Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Ciele prieskumu
Ciele prieskumu

Ciele prieskumu

Prieskum sa zameriaval na zodpovedanie otázky, čo nás delí od ideálneho stavu, definovaného vo vízii vzdelávania. Cieľom bolo teda analyzovať konkrétne problémy a ich príčiny v slovenskom školstve od materských až po vysoké školy, ktoré bránia tomu, aby vzdelávací systém spĺňal parametre, pomenované vo vízii vzdelávania. Problémy boli skúmané ako v rovine nastavenia vzdelávacích politík, tak aj v ich aplikačnej praxi v rôznych kontextoch.

Problémy a ich príčiny sa skúmali v týchto piatich oblastiach:

  • Individualizovaná podpora všetkých učiacich sa – rozmanitosť vzdelávacích potrieb detí, žiakov a študentov; formy vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; pripravenosť škôl reagovať na rozmanitosť vzdelávacích potrieb; dostupnosť a kvalita externej podpory pre školy a učiteľov; dostupné a reálne využívané podporné nástroje vo vzdelávaní; individualizácia vzdelávania; systém kariérového poradenstva a možnosť učiaceho sa spolurozhodovať a podieľať sa na tvorbe svojej vzdelávacej cesty; nástroje finančnej podpory vo vzdelávaní.
  • Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov – atraktivita učiteľského povolania, príprava na učiteľské povolanie (výber študentov a študentiek učiteľstva, študijné programy učiteľstva, obsah a formy vzdelávania v rámci prípravy na učiteľstvo, pedagogické praxe), výber učiteľov a učiteliek a ich prepúšťanie; profesijný rozvoj učiteľov a odborných zamestnancov (kariérový systém, ďalšie vzdelávanie, motivácia a prekážky pre profesijný rozvoj).
  • Obsah a forma vzdelávania – aktuálnosť obsahu vzdelávania a jeho prepojenie na prax; interdisciplinarita vo vzdelávaní; rozvoj základných typov gramotností aj odborných vedomostí, kritického myslenia a myslenia v súvislostiach, tvorivosti a iniciatívnosti; celkový rozvoj osobnosti a zdravého životného štýlu, otvorenosti novým myšlienkam; podpora demokratických hodnôt a aktívneho občianstva; metódy a formy výučby, overovanie a hodnotenie výsledkov vzdelávania.
  • Otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávaní – flexibilita a dostupnosť vzdelávania pre všetkých; prekážky prechodu na vyšší stupeň vzdelávacej sústavy, možnosti vzdelávania znevýhodnených skupín – slepé uličky vo vzdelávaní; bariéry v priestupnosti jednotlivých stupňov vzdelávania; možnosti vzdelávania v celoživotnej perspektíve, demografické zmeny v populácii učiacich sa, odliv študentov a akademikov do zahraničia, prechod na trh práce.
  • Spravovanie, riadenie a financovanie školstva – významné kompetencie jednotlivých aktérov v školstve a ich reálny výkon, regulácia a optimalizácia siete škôl, financovanie škôl, zriaďovateľská pôsobnosť samospráv, cirkevných a súkromných zriaďovateľov, riadenie škôl, školská infraštruktúra, zber, spracovanie a využitie dát v školstve, hodnotenie a kontrola kvality vzdelávania.

Prieskum prebiehal v dvoch etapách:

  • Kvalitatívny prieskum – realizácia hĺbkových individuálnych a skupinových rozhovorov, zameraných na identifikáciu najväčších problémov slovenského školstva, ich príčin a súvislostí v uvedených piatich oblastiach.
  • Kvantitatívny prieskum – realizácia dotazníkového prieskumu, zameraného na kvantifikáciu zistení z kvalitatívneho prieskumu, t. j. na preskúmanie, v akom rozsahu a v akých kontextoch (napr. typ školy, región) sú v slovenskom školstve prítomné problémy, identifikované v rámci hĺbkových individuálnych a skupinových rozhovorov.

Autor:

Miroslava Hapalová a Renáta Hall

Oponent: Barbora LášticováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku