Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Oddelené vzdelávanie detí so ŠVVP
V regionálnom školstve prevláda trend oddeleného vzdelávania detí a žiakov s rozmanitými potrebami

Oddelené vzdelávanie detí so ŠVVP

V regionálnom školstve prevláda trend oddeleného vzdelávania detí a žiakov s rozmanitými potrebami

Slovensko je v podiele žiakov základných škôl, vzdelávaných v špeciálnom prúde vzdelávania na prvom mieste spomedzi európskych krajín. Najvyšší podiel detí v špeciálnych školách a triedach je na východnom Slovensku. Počet detí v špeciálnom prúde vzdelávania ostáva za posledných 10 rokov takmer nezmenený, čo poukazuje na relatívnu stabilitu kapacít v špeciálnom školstve. Jednou z prekážok začleňovania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do hlavného vzdelávajúceho prúdu je aj presvedčenie o vhodnosti oddelených foriem vzdelávania týchto detí, ktoré sa potvrdilo aj v dotazníkovom prieskume To dá rozum. Väčšina respondentov z bežných škôl sa však prikláňa k smerovaniu detí s rozmanitými potrebami do škôl hlavného vzdelávacieho prúdu (do špeciálnych alebo bežných tried), no poukazujú na nevyhnutnosť zabezpečenia adekvátnych podmienok. Práve nedostatočné podmienky na vzdelávanie detí so ŠVVP v školách hlavného vzdelávacieho prúdu sú príčinou smerovania časti detí do špeciálneho školstva, čím sa de facto obmedzuje právo rodičov na výber najvhodnejšej formy vzdelávania pre svoje dieťa. Ďalším problémom je, že prúd bežného a špeciálneho školstva je nepriestupný. Špeciálne školy a triedy nie sú využívané ako nástroj dočasnej podpory dieťaťa, ale do veľkej miery predstavujú trvale oddelenú vzdelávaciu cestu, na ktorú väčšina detí nastupuje už na začiatku svojej dochádzky do školy. Oddelenosť oboch prúdov vzdelávania sa prejavuje aj v obmedzenej spolupráci medzi bežnými a špeciálnymi školami, ktorú by na základe prieskumu To dá rozum uvítali zamestnanci oboch typov škôl. Neschopnosť vzdelávacieho systému vytvoriť podmienky pre vzdelávanie žiakov a žiačok s rozmanitými potrebami má mimoriadne negatívny dopad na niektoré skupiny detí. V prípade časti detí so zdravotným znevýhodnením vedie dokonca k ich úplnému vylúčeniu zo vzdelávania v školách a ich nútenému individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí. Veľká časť rómskych detí je zasa vzdelávaná v etnicky homogénnych rómskych triedach či školách. Obrovským problémom zároveň je, že tvoria väčšinu žiakov v špeciálnych triedach a školách pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím, čo obmedzuje ich možnosti na dosiahnutie úplného základného vzdelania a pokračovania vo vzdelávaní na strednej škole. Vzdelávacie politiky v súčasnosti nedokážu segregácií rómskych detí účinne zabrániť, a dokonca niektoré z nich ju aj nepriamo podporujú. Oddelené vzdelávanie je najčastejšie využívanou formou aj v prípade žiakov s intelektovým nadaním. Medzinárodné výskumy však poukazujú na to, že oddelené vzdelávanienie je optimálne ani pre deti so špeciálnymi potrebami, ani pre deti bez diagnostikovaného znevýhodnenia či nadania.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát. To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Nadmerné zastúpenie detí v systéme špeciálneho školstva

Takmer polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania

Čítať viac.

Oddelené vzdelávanie detí so ŠVVP je považované za vhodnejšie

Oddelené formy vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú stále považované za vhodnejšie

Čítať viac.

Nepriestupnosť bežných a špeciálnych škôl

Prúd bežného a špeciálneho školstva je oddelený a nepriestupný

Čítať viac.

Vylúčenie časti detí so zdravotným znevýhodnením zo vzdelávania

Časť detí so zdravotným znevýhodnením je zo vzdelávania vylúčená úplne

Čítať viac.

Segregácia rómskych detí

Veľká časť rómskych detí sa vzdeláva oddelene od zvyšku rovesníkov

Čítať viac.

Oddelené vzdelávanie detí s nadaním

Selekcia podľa intelektových schopností prebieha už na základných školách

Čítať viac.

Záver

Dlhodobo vysoký podiel detí, vzdelávajúcich sa v oddelených školách a triedach určených pre žiakov s tým istým alebo podobným typom znevýhodnenia či nadania, je v rozpore s medzinárodnými záväzkami a trendami, ktoré smerujú k podpore vzdelávania všetkých detí v prirodzenom spoločenstve, v ktorom žijú. Poukazuje na relatívnu stabilitu kapacít systému špeciálneho školstva a zároveň na pretrvávajúce prekážky na strane bežného školstva reagovať na prirodzene sa vyskytujúcu rozmanitosť detí. Obmedzenie interakcií medzi rôznymi skupinami detí v rámci vzdelávania a existencia samostatných vzdelávacích štruktúr pre deti s diagnostikovanými špeciálnymi potrebami či pre deti rôznej etnicity môže obmedzovať možnú šírku a pestrosť ich sociálnych sietí a a zvyšovať pravdepodobnosť ich budúceho vylúčenia z trhu práce či zo spoločnosti. Oddelené vzdelávanie však oberá aj deti bez diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia či nadania o možnosť naučiť sa existovať v rozmanitej spoločnosti. Poskytovanie vzdelávania deťom so ŠVVP v špecializovaných podmienkach na to vyškolenými odborníkmi, následne vedie k tomu, že žiaci bez diagnostikovaného znevýhodnenia či nadania výhody z tejto starostlivosti a z individualizácie vzdelávania môžu čerpať len vo veľmi obmedzenej miere. Systém, ktorý podporuje skorú diferenciáciu vzdelávacích dráh na základe schopností či dokonca na základe sociálnej situácie a etnicity prehlbuje nielen rozdiely v školských výsledkoch detí, ale prispieva aj k prehlbovaniu sociálnych nerovností v spoločnosti a nepomáha budovaniu sociálne súdržnej spoločnosti.

Autor:

Miroslava Hapalová

Oponent: Zuzana RéveszováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku