Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Výber a charakteristika respondentov pre oblasť vysokého školstva
Výber a charakteristika respondentov pre oblasť vysokého školstva

Výber a charakteristika respondentov pre oblasť vysokého školstva

Pre tvorbu výberových súborov pre vysoké školy boli oslovené tieto skupiny respondentov:

  1. vysokoškolskí učitelia a vedeckí a umeleckí pracovníci na Slovensku,
  2. študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku, pričom pre účely prieskumu do 1. stupňa VŠ štúdia boli zahrnutí aj študenti 1. až 3. ročníka spojeného štúdia a do 2. stupňa štúdia študenti 4. až 6 ročníka spojeného štúdia,
  3. študenti doktorandského štúdia študujúci na vysokých školách na Slovensku,
  4. študenti 1. a 2. stupňa zo Slovenska, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí,
  5. vysokoškolskí učitelia a vedci zo Slovenska pôsobiaci vo vedeckých, výskumných a VŠ inštitúciách v zahraničí.

Výber respondentov bol realizovaný kombináciou metódy samovýberu a zámerného výberu. Dotazníky boli umiestnené do online prostredia a výzva na rozšírenie informácie o dotazníkovom prieskume a vyplnenie dotazníkov bola respondentom komunikovaná cez široké spektrum informačných kanálov. Časť potenciálnych respondentov bola zároveň oslovovaná priamo (prostredníctvom e-mailov).

Pri výberových súboroch bolo počas realizácie online prieskumu priebežne sledované napĺňanie nasledovných kvótnych znakov respondentmi:

  • v prípade vysokoškolských učiteľov a vedeckých a umeleckých pracovníkov: pohlavie, typ školy, geografické umiestnenie školy a vekové kategórie,
  • v prípade študentov vysokých škôl 1. a 2. stupňa a spojeného štúdia na Slovensku a študentov doktorandského štúdia študujúcich na vysokých školách na Slovensku: pohlavie, typ školy, geografické umiestnenie školy a forma štúdia,
  • v prípade študentov zo Slovenska, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí a vedcov a VŠ učiteľov zo Slovenska pôsobiacich v zahraničí: krajina pôsobenia.

Následne boli zámerne oslovovaní potenciálni respondenti tak, aby bola zabezpečená čo najväčšia reprezentatívnosť výskumnej vzorky. Výberové súbory vysokoškolských učiteľov a vedeckých a umeleckých pracovníkov na Slovensku, študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa a spojeného štúdia na Slovensku a študenti doktorandského štúdia študujúcich na vysokých školách na Slovensku sú podľa uvedených kvótnych znakov reprezentatívne. Vzorku študentov zo Slovenska, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí, nie je možné považovať za reprezentatívnu, pretože v súčasnosti neexistujú informácie o základnom výberovom súbore – nie je známy presný počet študentov, ani základné charakteristiky tejto skupiny. Zistenia prieskumu boli teda interpretované len vo vzťahu ku konkrétnym respondentom, ktorí tvorili skúmanú vzorku. Údaje získané od vedcov a VŠ učiteľov zo Slovenska pôsobiacich v zahraničí boli interpretované taktiež len vo vzťahu ku konkrétnym respondentom, ktorí odpovedali v online prieskume z rovnakých dôvodov, ako to bolo pri študentoch študujúcich v zahraničí. V súčasnosti nie sú k dispozícii informácie o základnom súbore a preto túto vzorku nemôžeme považovať za reprezentatívnu.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené prehľady štruktúry základných súborov podľa charakteristík, na základe ktorých boli pripravované jednotlivé vzorky respondentov.

Tabuľka M_45: Charakteristika základných súborov respondentov pre oblasť vysokého školstva podľa pohlavia

M45.PNG1

Tabuľka M_46: Charakteristika základných súborov respondentov pre oblasť vysokého školstva podľa typu školy

M46.PNG23

Tabuľka M_47: Charakteristika základných súborov respondentov pre oblasť vysokého školstva podľa geografického umiestnenia školy

M47.PNG56

Tabuľka M_48: Charakteristika základných súborov respondentov pre oblasť vysokého školstva podľa formy štúdia

M48.PNG7

Tabuľka M_49: Charakteristika základného súboru respondentov z radov vedecko- a umelecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl podľa vekových kategórií

M49.PNG8

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj Medzihorský

Zdroje:

2: REGISTER ZAMESTNANCOV VŠ. Počet zamestnancov VŠ podľa funkčného zaradenia (k 31. 3. 2018). Dostupné na: https://www.portalvs.sk/regzam/stats/classification?date=2018-03-31
4: REGISTER ZAMESTNANCOV VŠ. Počet zamestnancov VŠ podľa funkčného zaradenia (k 31. 3. 2018). Dostupné na: https://www.portalvs.sk/regzam/stats/classification?date=2018-03-31
6: REGISTER ZAMESTNANCOV VŠ. Počet zamestnancov VŠ podľa funkčného zaradenia (k 31. 3. 2018). Dostupné na: https://www.portalvs.sk/regzam/stats/classification?date=2018-03-31
8: REGISTER ZAMESTNANCOV VŠ. Počet zamestnancov VŠ podľa funkčného zaradenia (k 31. 3. 2018). Dostupné na: https://www.portalvs.sk/regzam/stats/classification?date=2018-03-31


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku