Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Predčasné ukončovanie školskej dochádzky
Stredoškolské vzdelávanie istá skupina žiakov ani nezačne alebo ho neukončí

Predčasné ukončovanie školskej dochádzky

Stredoškolské vzdelávanie istá skupina žiakov ani nezačne alebo ho neukončí

Slovensko patrí medzi 17 európskych krajín, v ktorých je podiel osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou (ďalej PUŠD) na populáciu 18- až 24-ročných pod hranicou 10 %. Zdá sa, že splnenie strategického cieľa EÚ 2020 má pod kontrolou. Znepokojivý je však stúpajúci trend v rokoch 2009 – 2017. Hoci v roku 2018 došlo k miernemu poklesu, podľa prognóz Slovensko nakoniec nemusí cieľ dosiahnuť. Problém PUŠD sa týka niektorých regiónov viac a niektorých menej. Ide totiž o fenomén spätý s chudobou a so sociálnym vylúčením. Najväčší výskyt takýchto prípadov možno očakávať tam, kde je najvyššia miera chudoby a nezamestnanosti. Najhoršia situácia je preto v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, kde žije najviac rómskeho obyvateľstva. Ako potvrdili výpovede respondentov v rozhovoroch v rámci kvalitatívneho zberu dát To dá rozum, problém PUŠD sa vo veľkej miere týka práve rómskych žiakov z vylúčených rómskych lokalít.

PUŠD je komplexný problém, ktorý vzniká ako dôsledok pôsobenia rôznych síl, respektíve rizík, ktoré sú tak na strane žiaka, ako aj na úrovni školy a nastavenia vzdelávacieho systému ako celku. Silným faktorom sú životné podmienky, v ktorých mladí ľudia vyrastajú. Účastníci rozhovorov v rámci kvalitatívneho zberu dát To dá rozum zdôrazňovali, že mnohým žiakom a žiačkam, ktorí zo vzdelávania predčasne vypadávajú, chýba podporné rodinné zázemie a mnohí riešia zložité životné situácie. Niektoré odpovede indikovali, že za predčasným ukončením štúdia môže byť aj snaha finančne zabezpečiť seba či rodinu a pokúsiť sa tak vymaniť z bludného kruhu chudoby. Hoci zdroje tohto problému vyvierajú zo zložitých životných okolností, nemožno ich vnímať ako kľúčovú príčinu. K PUŠD dochádza predovšetkým v dôsledku zlyhávania vzdelávacieho systému, v ktorom sa nekladie dostatočný dôraz na monitorovanie tohto javu. Dôležitej otázke prevencie sa nevenuje náležitá pozornosť, čoho dôkazom sú napríklad chýbajúce programy ranej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia do 3 rokov či ich nízka účasť na predškolskom vzdelávaní. Aj preto táto riziková skupina detí vstupuje do školy z odlišnej štartovacej čiary ako väčšina ostatnej žiackej populácie a už počas povinnej školskej dochádzky čelí riziku opakovania ročníka. Do 1. ročníka vstupujú nezriedka ako 7-, či dokonca 8-ročné deti. Mnohé totiž začínajú povinné vzdelávanie v nultom ročníku a niektoré ho dokonca aj opakujú. Najmä medzi žiakmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia nie je zriedkavosťou ani viacnásobné opakovanie ročníka počas dochádzky na základnej škole. Práve toto sú prípady, ktoré často vyúsťujú do PUŠD. Napriek tomu výsledky dotazníkového prieskumu To dá rozum indikujú, že väčšina učiteľov považuje opakovanie ročníka za vhodný nástroj, ktorý pomáha žiakom dostať sa na úroveň svojich rovesníkov. Výskyt obidvoch javov, tak opakovania ročníka, ako aj PUŠD, by pritom mohol byť nižší, ak by škola dokázala efektívnejšie reagovať na vzdelávacie potreby tejto rizikovej skupiny žiakov. Ako však ukazujú výsledky analýzy To dá rozum, mnohí aktéri vzdelávania sa nemôžu oprieť o pomoc špeciálnych pedagógov či psychológov. Tí, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu, vyjadrili presvedčenie, že ak by bol na školách väčší počet odborníkov, žiakov, ktorí predčasne vypadávajú zo vzdelávania, by bolo menej. Podľa ich názoru by pomohlo aj zníženie počtu žiakov v triedach, vďaka ktorému by sa zlepšil individuálny prístup k žiakom. Hoci dôležitou súčasťou prevencie problému PUŠD je aj boj s chudobou, len necelá tretina respondentov si myslí, že takýchto žiakov by bolo menej, ak by väčšia časť z nich získala finančnú podporu. Výsledky kvalitatívnej analýzy dát To dá rozum indikujú, že aktéri vzdelávania vidia riešenie skôr v intenzívnej práci s rodinami.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Problém predčasného ukončovania školskej dochádzky nie je plošný

S rozdeľovaním žiakov do vzdelávacích dráh začíname priskoro

Čítať viac

Zdroje predčasného ukončovania školskej dochádzky

Zdrojom problému predčasného ukončenia školskej dochádzky sú životné podmienky žiakov

Čítať viac

Zlyhávajúca prevencia predčasného ukončovania školskej dochádzky

K predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky dochádza aj v dôsledku nefunkčnej prevencie

Čítať viac

Rizikové skupiny žiakov

Školu predčasne opúšťajú najmä žiaci, ktorí sedávali v laviciach s mladšími spolužiakmi

Čítať viac

Záver

Predčasné ukončenie školskej dochádzky má mnoho negatívnych vplyvov na spoločnosť i život jednotlivcov. Tento jav zvyšuje hospodársku a sociálnu nestabilitu krajín, pretože mnoho ľudí opúšťa brány škôl bez šance nájsť si uplatnenie na pracovnom trhu. Napriek tomu, že početnosť prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky je od školy k škole rôzna, ide o problém, ktorý si zasluhuje pozornosť. Predpokladá sa, že keby sa v celej Európe znížil podiel tých, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, iba o 1 %, znamenalo by to každoročne takmer o pol milióna viac kvalifikovaných mladých ľudí. Vplyvy predčasného ukončovania školskej dochádzky však nie sú len ekonomické. Ľudia, ktorí vypadli zo systému, nielenže nedokážu nájsť uplatnenie na trhu práce, ale prežívajú svoj život menej plnohodnotne, majú nižšie životné očakávania a spravidla aj horšie zdravie. V menšej miere sa tiež zapájajú do občianskeho života. Ak sa teda tento problém týka niektorých regiónov viac a niektorých menej, štát má pri vyžadovaní povinnej školskej dochádzky na túto nepriaznivú situáciu adekvátne reagovať. Vzdelávanie je totiž nielen povinnosťou, ale aj právom a verejnou službou, ktorá umožňuje viesť dôstojný a zmysluplný život všetkým ľuďom bez rozdielu.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Edita RigováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku