Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Študijné programy učiteľstva
2.3.2 Študijné programy učiteľstva

Študijné programy učiteľstva

Nastavenie učiteľských študijných programov málo prispieva k pripravenosti absolventov

Od formálneho nastavenia vysokoškolských programov učiteľstva z hľadiska dĺžky štúdia, špecializácie a nadväznosti na predošlé štúdium závisí obsah štúdia. Všetky tieto zložky vplývajú na celkovú pripravenosť absolventov a absolventiek týchto študijných programov na ich výkon učiteľskej profesie. V prípade členenia učiteľských študijných programov na bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium sa udialo to, že na niektorých fakultách veľký podiel didaktiky a pedagogickej praxe bol presunutý až naúroveň dvojročného nadväzujúceho magisterského štúdia. Absolventi bakalárskeho stupňa preto nie sú dostatočne kompetenčne spôsobilí vykonávať učiteľskú činnosť. Navyše ani zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch neoprávňuje absolventov a absolventky bakalárskych programov učiteľstva vykonávať učiteľskú profesiu. Paradoxne tak existujú študijné programy, ktoré neumožňujú uplatnenie v profesii, na ktorú pripravujú. Problémom sa ukazuje aj prílišná voľnosť vo voľbe študijných aprobácií pre budúcich učiteľov druhého stupňa ZŠ a SŠ, ktorí si môžu zvoliť ktorékoľvek dva predmety, ktoré budú vyučovať. Keďže niektoré predmety sa vyučujú na ZŠ a SŠ len vo veľmi nízkej hodinovej dotácii, vzniká tak situácia, že niektorí učitelia sú v praxi neuplatniteľní alebo značný podiel predmetov, ktoré vyučujú, vyučujú mimo svojej aprobácie. V oblasti prípravy na učiteľskú profesiu možno absolvovať aj alternatívnu cestu pre absolventov druhého stupňa neučiteľského štúdia vysokej školy cez tzv. doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ). V nezanedbateľnej miere však DPŠ realizujú aj vysokoškolské pracoviská, ktoré nemajú akreditované rovnaké študijné programy v učiteľstve, čo vznáša vážne pochybnosti o kvalite týchto programov.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Dvojstupňové verzus spojené magisterské štúdium

Dvojstupňové učiteľské programy verzus spojené magisterské programy učiteľstva

Čítať viac.

Kombinácie aprobácií

Voľnosť voľby aprobácií znižuje mieru odbornosti výučby na školách

Čítať viac.

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium nedostatočne pripravuje na učiteľstvo

Čítať viac.

Záver

Súčasné nastavenie bakalárskych a magisterských programov učiteľstva, voľby aprobácií a doplňujúceho pedagogického štúdia vznáša pochyby, že prispieva ku kvalitnej pripravenosti absolventov učiteľstva vykonávať svoju profesiu. Nie sú napríklad v dostatočnej miere a vhodným spôsobom pripravovaní ovládať širokú škálu vyučovacích metód, vedieť tieto prispôsobovať vlohám jednotlivých učiacich sa a byť v kontakte s najnovšími vedeckými poznatkami v predmete, ktorí vyučujú. Štrukturálne nastavenie vysokoškolských programov učiteľstva môže napomáhať k dosiahnutiu tohto cieľa, ale môže tomu aj brániť. Len kvalitne pripravení učitelia dokážu vhodne podporovať učiacich sa v tom, aby sa cítili vnútorne motivovaní zdokonaľovať sa a rozvíjať po celý život.

Autor:

Jozef Miškolci

Oponent: Lenka SokolováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku