Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Problémy pri vzdelávaní detí so ŠVVP
Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami znižuje množstvo prekážok

Problémy pri vzdelávaní detí so ŠVVP

Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami znižuje množstvo prekážok

Jednou z príčin smerovania veľkej časti detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do špeciálneho prúdu vzdelávania môže byť pociťovaná nepripravenosť zo strany vedenia a učiteľov v bežných školách na ich vzdelávanie. Tá sa v prieskume To dá rozum potvrdila vo vzťahu k deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením, a to najmä u respondentov materských škôl. Len necelá štvrtina z nich považovala vlastnú školu za pripravenú na ich vzdelávanie. Schopnosť škôl reagovať na rozmanitosť detí a žiakov je ovplyvnená množstvom problémov, ktorým čelia pri ich vzdelávaní. Tie sa týkajú nedostatočných organizačných, finančných, personálnych, ako aj priestorových podmienok. Respondenti z bežných škôl za najväčší problém považovali samotnú rozmanitosť potrieb detí a ich vysoký počet v triedach, kvôli ktorému učitelia nemajú podmienky na individuálny prístup k nim. Hoci počet detí v triedach sa na Slovensku zásadne neodlišuje od ostatných krajín EÚ či OECD, na úrovni materských škôl a prvého stupňa základných škôl pripadá na jedného učiteľa v priemere vyšší počet detí. Ten často nie je kompenzovaný prítomnosťou pedagogického asistenta. Ich nedostatok považuje za problém takmer polovica respondentov z materských a zo základných škôl. Školám taktiež chýbajú odborní zamestnanci (školskí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia a ďalší). Aj v dôsledku toho pätina respondentov vníma ako problém nedostatočnú metodickú podporu učiteľov pri vzdelávaní detí a žiakov so ŠVVP. Tá je dôležitá najmä z dôvodu slabej pripravenosti učiteľov a učiteliek v bežných školách na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami a to ako v rámci pregraduálneho, tak aj v rámci ďalšieho vzdelávania. Výsledky analýz To dá rozum však indikujú, že ani v špeciálnych školách nie sú podmienky na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami optimálne. Podľa vyjadrení respondentov zo špeciálnych škôl aj v tomto segmente školstva existujú veľké nedostatky v oblasti zabezpečenia dostatočných finančných a personálnych zdrojov (pedagogických asistentov, odborných zamestnancov či pracovníkov ďalších podporných služieb). Zároveň, podľa respondentov kvalitatívneho aj kvantitatívneho prieskumu To dá rozum, mnohé školy nemajú pri vzdelávaní detí so ŠVVP zabezpečenú dostatočnú podporu zo strany poradenských zariadení. Až štvrtina učiteľov a učiteliek z bežných škôl a väčšina pedagogických asistentov z bežných aj zo špeciálnych škôl sa v prieskume vyjadrila, že nedostáva žiadnu externú odbornú a metodickú podporu. Skúsenosti respondentov s formou a kvalitou podpory zo strany poradní boli naprieč Slovenskom veľmi rôznorodé, čo môže byť jedným z dôsledkov absencie jednotných štandardov kvality služieb poradenských zariadení, ako aj nedostatočného metodického vedenia samotných poradní.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Pripravenosť škôl reagovať na rozmanitosť potrieb detí

Čítať viac.

Problémy na úrovni bežných škôl

Školy hlavného vzdelávacieho prúdu čelia pri vzdelávaní detí so ŠVVP množstvu problémov

Čítať viac.

Problémy na úrovni špeciálnych škôl

Špeciálne školy nemajú na podporu vzdelávania detí so ŠVVP zabezpečené optimálne podmienky

Čítať viac.

Nedostatočná externá podpora pre školy

Externá podpora pre školy pri vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami nie je dostatočná

Čítať viac.

Záver

Hoci dáta z prieskumu To dá rozum prinášajú najmä pohľad zamestnancov škôl na pripravenosť svojej školy na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami a na problémy, ktoré pri ich vzdelávaní pociťujú, poukazujú na existenciu systémových bariér vytváraných zo strany štátnych politík. Tie sa týkajú najmä nedostatočného (resp. nevhodne nastaveného) financovania, nedostatočného personálneho zabezpečenia podporných služieb (ako napríklad asistentov učiteľa či odborných zamestnancov), nevyhovujúcich materiálnych a priestorových podmienok, ale aj slabej odbornej a metodickej podpory pre učiteľov a pre školy. Nedostatočné zabezpečenie podmienok na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má v konečnom dôsledku negatívny dopad nielen na zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre tieto deti, ale významne sťažuje proces vzdelávania všetkých detí v školách.

Autor:

Miroslava HapalováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku