Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Systém VSRD je fragmentovaný
Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je výrazne fragmentovaný

Systém VSRD je fragmentovaný

Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je výrazne fragmentovaný

Medzinárodná diskusia o kvalite programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve odkazuje na potrebu vytvárať integrované systémy, ktoré zabezpečia nielen kontinuitu, ale aj komplexnú pomoc a podporu všetkým deťom vrátane tých, ktoré prichádzajú zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia alebo majú zdravotné znevýhodnenie. Touto cestou sa vybrali viaceré krajiny. Slovensko tomuto trendu odoláva. Zotrváva na vnútorne fragmentovanom systéme, ktorý sa prejavuje najmä účasťou viacerých rezortov na koordinovaní jednotlivých programov, a to bez náležitej previazanosti a spolupráce. Táto roztrieštenosť ovplyvňuje najmä tie najzraniteľnejšie skupiny detí, ktoré nemôžu čerpať všetky výhody vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve tak ako ich rovesníci. Sektorová fragmentácia sa prejavuje najmä v nesystémovom riadení programov ranej starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré u nás nie sú vnímané ako základný predpoklad kvalitného predškolského vzdelávania. Raná starostlivosť a predškolské vzdelávanie sú viac-menej izolované a na seba nezávislé systémy. Podceňovanie významu ranej starostlivosti o deti do troch rokov zo stranu štátu vyúsťuje do ďalšej formy fragmentácie. Tá sa prejavuje vstupom rozmanitých aktérov do tvorby a poskytovania programov, a to bez súčinnosti s verejnými poskytovateľmi a bez náležitej koordinácie a podpory zo strany štátu. Vďaka svojej roztrieštenosti nedokáže systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve dostatočne reagovať na rozmanité potreby detí a ich rodín a prispieť tak k plnému začleneniu všetkých ľudí do života spoločnosti.

Kvalita systému VSRD je daná mierou jeho integrácie

Mnohonásobné problémy, ktorým súčasné deti a ich rodiny čelia, si vyžadujú viacnásobné, no zosúladené a dobre koordinované zásahy.1 Preto je kvalita dnešných systémov VSRD daná mierou ich integrácie. Vnútorná integrita systému VSRD sa prejavuje najmä v kontinuite starostlivosti o deti do troch rokov a programov predškolského vzdelávania, ale je daná aj mierou prepojenia jednotlivých rezortov, ktoré na jednotlivých programoch participujú. Programy môžu byť koordinované na štátnej, regionálnej i miestnej úrovni, preto je integrita daná aj kvalitou spolupráce medzi jednotlivými riadiacimi orgánmi, ktorej výsledkom by malo byť ich vzájomné previazanie. V neposlednom rade je dôležité, aby dochádzalo k spolupráci medzi verejným sektorom a ostatnými poskytovateľmi služieb a programov. Poslednú, veľmi dôležitú rovinu integrity určuje miera, v akej sú programy adresované všetkým deťom bez ohľadu na ich etnicitu, zdravotné či sociálne znevýhodnenie či iné charakteristiky.2 Tvorba integrovaného systému VSRD stmeleného na základe jednotnej vízie a jasne definovaných hodnôt; systému riadeného, koordinovaného a financovaného z úrovne jedného rezortu je pre Slovensko výzvou.

Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je roztrieštený do viacerých rezortov

Kým viaceré krajiny usilujú o tvorbu integrovaného systému VSRD, slovenský systém vykazuje všetky znaky výraznej fragmentácie a odoláva tomuto trendu. Tá sa prejavuje najmä slabou prepojenosťou jednotlivých programov a služieb, ktoré spadajú do pôsobnosti rôznych rezortov bez potrebnej spolupráce. Predškolské vzdelávanie prislúcha rezortu školstva, ktoré zodpovedá za materské školy, sociálnu starostlivosť zabezpečuje rezort sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý spadá starostlivosť o deti do troch rokov. Na tej participuje aj rezort zdravotníctva, ktoré zastrešuje zdravotnú starostlivosť. Finančné spravovanie týchto programov VSRD je zas pod gesciou ministerstva financií. Slabá medzirezortná spolupráca obmedzuje tvorbu jednotnej vízie, plánovanie i realizáciu opatrení.

V dôsledku tejto roztrieštenosti vypadávajú zo systému VSRD určité skupiny detí. Ohrozené sú najmä tie rodiny s deťmi, ktoré potrebujú komplexnejšiu pomoc a podporu. V ich prípade je totiž dostupnosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve daná takou štruktúrou programov, ktoré ich obklopia tímom profesionálov, ktorí navzájom komunikujú a poskytnú im potrebnú pomoc a podporu.3

Roztrieštenosť systému VSRD obmedzuje prístup detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia k jednotlivým programom

Na sektorovú fragmentáciu vo veľkej miere doplácajú rodiny žijúce v chudobe. Ich potreby sú komplexné. Súvisia so zdravím, bývaním, zamestnaním a sú silne previazané a ťažko oddeliteľné od vzdelávacích výziev.4 Podpora a pomoc týmto rodinám by mala zahŕňať široké spektrum zdravotnej a sociálnej starostlivosti o matky a deti už od obdobia pred ich narodením, ako aj pedagogickú intervenciu zameranú na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa a školskú spôsobilosť (tabuľka T_4.1.2.1).5 Dôležitá je intenzívna práca s rodinou s dôrazom na rozvoj rodičovských zručností.

Tabuľka T_4.1.2.1: Model rozvoja rómskych detí žijúcich v podmienkach sociálneho vylúčenia

T_4.1.2.1.PNG6

Práca s rodinami žijúcimi v podmienkach sociálneho vylúčenia však nie je na Slovensku premyslená a dostatočne koordinovaná. Aktivity zobrazené v tabuľke T_4.1.2.1 spadajú do kompetencie viacerých rezortov, ktoré pracujú v mnohých otázkach nezávisle od seba. Raná starostlivosť a predškolské vzdelávanie rómskych detí zo SZP je rozdrobená do sledu čiastkových, a nie vždy dostatočných intervencií z úrovne až štyroch ministerstiev. Fragmentácia sa prejavuje najmä v prenose zodpovednosti za situáciu detí a rodín zo SZP na Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, keďže väčšina chudobných rodín pochádza z vylúčených lokalít, kde žijú Rómovia. Dokladujú to i slová zamestnankyne Odboru základných škôl a sekcie regionálneho školstva pri MŠVVaŠ SR, ktorá pri zbere dát pre štúdiu RECI+ reagovala: „Stratégii zvýšenia zapojenosti rómskych detí z marginalizovaných rómskych komunít do programov predškolskej prípravy a starostlivosti sa venuje Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, samozrejme, v spolupráci aj s MŠVVaŠ SR. V tejto veci vám dokáže konkrétne odpovede poskytnúť len pracovníčka tohto úradu.“7 Slovami iného respondenta štúdie RECI+ „na Slovensku nám chýbajú funkčne mechanizmy na komplexné riešenie problematík, ktoré presahujú hranice jedného rezortu. Naučiť viaceré rezorty spoločne hľadať riešenia, ktoré presahujú ich aktuálne vymedzené kompetencie, je v súčasnosti pre rezortných úradníkov veľká výzva, na ktorú nie sú pripravení [...]“.8 Vďaka nedostatočnej medzirezortnej komunikácii chýba na Slovensku jasná stratégia podpory ranej starostlivosti o deti do 3 rokov, ako aj stratégia zvyšovania účasti detí zo SZP v programoch predškolského vzdelávania. V súčasnosti síce prebieha intenzívnejší dialóg medzi ministerstvom školstva a úradom splnomocnenca pre rómske komunity9, no týka sa len otázky zlepšenia dochádzky detí zo SZP do materských škôl. Otázka ranej starostlivosti o deti do 3 rokov zostáva neriešená.

Nedostatok medzirezortnej spolupráce znižuje kvalitu programov pre deti so zdravotným znevýhodnením

Na sektorovú fragmentáciu programov VSRD doplácajú aj rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom. Pomoc rodinám sa dostáva z troch rezortov – zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Každý rezort koordinuje pracoviská a zariadenia, ktoré plnia svoju špecifickú funkciu v rámci tzv. včasnej intervencie (tabuľka T_4.1.2.2).10 Prípady jednotlivých detí a ich rodín však ukazujú, že nie sú previazané a poskytované služby nie sú nikým koordinované. Jediným koordinátorom činností je nezriedka samotný rodič, ktorý je nútený presúvať informácie od jedného pracovníka/odborníka k druhému.11 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie preto vyzýva k vytvoreniu jednotného koordinovaného systému podpory, ktorý by zjednotil postupy jednotlivých rezortov a zabezpečil tak lepšiu dostupnosť, udržateľnosť a financovanie služieb včasnej intervencie.12 Práve tieto deti a ich rodiny totiž najviac pociťujú absenciu tímového prístupu špecialistov, na ktorý integrované systémy VSRD kladú veľký dôraz.

Tabuľka T_4.1.2.2: Starostlivosť a predškolské vzdelávanie v ranom detstve vo vzťahu k deťom zo zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom

T_4.1.2.2.PNG 13

Raná starostlivosť a predškolské vzdelávanie sú na Slovensku dva nezávislé systémy

Vyššie opísané problémy súvisia aj s oddeleným systémom ranej starostlivosti detí do 3 rokov a predškolského vzdelávania. Mnohé krajiny OECD integrujú tieto programy do jednotného systému, ktorého cieľom je zabezpečiť holistický a kontinuálny rozvoj detí. Vytvárajú spoločné integrované kurikulum pre deti od 1 do 6 rokov (niekde dokonca od 0 rokov) a snažia sa tak odstrániť rušivý prechod z ranej starostlivosti do predškolského vzdelávania.14 Slovensko patrí, naopak, medzi tie krajiny, ktoré majú silnú deliacu čiaru medzi ranou starostlivosťou o deti od 0 do 3 rokov a predškolským vzdelávaním. Ako bolo uvedené vyššie, tieto programy sú riadené z úrovne viacerých rezortov, ktoré v tejto téme dostatočne nekomunikujú, čím sa vytráca akákoľvek ich nadväznosť a previazanosť (tabuľka T_4.1.2.3).

Tabuľka T_4.1.2.3: Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na Slovensku

T_4.1.2.3.PNG

Fragmentáciu systému VSRD spôsobuje aj slabá spolupráca medzi verejným sektorom a ostatnými poskytovateľmi služieb a programov

Vstup viacerých subjektov na pomyselný trh ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania môže teoreticky viesť k tvorbe širšej ponuky kvalitných programov. Variabilnosť poskytovateľov je viac než vítaná, a to najmä vo vzťahu k zraniteľným skupinám obyvateľstva.15 Dôležitá však je dobre nastavená regulácia a koordinácia, ktorá sa opiera o spoločnú víziu smerovania celého systému, ktorú poskytovatelia nasledujú. Problém je, ak sú programy koordinované z úrovne štátu oddelené od tých, ktoré realizujú mimovládne, cirkevné organizácie, dobrovoľníci či súkromné osoby. Na Slovensku sa tento problém prejavuje najmä v súvislosti so zabezpečením starostlivosti o deti do 3 rokov. Keďže sú tieto programy na okraji záujmu štátu, kľúčovými aktérmi sa stávajú dobrovoľníci a aktivisti z mimovládneho sektora, ktorí si uvedomujú hodnotu a potrebnosť čo najskoršej intervencie, a to najmä vo vzťahu k deťom so znevýhodnením. Tieto iniciatívy nielenže nie sú z úrovne štátu dostatočne koordinované, ale nie sú ani dostatočne podporované.

Záver

Programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sú pre deti prínosom len za podmienky, že sú kvalitné. Kvalita je daná najmä tým, v akej miere je systém VSRD schopný reagovať na komplexné potreby všetkých detí a ich rodín, podieľať sa tak na zlepšovaní životných šancí ľudí a prispievať tak k odstraňovaniu sociálnych nerovností. Ak je systém fragmentovaný, jednotlivé opatrenia sa nezbiehajú v spoločnej stratégii a ich koordinácia je omnoho náročnejšia. Na fragmentáciu doplácajú najmä deti, ktoré potrebujú komplexnú starostlivosť, do ktorej spadá práca s celou rodinou. V prípade, že sa im takejto pomoci nedostáva, systém VSRD nenapomáha v dostatočnej miere ich sociálnej inklúzii, čím sa a ich znevýhodnené postavenie v spoločnosti umocňuje.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan Porubský

Súvisiace kapitoly:

Zdroje:

1: Towards Integrated Early Childhood Education and Care Systems – Building the Foundations. Toolkit. INTESYS. [cit. 2019- 03-28]. Dostupné na: www.europe-kbf.eu//media/Europe/.../INTESYS-Toolkit.pdf
2: Towards Integrated Early Childhood Education and Care Systems – Building the Foundations. Toolkit. INTESYS. [cit. 2019- 03-28]. Dostupné na: www.europe-kbf.eu//media/Europe/.../INTESYS-Toolkit.pdf
3: Towards Integrated Early Childhood Education and Care Systems – Building the Foundations. Toolkit. INTESYS. [cit. 2019- 03-28]. Dostupné na: www.europe-kbf.eu//media/Europe/.../INTESYS-Toolkit.pdf
4: Towards Integrated Early Childhood Education and Care Systems – Building the Foundations. Toolkit. INTESYS. [cit. 2019- 03-28]. Dostupné na: www.europe-kbf.eu//media/Europe/.../INTESYS-Toolkit.pdf
5: Inclusion from the Start. Guidelines on Inclusive Early Childhood Care and Education for Roma Children. Paris, Strasbourg: UNESCO and Rada Európy, 2014.
6: Inclusion from the Start. Guidelines on Inclusive Early Childhood Care and Education for Roma Children. Paris, Strasbourg: UNESCO and Rada Europy, 2014.
7: VANČÍKOVÁ, K., HAVÍROVÁ BALÁŽOVÁ, Z., KOSOVÁ, I., VANĚK, B., RAFAEL, V. RECI+- Inklúzia Rómov od raného detstva +. Správa o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve. Open Society Foundations, RomaEducationFund, UNICEF, 2017. s. 38
8: VANČÍKOVÁ, K., HAVÍROVÁ BALÁŽOVÁ, Z., KOSOVÁ, I., VANĚK, B., RAFAEL, V. RECI+- Inklúzia Rómov od raného detstva +. Správa o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve. Open Society Foundations, Roma Education Fund, UNICEF, 2017. s. 38
9: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 2019. [cit. 2019-04-25] Dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fcpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1468&fbclid=IwAR1pB_tJx4xyGNVrcjaa0g1C_cJpzKPARHoW7P5dMBPPZvmwpoFUtl79oCk
10: FRIČOVÁ, M., MATEJ, V., TICHÁ, E. Správa o stave včasnej intervencie na Slovensku. Bratislava : Asociácia poskytovateľov včasnej intervencie, 2018. [cit. 2019-03-15]. Dostupné na: https://asociaciavi.sk/
11: FRIČOVÁ, M. Vyhodnotenie kvalitatívneho prieskumu. Včasná intervencia na Slovensku z pohľadu rodičov ako prijímateľov. [cit. 2019-03-15]. Dostupné na: https://asociaciavi.sk/
12: FRIČOVÁ, M., MATEJ, V., TICHÁ, E. Správa o stave včasnej intervencie na Slovensku. Bratislava : Asociácia poskytovateľov včasnej intervencie, 2018. [cit. 2019-03-15]. Dostupné na: https://asociaciavi.sk/
13: FRIČOVÁ, M., MATEJ, V., TICHÁ, E. Správa o stave včasnej intervencie na Slovensku. Bratislava : Asociácia poskytovateľov včasnej intervencie, 2018. [cit. 2019-03-15]. Dostupné na: https://asociaciavi.sk/
14: OECD. Starting strong. Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. Paris :OECD Publishing, 2017.
15: Towards Integrated Early Childhood Education and Care Systems – Building the Foundations. Toolkit. INTESYS. [cit. 2019- 03-28]. Dostupné na: www.europe-kbf.eu//media/Europe/.../INTESYS-Toolkit.pdf


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku