Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Limity MŠ v príprave detí na prechod do školy
Limity materských škôl v príprave detí na plynulý prechod do základnej školy

Limity MŠ v príprave detí na prechod do školy

Limity materských škôl v príprave detí na plynulý prechod do základnej školy

Jednou z úloh materskej školy je rozvíjať u dieťaťa jednotlivé oblasti školskej spôsobilosti tak, aby mohlo úspešne začať školské vzdelávanie. Materská škola môže významne prispieť k zníženiu počtu detí s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. Jej potenciál nie je v tomto smere plne využitý. Jedným z dôvodov je jej slabá spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami v niektorých mestách a obciach, ktorú spôsobujú najmä obmedzené personálne a časové kapacity poradenských zariadení. Samozrejmosťou nie sú ani priebežné depistáže školskej pripravenosti, ktoré môžu významne prispieť aj k zníženiu počtu detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Ďalším identifikovaným problémom je slabá súčinnosť medzi rodičmi, učiteľkami a poradňou, ktorá neraz vyúsťuje do neobjektívnych záverov o pripravenosti dieťaťa pre vstup do školy. Kvalita pripravenosti detí na vstup do školy je tiež závislá od schopnosti materskej školy reagovať na individuálne rozvojové potreby detí. Tá je znížená nedostatkom odborníkov (školských psychológov, špeciálnych pedagógov...), ktorí by mohli významne prispieť k skvalitneniu diagnostikovania detí, ako aj nastavovania stimulačných programov. Podľa názorov učiteľov a učiteliek bežných a špeciálnych škôl, ktoré sa zapojili do dotazníkového prieskumu To dá rozum, by väčší počet odborníkov v triedach prispel k zníženiu počtu detí s odloženou školskou dochádzkou. Takejto odbornej pomoci sa však deťom v našich materských školách nedostáva. Cieľ rozvíjať u detí dimenzie školskej spôsobilosti je teda výhradne záležitosťou učiteliek, ktoré musia prerozdeľovať pozornosť priemerne medzi dvadsať detí. Tým sa priestor na individuálny prístup zužuje a znižuje sa i šanca, že detí s odloženou školskou dochádzkou bude menej.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Spolupráca MŠ, poradní a rodičov

Prípravu detí do školy ovplyvňuje slabá spolupráca materskej školy, poradenských zariadení a rodičov

Čítať viac

Nedostatočné podmienky pre individualizáciu v MŠ

V materských školách nie je dostatočný priestor na individualizáciu

Čítať viac

Záver

Ak je jedným z cieľov materskej školy zabezpečovanie dostupnosti poradenských služieb pre deti, každá materská škola by mala mať skúsenosť s intenzívnou a efektívnou spoluprácou s poradenskými zariadeniami. Vďaka nej sa skvalitňuje proces diagnostikovania školskej spôsobilosti detí, ako i proces následnej rozvojovej stimulácie a znižuje sa riziko neobjektívnych rozhodnutí o školskej pripravenosti či nepripravenosti dieťaťa na zvládnutie nárokov školy. Kým nie je kvalitná diagnostika a intervencia garantovaná prítomnosťou psychológov a ostatných odborníkov priamo v materských školách, je otázka personálnych časových kapacít poradenských zariadení kľúčová a úzko spätá s rizikom, že niektoré deti budú už na začiatku svojej vzdelávacej dráhy čeliť riziku zlyhania. To, či deti naplnia kritériá školskej pripravenosti, nezávisí len od ich individuálnych predispozícií, ale aj od podmienok, v ktorých sa výučba realizuje. Miera individualizácie je pritom kľúčová, pretože práve ona je základným pilierom princípu rovnosti šancí vo vzdelávaní.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan PorubskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku