Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Ďalšie vzdelávanie
Systém ďalšieho vzdelávania vytláča neformálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Systém ďalšieho vzdelávania vytláča neformálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Pedagogickí a odborní zamestnanci v regionálnom školstve majú pomerne široké možnosti sa profesijne rozvíjať a ďalej vzdelávať. Zistenia z kvalitatívnych a kvantitatívnych dát projektu To dá rozum však poukázali na skutočnosť, že nie všetci pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne si nájdu vhodnú ponuku programov profesijného rozvoja. V rámci existujúcej ponuky programov možno rozlíšiť programy schválené ministerstvom, za ktoré absolventi získavajú príplatok ku mzde, a tiež rôzne neformálne možnosti ďalšieho vzdelávania. Pri porovnaní týchto dvoch hlavných spôsobov profesijného rozvoja zistenia vyplývajúce z dát To dá rozum indikujú, že hoci sú pedagogickí a odborní zamestnanci cielene povzbudzovaní príplatkami ku mzde uprednostňovať schválené programy, tieto nie sú nevyhnutne kvalitnejšie a užitočnejšie pre ich potreby než neformálne vzdelávanie. Cez príplatky ku mzde sú iné neformálne typy profesijného rozvoja vytláčané z existujúcej ponuky na okraj záujmu. Programy ďalšieho vzdelávania prebiehajú zväčša na pôde poskytovateľa takéhoto vzdelávania. V nezanedbateľnej miere však prebiehajú aj na pôde samotných škôl, v ktorých sú ich účastníci zamestnaní. Aktivity profesijného rozvoja na pôde škôl však môžu prebiehať aj neformálne, no keďže absolventi a absolventky za ne nezískavajú žiadne príplatky, súčasným systémom nie sú tieto neformálne typy profesijného rozvoja aktívne podporované. Programy ďalšieho vzdelávania prebiehajúce v zahraničí tiež nie sú súčasťou systému profesijného rozvoja, čo tiež prispieva k ich menšej popularite.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Ponuka programov ďalšieho vzdelávania

Nie všetci pedagogickí a odborní zamestnanci si nájdu vhodnú ponuku programov profesijného rozvoja

Čítať viac.

Schvaľovanie programov ďalšieho vzdelávania

Schvaľovanie programov ďalšieho vzdelávania nezaručuje jeho kvalitu

Čítať viac.

Neformálne ďalšie vzdelávanie

Príplatky ku mzde za profesijný rozvoj vytláčajú neformálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Čítať viac.

Ďalšie vzdelávanie priamo na škole

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov priamo na ich škole

Čítať viac.

Ďalšie vzdelávanie v zahraničí

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa vzdelávajú v zahraničí skôr výnimočne

Čítať viac.

Obsah a formy ďalšieho vzdelávania

Problém vzdelávania učiteľov o inovatívnych metódach výučby cez zastarané metódy

Čítať viac.

Záver

Pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne sa môžu profesijne rozvíjať rôznymi spôsobmi. Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch cez definovanie systému ich vzdelávania nastavil pravidlá pre programy profesijného rozvoja schválené ministerstvom školstva, zatiaľ čo všetky ostatné formy profesijného rozvoja možno považovať za neformálne. Tým, že systém ďalšieho vzdelávania ponúka len za absolvovanie schválených programov príplatky ku mzde, vytláča nielen dopyt po neformálnych spôsoboch vzdelávania, ale vďaka nízkemu dopytu systém nepodporuje ani vznik dostatočne pestrej ponuky neformálneho rozvoja pre všetky typy pedagogických a odborných zamestnancov. Keďže však schválené programy profesijného rozvoja nezaručujú dostatočnú kvalitu v porovnaní s neformálnymi programami, vynára sa otázka, či práve takýto systém skutočne prispieva ku kvalitnému rozvoju pedagogických a odborných zamestnancov. Bez kvalitnej podpory počas celej svojej profesijnej pôsobnosti zamestnanci a zamestnankyne v školstve nebudú schopní adekvátne a promptne reagovať na požiadavky stále sa meniacej spoločnosti a potrieb detí a mladých, aby im umožnili nadobudnutie dôležitých vedomostí a rozvinutie potrebných zručností pre ich celostný rozvoj.

Autor:

Jozef MiškolciAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku