Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Obsah a formy vzdelávania
Obsah a formy vzdelávania vo VŠ programoch učiteľstva neodrážajú žiaduci stav, na ktorý by mali ich absolventov pripraviť

Obsah a formy vzdelávania

Obsah a formy vzdelávania vo VŠ programoch učiteľstva neodrážajú žiaduci stav, na ktorý by mali ich absolventov pripraviť

Kvalitne pripraviť na výkon učiteľského povolania je komplexnou záležitosťou. Príprava na učiteľstvo totiž musí zahŕňať nielen osvojenie si vedomostí a zručností v predmete, ktorý budú učitelia vyučovať, ale aj zručností rozpoznávať vzdelávacie potreby svojich žiakov a prispôsobovať svoj pedagogický prístup použitím najvhodnejších metód a foriem výučby. Podľa kvantitatívnych i kvalitatívnych dát projektu To dá rozum učiteľské vysokoškolské programy kladú prílišný dôraz na odborné vedomosti v predmete, ktorý budú absolventi raz vyučovať, na úkor rozvoja vedomostí a zručností vo všeobecnej a predmetovej didaktike. Didaktika, resp. formy a metódy výučby, sa navyše prevažne vyučuje na VŠ cez teoretický výklad, teda bez predvedenia relevantných foriem a metód výučby priamo na hodine a ich následného zreflektovania. Študenti učiteľstva sa vnímajú obzvlášť nepripravení na začleňovanie detí s rôznymi druhmi znevýhodnenia alebo pochádzajúce z menšinového etnika do hlavného vzdelávacieho prúdu. Kvalitné učiteľstvo však zahŕňa nielen ovládanie vedomostí a zručností vo vyučovanom predmete alebo v individualizovaní a používaní širokej palety vyučovacích foriem a metód, ale aj rôzne osobnostné zložky učiteľa, ktoré je náročné u študentov rozvíjať. Ide napr. o etický a partnerský, resp. rovnocenný prístup učiteľov voči študentom a o vnútorný záujem a nadšenie pre vyučovaný predmet a učenie ako také. Jeden zo spôsobov, ako tieto osobnostné zložky v študentoch a študentkách učiteľstva rozvíjať, je modelovať ich na sebe u vysokoškolských učiteľov pripravujúcich budúcich učiteľov. Podľa zistení v rámci projektu To dá rozum sa to VŠ učiteľom pripravujúcim na učiteľstvo darí len v obmedzenej miere.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Obsah vzdelávania

VŠ pripravujú budúcich učiteľov primárne na to, čo učiť, a nie ako to učiť

Čítať viac.

Formy vzdelávania

Budúcich učiteľov pripravujú na nové vyučovacie postupy zastaranými metódami

Čítať viac.

Záver

Pokiaľ si vzdelávací systém kladie za cieľ umožniť učiacim sa celistvý rozvoj, teda rozvoj v oblasti vedomostí, zručností a kultivácie osobnosti, je nutné zabezpečiť kvalitných učiteľov, ktorí budú tento cieľ zosobňovať a viesť k nemu učiacich sa. Z tohto dôvodu je práve vysokoškolská príprava na učiteľské povolanie kľúčovou zložkou vzdelávacieho systému, ktorá by mala prispieť k tomuto celostnému rozvoju ich absolventov. Kvalitní učitelia by mali nachádzať vnútorné nadšenie pre vyučovanú oblasť a pre samotné vyučovanie ako také. Mali by mať osobnú integritu a rovnocenný rešpektujúci prístup k učiacim sa a byť schopní rozpoznať ich vlohy a cielene ich rozvíjať cez používanie širokej škály vyučovacích metód. Hoci je priestor na rozvoj a prípravu na učiteľské povolanie v rámci vysokoškolského štúdia časovo i kapacitne obmedzený, súčasný systém učiteľskej prípravy je prehnane upriamený na rozvoj určitých oblastí na úkor iných a minimálne rovnako dôležitých oblastí. Vysoké školstvo pripravujúce učiteľov preto stojí pred výzvou nájsť vhodnejšiu rovnováhu, posilniť doposiaľ zanedbávané oblasti a upustiť z doposiaľ prehnaných nárokov.

Autor:

Jozef Miškolci

Oponent: Lenka SokolováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku