Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Kvantitatívny prieskum
Kvantitatívny prieskum

Kvantitatívny prieskum

Zhrnutie

Hlavným cieľom kvantitatívneho prieskumu bolo zistiť v akom rozsahu a v akých kontextoch (napr. typ školy, región) sú v slovenskom školstve prítomné problémy, identifikované v rámci individuálnych a skupinových rozhovorov. Na realizáciu kvantitatívneho prieskumu bola využitá metóda dotazníka. Celkovo bolo pripravených 26 verzií dotazníkov pre respondentov z regionálneho školstva, vysokého školstva a vedy a z radov špecialistov na ľudské zdroje. Časť otázok v dotazníkoch pre rôzne skupiny respondentov bola spoločná s cieľom získať odpoveď na rovnaký jav z viacerých uhlov pohľadu. Dotazníky pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku a v zahraničí a pre žiakov stredných škôl boli vytvorené aj v maďarskej jazykovej mutácii.

Prieskum medzi respondentmi z regionálneho školstva (s výnimkou žiakov stredných škôl) bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke škôl podľa týchto kvótnych znakov: kraj, zriaďovateľ, typ školy (len na stredných školách). Výber škôl bol realizovaný stratifikovaným náhodným výberom. Výber respondentov z radov žiakov stredných škôl, respondentov z vysokého školstva a respondentov z radov špecialistov na ľudské zdroje bol realizovaný samovýberom v kombinácii so zámerným výberom. Výberové súbory žiakov stredných škôl, učiteľov, vedcov a umelcov vysokých škôl a študentov VŠ na Slovensku (1. stupeň, 2. stupeň, doktorandi) sú reprezentatívne podľa vopred určených kvótnych znakov. Pri dvoch vzorkách respondentov (študenti zo Slovenska, ktorí študujú na VŠ v zahraničí a vedci a VŠ učitelia zo Slovenska pôsobiacich v zahraničí) nebolo možné definovať kvótne znaky, keďže neexistujú informácie o charakteristikách týchto skupín. Informácie boli interpretované len vo vzťahu k dopytovaným respondentom, keďže pri nich nie sú dostupné presné dáta o charakteristike vzorky, podobne ako aj pri dátach od špecialistov na ľudské zdroje.

Dotazníky pre respondentov z regionálneho školstva (s výnimkou žiakov stredných škôl) a časť dotazníkov, určená odborníkom na ľudské zdroje, bola zbieraná v papierovej forme. Dotazníky pre ostatných respondentov boli zbierané online metódou. Výzva na rozšírenie informácie o dotazníkovom prieskume a vyplnenie dotazníkov bola komunikovaná cez široké spektrum informačných kanálov. Dotazníkový prieskum bol realizovaný v období od 26. 10. 2017 do 15. 7. 2018 (s postupným zberom dát od jednotlivých skupín respondentov prieskumu).

Na spracovanie kvantitatívnych dát dotazníkov pre regionálne školstvo a vysoké školstvo bol použitý štatistický softvér SPSS. Dáta boli na základe vopred vybraných kvótnych znakov (s výnimkou študentov VŠ a vedcov v zahraničí, ako aj špecialistov na ľudské zdroje) prevážené iteratívnou metódou váženia. Účelom váženia bolo uľahčiť zovšeobecnenie zo vzorky na celú populáciu. Pri spracovaní jednotlivých výberových súborov boli použité deskriptívne štatistiky (minimum, maximum, priemer, medián, modus), Chí-kvadrát test a z-test pre stĺpcové porovnanie proporcií. Pre overenie závislostí nominálnych znakov dvoch premenných boli použité koeficienty asociácie: koeficient Phí, Cramerovo V. Pre overenie závislostí nominálnej a kardinálnej premennej bol použitý výpočet koeficientu Eta. Dáta z výberového súboru špecialistov na ľudské zdroje boli spracované pomocou štatistického softvéru Stata. V rámci komparačnej analýzy pre jednotlivé odvetvia, typ vlastníctva či veľkosť firiem sa dáta analyzovali cez Chí-kvadrát a deskriptívnu štatistiku. Spracovaných bolo celkovo 15 322 dotazníkov, z toho 8 202 od respondentov z regionálneho školstva, 6 902 z vysokého školstva a 218 dotazníkov od špecialistov na ľudské zdroje. Prehľad spracovaných dotazníkov pre jednotlivé oblasti sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách.

Tabuľka M_18: Počet spracovaných dotazníkov pre oblasť regionálneho školstva podľa druhu školy a respondenta

M18.PNG

Tabuľka M_19: Počet spracovaných dotazníkov pre oblasť vysokého školstva a vedy podľa respondentov

M19.PNG

Tabuľka M_20: Počet spracovaných dotazníkov od špecialistov na ľudské zdroje

M20.PNG

Metodológia kvantitatívneho prieskumu je detailnejšie popísaná v nasledujúcich častiach:

Charakteristika metód

Čítať viac

Výber a charakteristika respondentov

Čítať viac

Metóda zberu dát

Čítať viac

Obdobie zberu dát

Čítať viac

Spracovanie dát

Čítať viac

Spôsob interpretácie kvantitatívnych dát

Čítať viac

Metodologická reflexia

Čítať viac

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall, Stanislav Lukáč, Antónia Rudinská a Jozef Kuraj

Oponent: Juraj MedzihorskýAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku