Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Raná starostlivosť ako okrajová téma
Raná starostlivosť o deti do 3 rokov nie je na Slovensku témou. Je to problém?

Raná starostlivosť ako okrajová téma

Raná starostlivosť o deti do 3 rokov nie je na Slovensku témou. Je to problém?

Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej VSRD) vo väčšine krajín zahŕňa starostlivosť o deti od narodenia až po nástup do školského vzdelávania. V našich podmienkach sa venuje pozornosť otázke predškolského vzdelávania, ktoré sa týka najmä detí od 3 rokov. Otázka ranej starostlivosti o mladšie deti stojí skôr na okraji pozornosti. Vo verejnom diskurze rezonuje téma tzv. detských jaslí, ktorá reflektuje rastúci záujem rodičov o inštitucionálnu starostlivosť. Možností však veľa nemajú. Kapacity materských škôl v niektorých mestách a obciach ledva stačia na pokrytie potrieb starších detí a verejných detských jaslí je málo. Ceny v neverejných väčšinou presahujú výšku štátneho príspevku, ktorý môže rodič získať na tento účel a navyše je ich vďaka tzv. jasličkovému zákonu stále málo. O tom, že starostlivosť o deti do 3 rokov nie je ponímaná ako súčasť systému VSRD, svedčí aj fakt, že je definovaná ako sociálna služba. V prípade detských jaslí dokonca ako ambulantná sociálna služba. Ich regulácia sa v zmysle príslušného zákona týka najmä bezpečnosti, ochrany detí a hygieny. Pedagogická činnosť s deťmi nie je monitorovaná a ani metodicky usmerňovaná. O vnímaní otázky ranej starostlivosti o deti do 3 rokov ako okrajovej témy možno usudzovať aj na základe obmedzenej dostupnosti programov pre tie najzraniteľnejšie skupiny detí – deti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa môžu zapojiť do dlhodobo budovaného systému včasnej intervencie. Tieto služby sú však v dôsledku nízkej finančnej, regionálnej, ako i informačnej dostupnosti pre mnohé rodiny neprístupné. Rodiny s deťmi, ktoré žijú v podmienkach sociálneho vylúčenia a chudoby, nemajú žiadnu príležitosť zapojiť sa do programu ranej starostlivosti o deti do 3 rokov. Inštitucionálna starostlivosť nie je pre tieto rodiny riešením ani možnosťou a v portfóliu programov starostlivosti o tých najmenších sa s nimi nepočítalo.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Inštitucionálna raná starostlivosť

Dostupnosť kvalitnej inštitucionálnej ranej starostlivosti je skôr témou rodičov ako štátu

Čítať viac

Raná starostlivosť o najzraniteľnejších

Raná starostlivosť je pre najzraniteľnejšie skupiny detí slabo dostupná

Čítať viac

Záver

<Európska rada vyzvala členské štáty EÚ na to, aby začlenili minimálne tretinu detí do 3 rokov do programov ranej starostlivosti. Mnohé krajiny tento cieľ v súlade so stratégiou zvyšovania pôrodnosti naplnili. Inštitucionálna starostlivosť o tých najmenších sa stáva dôležitou témou, a to napriek tomu, že neexistujú konzistentné dôkazy o tom, že by prinášala deťom viac ako rodičovská starostlivosť. Záujem rodičov o zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov však z objektívnych príčin stúpa, a to nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Je veľmi pravdepodobné, že bude naďalej rásť. Preto by otázka kvalitnej starostlivosti o deti do 3 rokov nemala stáť na okraji záujmu a téma tvorby flexibilnejšej ponuky týchto programov by sa mala stať výzvou nielen v oblasti sociálnej, ale aj v oblasti vzdelávacej politiky. Programy ranej starostlivosti nemajú byť len službou pre zamestnaných a študujúcich rodičov. Majú reagovať na rozmanité potreby detí a ich rodín, ktoré môžu vyplývať aj zo sociálneho či zdravotného znevýhodnenia. Skorá intervencia je dôležitá nielen pre zlepšenie šance detí postaviť sa na vstupe do vzdelávania na rovnakú štartovaciu čiaru so svojimi rovesníkmi, ale aj pre zmiernenie sociálnej izolácie ich rodín.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan PorubskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku