy. Počas nasledujúcich piatich rokov si majú osvojiť vzdelávacie štandardy v rámci vzdelávacieho programu nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2. Školský systém pritom ponúka tri možnosti, kde môžu žiaci tento program absolvovať1:

  1. Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru pre druhý stupeň základnej školy. Ide teda o žiakov a žiačky, ktorí absolvujú 9. ročník základnej školy. Do tejto skupiny zaraďujeme aj žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím absolvovaním druhého stupňa špeciálnej základnej školy typu A.
  2. Úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy. V tomto prípade ide o žiakov a žiačky, ktorí odchádzajú z 8. ročníka ZŠ najčastejšie na bilingválne gymnáziá a hotelové akadémie.
  3. Úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na strednej škole. Ide o žiakov a žiačky, ktorí odchádzajú po absolvovaní 5. ročníka najčastejšie na 8-ročné gymnáziá alebo tanečné konzervatóriá.

Ako ukazuje graf G_4.3.1.1.1, takmer 20 % žiakov a žiačok ukončilo v roku 2018 nižšie sekundárne vzdelávanie mimo základnej školy.

Graf G_4.3.1.1.1 Približné proporčné prerozdelenie žiakov a žiačok podľa typu školy, v ktorej ukončili nižšie sekundárne vzdelávanie v roku 2018

G_4.3.1.1.1.PNG2

K skorému rozdeľovaniu žiakov do vzdelávacích dráh prispelo najmä neuvážené zriadenie osemročných gymnázií

K triedeniu žiakov a žiačok do vzdelávacích dráh sa Slovensko vrátilo po roku 1989, keď došlo k zrušeniu jednotnej školy a vzniku selektívneho systému. Na vzdelávacom trhu sa objavili viacročné gymnáziá a obľube sa začali tešiť najmä osemročné. Prvé vzniklo v roku 1991 v Bratislave a ich počet sa z roka na rok zvyšoval. Osemročné gymnáziá spustili selekciu žiakov do výberových škôl, a to už vo veku 10 rokov. Až do roku 2009 totiž na ne odchádzali žiaci po absolvovaní štvrtého ročníka ZŠ. Dnes si túto dráhu môžu vybrať až po ukončení piateho ročníka. Ako ukazuje tabuľka T_4.3.1.1.1, Slovensko sa napriek tomu zaraďuje medzi tie krajiny, kde k rozdeľovaniu vzdelávacích dráh dochádza v najnižšom veku. Podľa posledných dostupných údajov priemerný vek v OECD krajinách, ako aj v sledovaných EÚ krajinách je pritom 14 rokov.3

Zavedenie osemročných (ako aj ostatných viacročných) gymnázií bolo však živelné a prebehlo bez širšej odbornej diskusie, ignorujúc svetové trendy, ktoré naznačovali, že ideál výnimočnosti a výlučnosti je prekonaný a nemal by byť nosným prvkom školských reforiem.4 Porevolučné Slovensko, ako aj Česká republika sa v 90. rokoch 20. storočia inšpirovali tradíciou z obdobia 1. republiky, keď takéto gymnáziá reprezentovali výberové školy pre intelektuálnu elitu. Nadšenie z oživenia tradície viacročných gymnázií bolo motivované najmä všeobecnou nechuťou k modelu jednotnej školy, ktorá bola zdiskreditovaná spôsobom realizácie počas socializmu – „uniformitou a štandardizáciou vývoja žiakov, podceňovaním individuálnych rozdielov medzi deťmi, absenciou vnútornej diferenciácie žiakov vnútri jednej triedy na základe ich individuálnych možností, záujmov, potrieb a pod“.5 Na postupnom rozmachu osemročných gymnázií sa podpisovala kombinácia tlaku a strachu: „novej možnosti sa chytila najskôr malá skupina rodičov, ktorá chcela čo najlepšie vzdelávacie prostredie pre svoje deti, a tento tlak následne vyvolal strach väčšej skupiny rodičov, že ich deti spustnú v budovách s tabuľami ZŠ.“6

Tabuľka T_4.3.1.1.1 Vek, v ktorom prvýkrát dochádza k rozdeľovaniu vzdelávacích dráh – porovnanie SR a vybraných krajín EÚ (podľa dostupnosti údajov)

T_4.3.1.1.1.PNG7

Skoré rozdeľovanie žiakov do vzdelávacích dráh vytvára priepasť medzi deťmi z chudobnejších a bohatších rodín

Odmietanie jednotnej školy je typické najmä pre hierarchizované spoločnosti, v ktorých vznikajú tzv. elitné školy pre vyššie sociálne skupiny a tzv. ghetto školy určené pre deti z chudobných rodín. V spravodlivom vzdelávacom systéme by o vzdelávacej dráhe človeka nemala rozhodovať jeho sociokultúrna situácia. Rozhodujúcu rolu by mali zohrávať jeho intelektové schopnosti či talent. No aj skoré triedenie detí podľa týchto kritérií sa považuje za vážnu prekážku budovania spravodlivého vzdelávacieho systému.8 Čím skôr k nemu dochádza, tým je silnejšia väzba medzi vzdelávacími výsledkami žiakov a ich pôvodom. Inak povedané – v krajinách, kde k rozdeľovaniu dochádza v skoršom veku, dosahujú deti z chudobnejších rodín horšie výsledky ako deti z bohatších rodín. Tieto rozdiely rastú a niekedy sú až priepastné.9 Výsledky viacerých cyklov testovania PISA pritom ukazujú, že vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výkon je v Slovenskej republike signifikantne silnejší než v priemere krajín OECD. Hoci v meraní PISA 2015 bol tento vplyv o niečo slabší ako v predošlých, Slovensko naďalej patrí medzi krajiny s relatívne vysokou mierou vplyvu socioekonomického zázemia na výkon žiaka.10 Závery viacerých výskumov pritom odkazujú na potrebu oddialenia selekcie do neskoršieho veku v záujme zlepšenia vzdelávacích príležitostí všetkých detí bez ohľadu na ich intelektové schopnosti.11

Skoré rozdeľovanie žiakov do vzdelávacích dráh podporujú najmä rodičia nadaných detí, ktorí nedôverujú kvalite základných škôl

Myšlienka jednotnej školy, v ktorej všetky deti navštevujú jeden typ základnej školy, nie je vo všeobecnosti prijateľná najmä pre rodičov z vyšších sociálnych vrstiev, ale tiež detí, ktoré preukazujú znaky intelektového nadania. „Tí, ktorí podporujú systém dráh, či sú to už učitelia, rodičia, alebo samotní žiaci, podporujú predovšetkým udržanie kvality v tzv. vyšších vzdelávacích dráhach [...].12 Vo verejnosti pretrváva zdieľané presvedčenie o tom, že učitelia v bežných triedach nemajú dostatočný priestor pre rozvoj nadaných detí, v dôsledku čoho sa mrhá ich potenciálom. V Českej republike, kde bojujú s podobnými problémami,13 bol zrealizovaný prieskum názorov verejnosti, v ktorom 80 % opýtaných vyjadrilo presvedčenie, že učitelia v základných školách nemôžu venovať pozornosť potrebám nadaných žiakov, a preto je podľa nich správne, ak majú možnosť študovať na osemročných gymnáziách.14 Novšie výskumy odkryli, že k diferenciácii vzdelávacích dráh sa hlásia aj českí učitelia, a ich postoje k spoločnému vzdelávaniu sa dokonca za posledných šesť rokov zhoršili.15 Hoci sa na Slovensku takýto prieskum nerealizoval, o podobnom postoji možno usudzovať na základe reakcií verejnosti pri akýchkoľvek snahách o reguláciu počtu osemročných gymnázií. Nedôvera rodičov v schopnosť základnej školy vytvoriť podmienky pre vzdelávanie detí s intelektovým nadaním však nestojí len na dojmoch. Aj zistenia To dá rozum ukazujú, že základné školy nedokážu dostatočne reagovať na potreby žiakov a žiačok so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Skorá selekcia môže mať negatívny vplyv na sebavedomie žiakov vo výberových vzdelávacích dráhach

Hoci rodičia vyhľadávajú výberové školy, nie je isté, či v nich ich deti budú šťastnejšie. Celosvetové trendy v súčasnosti naznačujú, že izolované vzdelávanie nadaných žiakov a žiačok nie je optimálne pre ich vývoj.16 Aj učebná klíma vo výberových triedach a školách môže totiž pôsobiť negatívne na sebapoňatie žiakov a žiačok. Sú totiž pod neustálym tlakom porovnávania a vysokých očakávaní. Separácia žiakov z bežných škôl a ich začlenenie do škôl či tried pre nadaných ich stavia do zložitého sociálneho priestoru, v ktorom sa prejavuje tzv. „efekt veľkej ryby v malom rybníku“.17 V prípade, že sa žiakom vo výberových triedach nedarí dosiahnuť okolím požadovaný optimálny výkon, ich presvedčenie o vlastných schopnostiach klesá. Efekt veľkej ryby v malom rybníku je „najsilnejší v školách, ktoré kladú zvýšený dôraz na výkonnosť žiakov a ich výsledky sa neustále porovnávajú“.18 Iné štúdie zas odhaľujú frustráciu žiakov z vysokých očakávaní a slabej podpory na hodinách, ktorá vyplýva z predpokladu, že títo žiaci nepotrebujú toľko času ani pomoci. Vyučovanie ide v rýchlom tempe, kde nie je žiadny priestor na robenie chýb.19


Na skoré rozdeľovanie žiakov do vzdelávacích dráh však predsa len doplácajú najmä tí menej úspešní

O pozitívnom efekte vzdelávania detí vo výberových školách neexistujú presvedčivé dôkazy. Z výsledkov niektorých výskumov vyplýva, že skoré triedenie neprináša osoh ani intelektovo nadaným deťom. Existuje však silná zhoda v tom, že na skoré rozdeľovanie žiakov a žiačok do vzdelávacích dráh doplácajú viac tí menej úspešní.20 Žiaci a žiačky, ktorí končia v nevýberových vzdelávacích dráhach, by získali omnoho viac, ak by boli vzdelávaní spoločne so žiakmi s lepšími študijnými výsledkami.21 Tí totiž používajú iné učebné stratégie, ktoré môžu byť pre ostatných inšpiratívne, rovnako ako aj ich prirodzená dravosť a motivácia pracovať na sebe. Staršie kvalitatívne výskumy z odlišného kultúrneho kontextu tiež poukazujú na rôzne neférové praktiky, ktoré sprevádzajú vytváranie škôl či tried pre „lepších“ a „slabších“ žiakov.22 Príkladom je priraďovanie lepších a kvalifikovanejších učiteľov do výberových tried. Pri dlhodobých pozorovaniach bola tiež preukázaná horšia triedna klíma v nevýberových triedach, a to najmä v prípade, že boli zložené prevažne z detí z málo podnetného rodinného prostredia. V tom prípade sa v takýchto triedach zúžil čas na výučbu v dôsledku častejšieho riešenia rôznych priestupkov voči disciplíne. Hoci tieto zistenia nemožno automaticky vztiahnuť na realitu slovenských škôl, riziko, že sa podobným problémom nevyhneme, je veľké. Stačí si len odpovedať na otázku, ktorá škola dokáže viac pritiahnuť kvalitných učiteľov.Skorá selekcia môže mať negatívny vplyv na motiváciu žiakov v nevýberových vzdelávacích dráhach

Prvé sledovanie životnej pohody a prosperity žiakov v rámci testovania PISA ukázalo, že v krajinách, v ktorých dochádza k skorej diferenciácii vzdelávacích dráh, majú žiaci nižšie sebavedomie a nižšiu úroveň motivácie byť úspešným.23 Kritici rozdeľovania žiakov do vetiev podľa výkonnosti tvrdia, že kurikulum, vyučovanie a sociálne interakcie sú ako celok významne ovplyvnené špecifickou organizáciou školského života. Ten sa v školách, z ktorých odídu tí najlepší žiaci, prirodzene mení, čo má negatívny vplyv na ich motiváciu učiť sa a byť úspešným.24 Na žiakov a žiačky, ktorí zostávajú v nevýberových dráhach, kladú učitelia nízke nároky, ktoré často nezodpovedajú ich reálnym schopnostiam. S klesajúcimi očakávaniami okolia klesá aj ich motivácia učiť sa, ktorá prirodzene vyúsťuje aj do horších školských výkonov. Zhoršenie výsledkov môže prerásť do postupného stotožnenia sa s obrazom neúspešného žiaka a následnej strate sebavedomia či chuti pracovať na sebe.

Záver

Selektívny vzdelávací systém je odrazom prehlbujúcich sa sociálnych nerovností. V krajinách a ekonomikách, kde sa rozdeľujú žiaci do odlišných vzdelávacích programov v skorom veku, dochádza k ich ďalšiemu prehlbovaniu. Pri výbere školy totiž zohráva rozhodujúcu úlohu sociálne postavenie rodičov a ekonomická situácia v rodine.25 V krajinách so skorou diferenciáciou študijných dráh končia žiaci zo socioekonomicky znevýhodňujúceho prostredia prevažne v tých nevýberových, čo má následne vplyv na ich vzdelanostné ašpirácie a školské výsledky. Dosah socioekonomického statusu na vzdelávacie výsledky žiakov je teda v selektívnom systéme silnejší ako v systéme, kde sa selekcia robí neskôr. Existuje viacero jasných dôkazov o tom, že čím neskôr dochádza k rozdeľovaniu vzdelávacích dráh, tým sú vyššie vzdelávacie príležitosti všetkých detí.26 Tieto poznatky by mali byť dostatočne silným argumentom na návrat k jednotnej škole, ktorá dokáže prispieť k vyrovnávaniu sociálnych rozdielov, ktoré začínajú byť priepastné. Spravodlivá škola by sa nemala trieštiť na elitné a „ghetto“ triedy, nemala by uskutočňovať výber tých schopnejších už v prvých rokoch povinnej školskej dochádzky a odsunúť menej úspešných na vedľajšiu koľaj, ktorá nevedie k vyšším formám vzdelania.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan Porubský

Zdroje:

1: Metodika pre integrované zmapovanie ISCED, MŠVVaŠ SR. [cit. 2019-04-06]. Dostupné na: www.minedu.sk
2: CVTI SR. Štatistická ročenka – základné školy. 2018/19. [cit. 2019-02-12]. Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-zakladne-skoly.html?page_id=9601; CVTI SR. Štatistická ročenka – gymnáziá. 2018/19. [cit. 2019-05-06]. Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-gymnazia.html?page_id=9599; CVTI SR. ČABALOVÁ, J. Údaje o stredných školách za rok 2018. [elektronická pošta] 10. 5. 2019. Jana Čabalová, Centrum vedecko-technických informácií SR. jana.cabalova@cvtisr.sk. E-mail: katarina.vancikova1@gmail.com
3: OECD. Equations and Inequalities: Making Mathematics Accessible to All. 2016. [cit. 2019-04-06]. Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/education/equations-and-inequalities/age-at-first-tracking-and-equity-in-familiarity-with-mathematics_9789264258495-graph33-en
4: VÁŇOVÁ, R. Téma rovných vzdelávacích příležitostí v České republice v historické retrospektivé. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha : Karolinum, 2011, s. 36-54
5: SPILKOVÁ, V. Pojetí, smysl a základní orientace primárního (elementárního) vzdélávání. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.) Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001, s. 143
6: HANUS, M. Prečo sú v skutočnosti osemročné gymnáziá problém. Konzervatívny denník Postoj, 18. január 2018 [cit. 2019 -05-11] Dostupné na: https://www.postoj.sk/29962/preco-su-v-skutocnosti-osemrocne-gymnazia-problem
7: OECD. Equations and Inequalities: Making Mathematics Accessible to All. 2016. [cit. 2019-04-06]. Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/education/equations-and-inequalities/age-at-first-tracking-and-equity-in-familiarity-with-mathematics_9789264258495-graph33-en
8: OECD. Education Policy O utlook. Slovak Republic. November 2015. [cit. 2019-04-06]. Dostupné na: https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2fwww.oecd.org%2fedu%2fSlovak-republic-Country-Profile.pdf
9: GRÁNSKA, Z. MIŠKOLCI, J.: 8-ročné gymnáziá by sme mali zrušiť a nadaným deťom vytvoriť dobré podmienky v bežných školách. [cit. 2019-04-06]. Dostupné na: https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/3355/j-miskolci-8-rocne-gymnazia-by-sme-mali-zrusit-a-vytvorit-nadanym-detom-dobre-podmienky-v-beznych-skolach
10: NUCEM. Národná Správa PISA 2015. [cit. 2019 -05-11] Dostupné na: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/publikacie
11: LAVRIJSEN, J. NICAISE, I. New empirical evidence on the effect of educational tracking on social inequalities in reading achievement. In European Educational Research Journal. 2015, Vol. 14, No 3-4, p. 206–221; WOESSMANN, L. International Evidence on School Tracking: a Review. CESifo DICE Report 1/2009. [cit. 2019 -05-11] Dostupné na: https://www.cesifo- group.de/DocDL/dicereport109-rr1.pdf
12: KASÍKOVÁ, H. V základním vzdélávání spolu, nebo odděleně? (Téma v průsečíku různých přístupů) In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha : Karolinum, 2011, s. 17-35
13: Mladá fronta Dnes: Osmiletá gymnázia a slabina školství. Informační centrum o vzdělávání EDUin, 17. apríl 2017 [cit. 2019 -05-11] Dostupné na: https://www.eduin.cz/clanky/mlada-fronta-dnes-osmileta-gymnazia-a-slabina-skolstvi/
14: WALTEROVÁ, E., ČERNÝ, K., GREGER, D. CHVÁL, M. Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdélávání. Praha : Karolinum, 2010.
15: STRAKOVÁ, J., SIMONOVÁ, J., FRIEDLAENDEROVÁ, H. Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojü k vnější diferenciaci. In Studia pedagogica. 2019, Vol. 24, no. 1, pp.79-106
16: KREJČOVÁ, L. Diferenciace v základním vzdélávání z psychologického hlediska. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha : Karolinum, 2011, s.114-133
17: MARSCH, H. W., HAU, K. T. Big-Fisch-Little-Pond Effects on Self-Concept and Other Self-Belief Copnstructs: Role of Generalized and Specifi Others. In Journal of Educational Psychology, 2008, vol. 100, no. 3, s. 510 - 524
18: KREJČOVÁ, L. Diferenciace v základním vzdélávání z psychologického hlediska. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha : Karolinum, 2011, s.114-133, cit. S. 124
19: BOALER, J., WILIAM, D., BROWN, M. Students´ Experiences of Ability Grouping – disaffection, polarisation and the construction of failure. In British Educational Research Journal, Vol. 26, no. 5, 2000
20: HANUSEK, E. WOSSMANN, L. 2006. Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality: Difference-in-diferences Across Countried. Economic Journal 116 (510), s. C63-
21: SLAVIN, R. E. Ability grouping in secondary schools: A response to Hallinan. In review of Educational research, roč. 90, 1990, s. 505-507; KERCKHOFF, A. C. Effects of ability grouping in British secondary schools. American Sociological Review, roč. 51, 1986, č. 6, s. 842-858
22: OAKES, J. Keeping track. How school structures inequality. New Heaven, CT: Yale University press, 1985

STAUFENBERG, J. Pupils are less confident in countires with selective schools, OECD finds. School week, 19. apríl 2017, [cit. 2019 -05-11] Dostupné na: https://schoolsweek.co.uk/pupils-are-less-confident-in-countries-with-selective-schools-oecd-finds/

23: KASÍKOVÁ, H. V základním vzdélávání spolu, nebo odděleně? (Téma v průsečíku různých přístupů) In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha : Karolinum, 2011, s. 17-35
24: VÍTEČKOVÁ, M. Rodiče a dva typy škol. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdélávání. Praha : Karolinum, 2011, s. 99-113
25: WOESSMANN, L. International Evidence on School Tracking: a Review. CESifo DICE Report 1/2009. [cit. 2019 -05-11] Dostupné na: https://www.cesifo-group.de/DocDL/dicereport109-rr1.pdf


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku