Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Pracovné činnosti učiteľov
Skreslené predstavy o učiteľskom povolaní neodrážajú náročnosť ich pracovných činností

Pracovné činnosti učiteľov

Skreslené predstavy o učiteľskom povolaní neodrážajú náročnosť ich pracovných činností

Široká verejnosť má často skreslené predstavy o učiteľskej profesii. Učitelia sú spravidla kritizovaní za to, že zo školy odchádzajú domov v skorých popoludňajších hodinách, teda že ich pracovný čas sa končí odučením poslednej vyučovacej hodiny. Verejnosť im ťažko odpúšťa aj voľno počas školských prázdnin. Tieto skreslené predstavy však neodrážajú komplexnosť a časovú náročnosť činností, ktoré bežne učitelia a učiteľky vykonávajú mimo priamej výučby v triedach. Učitelia strávia činnosťami mimo priamej výučby približne polovicu svojho pracovného času a vykonávajú ich nielen na pôde školy, ale aj z domu. Všetky tieto mylné predstavy o krátkom pracovnom čase a nízkej náročnosti učiteľského povolania môžu celkovo súvisieť s nízkym spoločenským oceňovaním tejto profesie.

Mýtus o voľnom čase učiteľov

Podľa medzinárodného prieskumu TALIS 20181 realizovaného medzi učiteľmi 2. stupňa základných škôl z rôznych krajín sveta len 4,5 % učiteľov zo Slovenskej republiky súhlasilo s výrokom, že učiteľská profesia je v spoločnosti oceňovaná. Týmto nízkym podielom sa dostala Slovenská republika na úplne posledné miesto medzi všetkými 48 krajinami, v ktorých sa zber dát realizoval (priemerná hodnota za všetky participujúce krajiny bola 32,4 %). Toto vnímanie kriticky nízkeho spoločenského uznania učiteľskej profesie môže súvisieť s rôznymi negatívnymi mýtmi o učiteľstve. Jedným z takýchto mýtov je aj predstava, že učiteľom sa končí pracovný čas odučením poslednej vyučovacej hodiny v skorých dopoludňajších hodinách, teda že oproti iným profesiám je ich pracovný čas nepomerne kratší.

V rámci kvalitatívneho zberu dát v projekte To dá rozum respondenti a respondentky zo všetkých úrovní vzdelávania konzistentne poukazovali na vysokú pracovnú vyťaženosť učiteľov a náročnosť učiteľského povolania. Riaditeľka ZŠ sa k tejto téme vyjadrila: Niekto si myslí, že keď mu zazvoní o 13.20, čo je u nás šiesta hodina, ide domov a končí. V žiadnom prípade. Včera mi napríklad jedna kolegyňa o jedenástej večer písala email, že pripravovala nejaké veci pre mňa. To si len ľudia povedia, že ty robíš do dvanástej alebo ty máš toľko prázdnin. Kdeže! Nech si prídu vyskúšať. Odporúčam každému takémuto kritikovi. Na týždeň, so všetkým ansámblom, všetkými dozormi a s týmito vecami. Tak ujde. Vysokoškolská pedagogička na pedagogickej fakulte sa v rozhovore vyjadrila v podobnom zmysle: Celá táto spoločnosť má teraz povedomie, že všetci učitelia majú nejaké dva mesiace prázdniny, čo nie je pravda; že učia napríklad šesť alebo sedem hodín denne, čo je menej ako pracovný čas, čo tiež nie je pravda. Je tam totiž potrebná rozsiahla príprava, taktiež tí učitelia majú toľko záťaže kadejakými administratívnymi záležitosťami, že už naozaj sú z toho vyhorení a potrebovali by nejakú vzpruhu. Okrem dozorov, prípravy na výučbu a administratívnych činností, ktoré boli často v rozhovoroch zmieňované, študentka učiteľského odboru poukázala i na potrebu neustáleho profesijného rozvoja vyučujúcich, ktorý môže byť tiež veľmi časovo náročný: Každý učiteľ musí vedieť to, že sa musí stále vzdelávať. Aj keď iba teraz vyšiel zo školy, tak hneď sa musí ďalej vzdelávať.

Učitelia strávia vyučovaním menej než polovicu svojho pracovného času

Podľa medzinárodného prieskumu TALIS 20182 sa podiel výskytu rôznych činností učiteľov a učiteliek na Slovensku výrazne nelíši od vyučujúcich v ostatných krajinách OECD. Ako vyplýva z grafu G_2.1.3.1., vyučujúci na 2. stupni ZŠ na Slovensku trávia vyučovaním 20,1 hodiny (60-minútových) svojho pracovného času počas bežného týždňa. Až 6,9 hodiny strávia prípravou na vyučovanie a 3,5 hodiny známkovaním a opravovaním žiackych prác. Medzi ďalšie činnosti patria napr. administratívna práca, tímová spolupráca, vedenie rôznych športových či kultúrnych krúžkov, individuálne konzultácie a poradenstvo žiakom a žiačkam, komunikácia s rodičmi, aktivity profesijného rozvoja a účasť na činnostiach riadenia školy.

Graf G_2.1.3.1.: Činnosti vyučujúcich ZŠ 2. stupňa počas bežného týždňa: Počet hodín strávených na činnostiach v bežnom týždni v Slovenskej republike v porovnaní s priemerom krajín OECD

G_2.1.3.1..PNG3

Výskum o profesijných činnostiach učiteľov a učiteliek MŠ a ZŠ realizoval aj výskumný tím4 Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Podľa tohto výskumu (pozri graf G_2.1.3.2.) necelú polovicu svoju pracovného času učitelia a učiteľky strávia v edukačnom procese (napr. plánovanie výučby, samotná výučba, preverovanie učebných výsledkov žiakov a žiačok, oprava žiackych prác, tvorba učebných materiálov). Na rozdiel od medzinárodných výsledkov TALIS 20185 výsledky z výskumu UMB6 zachytávajú dimenziu sebarozvoja vyučujúcich, ktorí trávia účasťou na rôznych vzdelávacích aktivitách alebo samoštúdiom až 13,2 % svojho pracovného času. Učitelia sa zaoberajú v 8 % svojho času dimenziou žiaka, teda napr. vykonávajú činnosti súvisiace s diagnostikovaním žiakov a žiačok, či konzultáciami s rodičmi alebo ostatnými učiteľmi a odborníkmi o jednotlivých žiakoch a žiačkach. Napokon až v 30,5 % svojho pracovného času sa zaoberajú ostatnými činnosťami, ako napr. poradami a schôdzkami na škole, dozormi v triede, na chodbe či v školskej jedálni, prácou v metodických a iných poradných orgánoch školy, vedením krúžkov, alebo vzdelávaním iných kolegov a kolegýň. Toto delenie na dimenziu žiaka, dimenziu výchovno-vzdelávacieho procesu a dimenziu profesijného rozvoja vychádza z profesijného štandardu7 pre pedagogických zamestnancov, ktorý definuje požadované kompetencie pri výkone rôznych činností učiteľa v rámci týchto oblastí, resp. dimenzií.

Graf G_2.1.3.2.: Činnosti vyučujúcich ZŠ v SR počas bežného týždňa z hľadiska dimenzií profesijného štandardu

G_2.1.3.2.PNG8

Oba tieto kvantitatívne výskumy potvrdzujú zistenia z kvalitatívneho zberu dát projektu To dá rozum v tom, že pracovné činnosti spojené s učiteľskou profesiou sú naozaj veľmi rôznorodé a zďaleka nezahŕňajú iba priamu vyučovaciu činnosť. Inými slovami, pracovný čas v bežný vyučovací deň sa učiteľom zďaleka nekončí zazvonením na poslednú vyučovaciu hodinu. Podľa uvedených výskumov venujú učitelia a učiteľky samotnému vyučovaniu o niečo menej ako polovicu svojho pracovného času.

Pracovné preťaženie môže mať negatívne vplyvy na kvalitu práce

Prácu učiteľov a učiteliek možno považovať za mimoriadne náročnú a nezriedka sa učitelia cítia aj veľmi preťažení. Hlavným negatívnym dôsledkom pracovného preťaženia v ktoromkoľvek povolaní je možné zníženie kvality výkonu relevantných pracovných činností, v prípade vyučujúcich teda hovoríme o riziku zníženia kvality výučby, prípadne kvality vykonávania ostatných činností súvisiacich s učiteľskou profesiou. Študentka pedagogického smeru v kvalitatívnom zbere dát To dá rozum tento fenomén opísala slovami: [Je dôležité], aby bol šťastný ten učiteľ a aby bol nezavalený papiermi. Lebo to sú pre mňa také dve veci, že keď som šťastná a nezavalená, tak robím veci naviac a robím veci s radosťou a aj pre tých žiakov dokážem viac spraviť. Podľa tejto respondentky teda prílišné pracovné preťaženie, napr. spôsobené rôznymi administratívnymi činnosťami, môže priamo súvisieť s mierou entuziazmu a motivácie vykonávať svoju učiteľskú prácu kvalitne.

Záver

Spoločnosť sa zväčša domnieva o rôznych negatívnych mýtoch o učiteľskej profesii, napríklad že majú veľmi nenáročnú prácu s neštandardne krátkym pracovným časom. Takéto mýty môžu celkovo negatívne vplývať na spoločenské doceňovanie učiteľskej profesie, ktoré úzko súvisí aj s atraktivitou učiteľského povolania. Nízka atraktivita učiteľského povolania môže mať ďalekosiahle negatívne vplyvy na celkovú kvalitu vzdelávacieho systému na Slovensku v tom, že sa môžu o učiteľské štúdium uchádzať uchádzači s nižšími študijnými výsledkami a že učitelia a učiteľky budú zo svojej profesie odchádzať. Nízke spoločenské docenenie môže taktiež významne uberať na motivácii a zanietení učiteľov a učiteliek sa neustále profesijne rozvíjať a vykonávať svoju prácu čo najkvalitnejšie. Bez učiteľovho zanietenia a radosti zo svojej práce nemožno očakávať ani od jeho žiakov a žiačok, že pocítia motiváciu učiť sa a osobnostne rozvíjať, o čo v konečnom dôsledku vo vzdelávaní ide.

Autor:

Jozef Miškolci

Oponent: Inštitút vzdelávacej politiky

Súvisiace kapitoly:

Zdroje:

1: OECD. TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners: Volume I. Paris : OECD Publishing, 2019. Dostupné na: http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm
2: OECD. TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners: Volume I. Paris : OECD Publishing, 2019. Dostupné na: http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm
3: OECD. TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners: Volume I. Paris : OECD Publishing, 2019. Dostupné na: http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm
4: KASÁČOVÁ, B. et al. Učiteľ predprimárnej a primárnej edukácie: Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0162-2.
5: OECD. TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners: Volume I. Paris : OECD Publishing, 2019. Dostupné na: http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en
6: KASÁČOVÁ, B. et al. Učiteľ predprimárnej a primárnej edukácie: Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0162-2.
7: *Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. *Dostupné na: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/
8: KASÁČOVÁ, B. et al. *Učiteľ predprimárnej a primárnej edukácie: Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. *Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, s. 203. ISBN 978-80-557-0162-2.


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku