Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Výber a charakteristika respondentov v regionálnom školstve
Výber a charakteristika respondentov v regionálnom školstve

Výber a charakteristika respondentov v regionálnom školstve

Kvantitatívny prieskum sa zameral na zisťovanie prítomných problémov v školstve dopytovaním žiakov stredných škôl a rôznych skupín zamestnancov v regionálnom školstve. Sústredil sa na dopytovanie riaditeľov škôl, učiteľov, asistentov učiteľov (AU), odborných zamestnancov – v materských (MŠ), základných (ZŠ) a stredných školách (SŠ), výchovných poradcov (VP) – v základných a stredných školách, majstrov odbornej výchovy (MOV) a žiakov (len v stredných a špeciálnych stredných školách). Kvantitatívny prieskum skúmal stav sledovaných javov tak na bežných školách, ako aj na špeciálnych školách. Nasledujúca tabuľka (Tabuľka M_22) ukazuje, ktorí respondenti boli dopytovaní na ktorých druhoch škôl. Špeciálne školy boli na účely prieskumu definované ako školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zahŕňajúce ako školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, tak aj školy pre žiakov s nadaním (a to na všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy).

Tabuľka M_22: Prehľad typov respondentov dotazníkového prieskumu v regionálnom školstve

M22.PNG

Výber škôl, ktoré boli oslovené s účasťou na prieskume, bol realizovaný formou stratifikovaného náhodného výberu. Na vytvorenie výberového súboru bola použitá databáza škôl, ktorú poskytlo Centrum vedecko-technických informácií SR. Keďže k dispozícii nebola databáza všetkých učiteľov, ktorí boli cieľovou populáciou kvantitatívneho výskumu, postup nastavenia výberového súboru bol rozdelený do dvoch krokov. V prvom kroku bol náhodne vybraný reprezentatívny výber škôl podľa týchto kvótnych znakov: kraj, zriaďovateľ, typ školy (gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium – len na stredných školách). Následne bol na každom stupni vzdelávania (MŠ, ZŠ a SŠ) arbitrárne zvolený počet učiteľov, ktorý bol nastavený ako hraničné kritérium. Arbitrárne kritérium zohľadňovalo celkový počet učiteľov na danom type školy, finančné možnosti a časové hľadisko projektu.

Na základe počtu učiteľov na konkrétnej škole bol riaditeľ školy požiadaný, aby dotazník zadal všetkým učiteľom, ak ich počet bol menší ako hraničné kritérium. Ak bol počet učiteľov na škole väčší ako hraničné kritérium, riaditeľ mal náhodne vybrať učiteľov, ktorých počet sa rovnal hraničnému kritériu. Počet a podiel škôl, v ktorých sa na prieskume zúčastnili všetci učitelia na škole (teda riaditeľ nerealizoval žiaden výber), je uvedený v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka M_23).

Tabuľka M_23: Počet a podiel škôl z výberového súboru, v ktorých sa na prieskume zúčastnili všetci učitelia

M23.PNG

Každá oslovená škola dostala dotazník pre riaditeľa, príslušný počet dotazníkov pre učiteľov a majstrov odbornej výchovy, pre asistenta učiteľa, odborného zamestnanca, výchovného poradcu (iba na ZŠ a SŠ). Keďže na všetkých druhoch škôl bola návratnosť dotazníkov nízka (za všetky stupne škôl dosiahla 54,4 %), bol rovnakými kritériami vytvorený dovýber respondentov na MŠ, ZŠ, SŠ.

V prípade žiakov stredných škôl bol výber realizovaný metódou samovýberu v kombinácii so zámerným výberom. Dotazník bol umiestnený do online prostredia a výzva na rozšírenie informácie o dotazníkovom prieskume a vyplnenie dotazníkov bola žiakom komunikovaná cez široké spektrum informačných kanálov. Získané dáta boli vážené iteratívnou metódou váženia vzhľadom na pohlavie, kraj a zriaďovateľa.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené prehľady základných súborov na jednotlivých druhoch škôl.

Tabuľka M_24: Charakteristika základného súboru materských škôl podľa kraja

M24.PNG1

Tabuľka M_25: Charakteristika základného súboru materských škôl podľa zriaďovateľa

M25.PNG2

Tabuľka M_26: Charakteristika základného súboru špeciálnych materských škôl podľa kraja

M26.PNG3

Tabuľka M_27: Charakteristika základného súboru špeciálnych materských škôl podľa zriaďovateľa

M27.PNG4

Tabuľka M_28: Charakteristika základného súboru základných škôl podľa kraja

M28.PNG5

Tabuľka M_29: Charakteristika základného súboru základných škôl podľa zriaďovateľa

M29.PNG6

Tabuľka M_30: Charakteristika základného súboru špeciálnych základných škôl podľa kraja

M30.PNG7

Tabuľka M_31: Charakteristika základného súboru špeciálnych základných škôl podľa zriaďovateľa

M31.PNG8

Tabuľka M_32: Charakteristika základného súboru stredných škôl podľa kraja

M32.PNG9

Tabuľka M_33: Charakteristika základného súboru stredných škôl podľa zriaďovateľa

M34.PNG10

Tabuľka M_34: Charakteristika základného súboru špeciálnych stredných škôl podľa kraja

M34.PNG11

Tabuľka M_35: Charakteristika základného súboru špeciálnych stredných škôl podľa zriaďovateľa

M35.PNG12

Tabuľka M_36: Charakteristika základného súboru žiakov stredných škôl podľa pohlavia

M36.PNG13

Tabuľka M_37: Charakteristika základného súboru žiakov stredných škôl podľa zriaďovateľa

M37.PNG14

Tabuľka M_38: Charakteristika základného súboru žiakov stredných škôl podľa kraja

M38.PNG15

Charakteristika výberového súboru

Nasledujúce tabuľky prezentujú opis výberového súboru všetkých druhov škôl podľa kraja, zriaďovateľa a typu školy (len stredné školy) a výberového súboru žiakov stredných škôl podľa pohlavia, kraja a zriaďovateľa.

Tabuľka M_39: Charakteristika výberového súboru všetkých druhov škôl podľa kraja

M39.png

Tabuľka M_40: Charakteristika výberového súboru všetkých druhov škôl podľa zriaďovateľa

M40.PNG

Tabuľka M_41: Charakteristika výberového súboru stredných škôl podľa typu školy

M41.PNG

Tabuľka M_42: Charakteristika výberového súboru žiakov stredných škôl podľa pohlavia

M42.PNG

Tabuľka M_43: Charakteristika výberového súboru žiakov stredných škôl podľa zriaďovateľa

M43.PNG

Tabuľka M_44: Charakteristika výberového súboru žiakov stredných škôl podľa kraja

M44.PNG

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj Medzihorský

Zdroje:Analýza zistení o stave školstva na Slovensku