Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Atraktivita učiteľského povolania
Málokto chce byť učiteľom

Atraktivita učiteľského povolania

Málokto chce byť učiteľom

Kvalita vzdelávacieho systému do veľkej miery záleží na kvalite samotných učiteľov a učiteliek, teda na ich odborných vedomostiach, zručnostiach a hodnotách, ale aj na ich osobnostnom profile. Je preto zásadné do učiteľskej profesie prilákať tých najtalentovanejších, najzanietenejších a osobnostne spôsobilých ľudí. Rovnako dôležité je vytvárať im také podmienky, aby v tejto profesii zotrvali. Z tohto hľadiska je kľúčové zaoberať sa témou atraktivity učiteľskej profesie. Zistenia z medzinárodných prieskumov a z kvalitatívnych dát projektu To dá rozum v tejto súvislosti poukazujú, že výška platového ocenenia učiteľov a učiteliek je tým najdôležitejším prvkom atraktivity učiteľskej profesie a že na Slovensku je toto platové ohodnotenie kriticky nízke. Tieto dáta poukazujú na možnú súvislosť medzi nízkym platovým ohodnotením a odlivom čerstvých absolventov a absolventiek učiteľských odborov alebo súčasných vyučujúcich do iných profesií. Negatívne zovšeobecnenia o učiteľoch, podľa ktorých majú príliš veľa voľna a že nevykonávajú svoju prácu kvalitne, taktiež neprispievajú k zvyšovaniu spoločenského uznania učiteľskej profesie.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v nasledujúcich častiach:

Platy učiteľov

Učiteľská profesia je nedostatočne spoločensky a finančne oceňovaná

Čítať viac.

Odliv učiteľov

Odliv učiteľov do iných profesií je nezanedbateľný

Čítať viac

Pracovné činnosti učiteľov

Skreslené predstavy o učiteľskom povolaní neodrážajú náročnosť ich pracovných činností

Čítať viac

Osobnostné a odborné očakávania

Na učiteľskú profesiu sa viažu príliš vysoké spoločenské očakávania

Čítať viac

Záver

Učitelia a učiteľky majú okrem výučby žiakov a žiačok na starosti mnoho činností. Kvalitná výučba a výkon ostatných činnosti si vyžaduje veľké spektrum vedomostí, zručností a sociálno-psychologických kompetencií. Tieto vysoké nároky a očakávania od učiteľov sa však nestretávajú s mierou platového ohodnotenia a spoločenského docenenia. Touto situáciou s nízkymi platmi a nízkym spoločenským docenením sú mladí talentovaní a zanietení ľudia, ktorí by zvažovali zvoliť si učiteľstvo ako svoje budúce povolanie, odrádzaní od tejto voľby. Táto situácia taktiež motivuje súčasných učiteľov a učiteľky zvažovať prechod do inej profesie. Súčasný stav teda nepriaznivo pôsobí na kvalitu ľudských zdrojov v učiteľskej profesii v dlhodobom horizonte. V súčasnom svete rýchleho technologického rozvoja, zmien na trhu práce a v spôsobe života je práve odborný i osobnostný rozmer učiteľov a učiteliek rozhodujúci, aby dokázali promptne a vhodne na tieto zmeny reagovať a prispievať tak k celostnému rozvoju svojich žiakov a žiačok.

Autor:

Jozef MiškolciAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku