Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Nižšia efektivita činnosti časti pedagogických asistentov
Nedostatok pedagogických asistentov v školách zhoršuje neefektívne nastavená náplň práce časti z nich

Nižšia efektivita činnosti časti pedagogických asistentov

Nedostatok pedagogických asistentov v školách zhoršuje neefektívne nastavená náplň práce časti z nich

Dlhodobým problémom je nedostatok pedagogických asistentov na všetkých úrovniach vzdelávania. Na základe zistení z prieskumu To dá rozum nároky na ich počet v systéme zvyšuje aj skutočnosť, že niektorí z nich nepôsobia ako asistenti učiteľa, ale skôr ako asistenti konkrétneho žiaka. Až tretina asistentov v bežných základných školách primárne pracuje s jedným žiakom so zdravotným znevýhodnením, ku ktorému sú pridelení. Časť z nich pritom pri svojej práci nezriedka supluje aj činnosti, ktoré by mali spadať do kompetencií iných odborných či pedagogických zamestnancov alebo by mali byť zabezpečené pracovníkmi iných podporných služieb, ktoré však v školách absentujú. Podľa vyjadrení pedagogických asistentov, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume, viac ako polovica z nich vykonáva činnosti, ktoré by mali spadať do kompetencie osobného asistenta dieťaťa, a viac ako tretina činnosti, ktoré by mali byť v kompetencii učiteľa. Hoci existujú profesijné štandardy pre pedagogických asistentov, ich postavenie a úloha pri výchovno-vzdelávacom procese a najmä spôsob a forma spolupráce s učiteľom v nich nie sú dostatočne definované. V praxi to vedie k posunu časti asistentov od pomoci učiteľovi pri vedení vzdelávacieho procesu so všetkými žiakmi v triede k individuálnemu vzdelávaniu jedného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takmer tretina asistentov učiteľa podľa vlastného vyjadrenia dokonca bežne individuálne vzdeláva žiaka so ŠVVP mimo jeho kmeňovej triedy. Dochádza k tomu častejšie v prostredí škôl hlavného vzdelávacieho prúdu a u tých asistentov, ktorí sa venujú žiakom so zdravotným postihnutím. Na druhej strane viac ako polovica pedagogických asistentov v dotazníkovom prieskume uviedla, že sa bežne venuje spoločnému vyučovaniu všetkých žiakov v triede spolu s učiteľom a aj v rámci kvalitatívneho prieskumu boli identifikované viaceré príklady dobrej praxe vo forme spoločného tímového vyučovania učiteľa a pedagogického asistenta. Niektorí asistenti zároveň vykonávajú aj vysokoodborné činnosti a preberajú zodpovednosť za celý výchovno-vzdelávací proces dieťaťa (vrátane vypracovávania individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov). Variabilita v náplniach práce pedagogických asistentov na jednotlivých školách naznačuje potrebu presnejšieho vymedzenia ich úlohy, ale aj následného vzdelávania a metodickej podpory ako asistentov, tak aj učiteľov, aby vedeli ich pomoc efektívne využívať.

Časť pedagogických asistentov je skôr asistentom žiaka ako učiteľa

Na základe zistení prieskumu To dá rozum časť pedagogických asistentov z nich nevykonáva asistenciu pedagógovi pri vzdelávaní všetkých žiakov v triede, ale poskytuje asistenciu jednému (prípadne viacerým) žiakom so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým sú pridelení. Rola asistenta učiteľa, ktorá by mala spočívať najmä v pomoci učiteľovi, sa tým posúva do úlohy asistenta konkrétneho žiaka, čo následne zvyšuje aj ich nároky na počet v systéme. Ako je zrejmé z nasledujúceho grafu (G_1.4.2.2.), primárne zameranie svojej činnosti na jedného žiaka so zdravotným znevýhodnením uviedlo až 30,2 % pedagogických asistentov zo škôl hlavného vzdelávacieho prúdu, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume. Ďalších 30,2 % asistentov z bežných škôl uviedlo, že ich činnosť je zameraná na viacerých žiakov so zdravotným znevýhodnením z rôznych tried. Len menšia časť asistentov v bežných školách deklarovala, že ich činnosť je viazaná na celú triedu, v ktorej sa nachádzajú buď viacerí žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (7,1 % respondentov), alebo viacero žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,7 %), či na triedu, navštevovanú len žiakmi so zdravotným znevýhodnením (2,2 %). Primárne naviazanie činnosti asistenta na konkrétneho žiaka so zdravotným znevýhodnením potvrdzovali aj viacerí respondenti, oslovení v rámci kvalitatívneho prieskumu: Asistent učiteľa je podľa môjho názoru pre konkrétne dieťa. V našom prípade s mentálnym postihnutím, my si ho ráno preberáme od rodiča, sedí s ním na hodine a vyberá mu podľa toho, čo učiteľ robí s ostatnými deťmi, a to, čo to dieťa je schopné zvládnuť a toto s ním precvičuje. Je s ním až v rámci krúžkovej činnosti a odovzdáva ho, keď odchádza dieťa domov. Podobne sa vyjadrili aj viacerí asistenti, pôsobiaci na bežných základných školách: Mojou úlohou je hlavne sa venovať jej. Pomáhať jej pri učení, príprava pomôcok, čo sa týka konkrétnych predmetov. Čo sa týka slovenského jazyka, tak najmä čítanie. Pomaličky spolu čítame, samostatne odchádzame do miestnosti, kde si pomaličky čítame. V niektorých školách, navštívených v rámci kvalitatívneho prieskumu, fungoval pomerne prepracovaný systém zadelenia asistentov do konkrétnych tried na konkrétne predmety, so zohľadnením potrieb ako detí, tak aj učiteľov: Naši asistenti majú každý týždeň iný rozvrh, lebo oni idú podľa potrieb. Ak mi nahlási triedna učiteľka, tento týždeň je všetko v poriadku alebo ten žiak chýba [...], asistentka sa operatívne presúva tam, kde to je treba. Učitelia si sami povedia na začiatku každého týždňa, tento týždeň potrebujem tam a tam alebo teraz to nepotrebujem. Napríklad u chlapca s autizmom si pani učiteľka vyčlenila, že potrebuje prvé dve hodiny, slovenčinu, matematiku. Na ostatné je nepotrebuje.

Graf G_1.4.2.2.1. Primárne zameranie činnosti asistentov učiteľa v školách hlavného vzdelávacieho prúdu a v špeciálnych školách

G_1.4.2.2.1..PNG

V špeciálnych školách je na základe zistení dotazníkového prieskumu situácia odlišná. Podľa vyjadrení respondentov z radov asistentov učiteľa najčastejšie je ich činnosť viazaná na konkrétnu triedu, navštevovanú výhradne (30,5 %) alebo viacerými žiakmi so zdravotným znevýhodnením (21,9 %). Približne štvrtina asistentov sa venuje viacerý žiakom z rôznych tried (25,8 %) a len 6,6 % z nich najmä konkrétnemu žiakovi so zdravotným znevýhodnením. Aj na základe zistení z kvalitatívneho prieskumu sa javí, že v špeciálnych školách je pôsobenie pedagogických asistentov efektívnejšie a náplň ich práce je zameraná viac na pomoc pedagógovi pri výuke ako na asistenciu konkrétnemu žiakovi.

Pedagogickí asistenti nezriedka suplujú chýbajúcu osobnú asistenciu a ďalšie podporné služby

Pedagogickí asistenti nezriedka vykonávajú pri svojej práci činnosti, ktoré by mali spadať do kompetencií iných odborných či pedagogických zamestnancov alebo by mali byť zabezpečené pracovníkmi iných podporných služieb, ktoré však v školách absentujú. Vzhľadom na chýbajúcu službu osobnej asistencie a do istej miery v súlade aj v súlade s vymedzením úlohy pedagogického asistenta učiteľa v legislatíve1 väčšina z nich vykonáva aj činnosti, ktoré spadajú do kompetencie osobného asistenta dieťaťa. V dotazníkovom prieskume to potvrdilo 53,9 % respondentov z radov pedagogických asistentov (Graf G_1.4.2.3.). V najväčšej miere s tým súhlasili tí asistenti, ktorí pracujú primárne s deťmi s telesným postihnutím (skôr alebo úplne súhlasilo 77,5 % respondentov), s viacnásobným postihnutím (72,2 %), ako aj asistenti, pracujúci s deťmi chorými alebo zdravotne oslabenými (68,8 %) či so stredne ťažkým až ťažkým mentálnym postihnutím (68,0 %). Posun výkonu pedagogického asistenta do úlohy osobného asistenta (najmä pri deťoch s ťažším typom zdravotného postihnutia) potvrdili aj viacerí respondenti individuálnych rozhovorov. Ako sa vyjadrila asistentka učiteľa na základnej škole, asistent učiteľa je iný ako osobný asistent [...] Ale keď sú na škole deti, ktoré majú ťažšiu diagnózu, tak tá náplň sa prekrýva a niekedy sa to prehupne do osobného asistenta. Aj keď nie sme za to zaplatení, pokrývame celý balík týchto služieb. Službu osobnej asistencie, ktorej súčasťou je aj pomoc pri sebaobslužných činnostiach, však nie je na základe platnej legislatívy možné poskytovať počas pobytu dieťaťa v škole.2

Graf G_1.4.2.2.2. Názory pedagogických asistentov na prekrývanie náplne ich práce s inými pozíciami

G_1.4.2.2.2.PNG

Časť z pedagogických asistentov (40,5 %), ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume, sa domnieva, že vykonávajú aj činnosti, ktoré by mali byť v kompetencií učiteľa. V rámci kvalitatívneho prieskumu opísala asistentka učiteľa, pridelená k žiačke s Downovým syndrómom, svoju skúsenosť takto: Fungovať by to malo tak, že učiteľ zadáva asistentovi úlohu. Čiže učiteľ by mal vypracovať veci pre toho žiaka a mať materiály, lenže v mojom prípade to tak nefunguje. Ja som tá, ktorá zháňa materiály a ktorá sa o to vlastne zaujíma. Poňala som to tak, že ju v podstate ja vediem. [...] Aj individuálny vzdelávací program som jej tvorila ja. 31,2 % respondentov z radov asistentov uviedlo, že vykonávajú činnosti, ktoré spadajú do náplne práce odborných zamestnancov. Na základe zistení z kvalitatívneho prieskumu sa to deje najmä v prípadoch, ak na školách nepôsobia žiadni odborní zamestnanci. Ako sa vyjadrila asistentka učiteľa na základnej škole, ja som nastavovala aj sociálnu klímu v triede, ktorá tam nebola dobrá. [...] Detí so špeciálnymi potrebami je na škole strašne veľa a nie je tam žiaden špeciálny pedagóg, žiaden iný asistent, ani psychológ. Ja tie deti vidím a sú tam, je tam latentný asperger a kadejaké ADHD. Teraz, keď mám priestor a viem, že [meno dieťaťa] je napríklad na náboženstve, kde môže byť sama, tak robím iné veci aj s nimi. [...] Lebo ja som špeciálny pedagóg, takže prirodzene ma to k tomu ťahá. Hoci len pomerne malá časť respondentov dotazníkového prieskumu (10,8 %) sa domnieva, že vykonáva činnosti, spadajúce do kompetencie zdravotného pracovníka, v rámci kvalitatívneho prieskumu boli identifikované prípady, keď asistenti suplujú chýbajúce zdravotné či rehabilitačné sestry: Máme dievčatko, ktoré je cievkované. Chodí nám to robiť sestrička, ale keď nemôže, tak je to len na asistentke. Musela sa to naučiť.

Pedagogickým asistentom chýbajú kvalitné štandardy ich činnosti

Pre pozíciu pedagogického asistenta, rovnako ako pre ďalšie kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, boli v roku 2017 vydané profesijné štandardy.3 Hoci obsahujú kompetencie, ktorými by mal disponovať pedagogický asistent, nedostatočne definujú jeho postavenie a úlohu pri výchovno-vzdelávacom procese a najmä spôsoby a formy jeho spolupráce s učiteľom. Nedostatočné definovanie úlohy pedagogického asistenta vedie v praxi k tomu, že rola asistenta učiteľa, ktorý má pomáhať učiteľovi a venovať sa podľa potreby aj ostatným deťom v triede, sa posúva viac do roly asistenta konkrétneho žiaka (prípadne viacerých žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naznačujú to zistenia z kvalitatívneho aj kvantitatívneho prieskumu To dá rozum. Ako je zrejmé z nasledujúceho grafu (G_1.4.2.4.), najčastejšie vykonávanou činnosťou zo strany pedagogických asistentov, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume, je asistencia konkrétnemu žiakovi so ŠVVP pri vzdelávaní v kmeňovej triede pod vedením učiteľa (84,7 % respondentov). Až 66,2 % asistentov učiteľa sa podľa ich vyjadrenia bežne venuje individuálnemu vzdelávaniu žiaka so ŠVVP v kmeňovej triede, pričom 28,4 % z nich bežne vzdeláva žiaka (prípadne viacerých žiakov) so ŠVVP mimo kmeňovej triedy.

Graf G_1.4.2.3. Prehľad frekvencie činností, vykonávaných pedagogickými asistentmi

G_1.4.2.3..PNG

Na základe zistení prieskumu To dá rozum k posunu úlohy asistenta učiteľa smerom k individuálnemu vzdelávaniu konkrétneho žiaka dochádza najmä v prostredí bežných škôl a asistentov, ktorých činnosť je zameraná na žiakov so zdravotným postihnutím. Ako sa vyjadrila asistentka učiteľa, pôsobiaca na základnej škole a venujúca sa dieťaťu s diagnózou mentálneho postihnutia: To vzdelávanie je viac-menej individuálne. Nevydrží v triede sedieť na hodine. Radšej si ju zoberiem inde ako tam. [...] Tá individuálna činnosť u mňa prevláda. O podobnom nastavení hovorila aj ďalšia asistentka na základnej škole, venujúca sa aj nielen deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia: My si tie deti berieme z triedy, lebo dosť je to taký rušivý element, keď potrebujeme tým deťom niečo vysvetliť alebo zaostávajú, že sú pomalšie. Niektorým vyučujúcim to nevadí, ale niektorým to vadí, keď rozprávame aj my, aj oni. Takže je to lepšie takto individuálne [...] Cez hudobnú a cez také hodiny, ktoré sú ľahšie, je normálne v triede so spolužiakmi a cez tieto hlavné predmety býva so mnou. Ďalšia pedagogická asistentka, s ktorou bol realizovaný rozhovor, poukázala na náročnosť vzdelávania dieťaťa mimo kmeňovej triedy ako pre asistenta, tak aj pre dieťa: Keď ste sa pýtali, čo je pre mňa pri práci najnáročnejšie, tak to, že stále sme boli len dve, že sme museli odchádzať a ja aj ona sme chceli byť aj v kolektíve. [...] Pre mňa to už bola tak trošku rutina a tým, že sme stále boli s tou žiačkou spolu, videla som, že ju to prestáva baviť. Lebo stále iba mňa vidieť a v triede sú rôzne veci, rôzne aktivity a tu bolo stále také monotónne, stále to isté. Ona sa už potom nechcela učiť. Niežeby ma nemala rada, ale bolo to tým, že ona iba sedela a akoby mi zaspávala. Bolo to veľmi náročné. Videla som, že ju to trápi a sama som navrhovala na poradách, že si to už tak neviem predstaviť, že by mala byť v kolektíve. Na možné negatívne dopady naviazania činnosti asistenta na konkrétneho žiaka poukázal aj pracovník centra špeciálno-pedagogického poradenstva: Oni sú takí hodení do vody. Budeš sa venovať tomuto dieťaťu a pri ňom budeš sedieť. A potom sa z nich pri deťoch s ADHD [porucha aktivity a pozornosti] stávajú štuchači, tak to nazývame. Štuchá do toho dieťaťa, že píš, dávaj pozor a rob to, čo povedala pani učiteľka, sleduj! No a potom sa nám dieťa začne správať agresívne voči asistentovi. Riaditeľ, keď už vymení štyroch asistentov pri jednom dieťati, tak označí to dieťa za problémové, veď už sme urobili všetko. Len sme nezorganizovali vhodne proces pôsobenia toho asistenta. V prípade, že významná časť vzdelávania dieťaťa prebieha pod vedením asistenta (alebo iného odborného zamestnanca) mimo jeho kmeňovej triedy, nie je možné hovoriť o integrácii. Ako sa vyjadrila pedagogická asistentka na základnej škole, z jeho integrácie v rámci triedy sa stáva segregácia mimo triedy. Rovnako aj tým, keď asistent sedí iba s integrovaným žiakom. Aj asistent ho môže oddeľovať a odďaľovať od ostatných.

Na druhej strane, 54,7 % pedagogických asistentov sa v dotazníkovom prieskume vyjadrilo, že sa bežne venujú spoločnému vyučovaniu všetkých žiakov v triede spolu s učiteľom (napríklad formou tímového vyučovania). Na jednej zo základných škôl, navštívených v rámci kvalitatívneho prieskumu, v ktorej všetci žiaci pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, majú asistenti dokonca status duálneho učiteľa: Asistenti majú u nás status duálneho učiteľa. [...] Vždy to je tak, že je tam hlavný učiteľ a pri ňom asistent a spoločne vyučujú celú triedu. V prípade pedagogických asistentov, pôsobiacich na školách hlavného vzdelávacieho prúdu, sa však spoločnému vyučovaniu s učiteľov venuje bežne len 45,4 % z nich. 17,9 % asistentov z bežných škôl, ktorí sa zúčastnili na prieskume, sa tejto činnosti nevenuje vôbec.

Záver

Relatívne veľká variabilita činnosti pedagogických asistentov, ktorá bola identifikovaná v rámci prieskumu To dá rozum, poukazuje na to, že kvôli absencii jednoznačne vypracovaných štandardov ich práce si školy ich pozíciu vykladajú rôzne. Pedagogickým asistentom zároveň chýba metodická podpora a v súčasnosti nie je dostupné ďalšie vzdelávanie pre nich ani pre učiteľov, ktoré by im mohlo pomôcť nastaviť ich spoluprácu a spoločné pôsobenie v triede. To môže následne viesť k nižšej efektivite pôsobenia časti pedagogických asistentov a zvyšovať nároky na ich počet v systéme .

Autor:

Miroslava Hapalová

Oponent: Viera Orogváni

Zdroje:

1: Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 21, ods. 1
2: Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 21, ods. 4.
3: Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, príloha č. 10.


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku