Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Výber a charakteristika respondentov
Výber a charakteristika respondentov

Výber a charakteristika respondentov

Celkovo bolo v rámci kvalitatívneho prieskumu zrealizovaných 421 rozhovorov (398 individuálnych; 23 skupinových), na ktorých sa zúčastnilo 656 respondentov. Respondenti rozhovorov pôsobili v čase realizácie prieskumu v rôznych typoch inštitúcií a organizácií, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka M_1).

Tabuľka M_1: Rozdelenie respondentov kvalitatívneho prieskumu podľa inštitúcií a organizácií, v ktorých pôsobia

M1.png

V rámci kvalitatívneho prieskumu boli oslovení respondenti zo škôl, z inštitúcií a organizácií, pôsobiacich vo všetkých krajoch Slovenska, ako aj z organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou (ako napríklad MŠVVŠ SR, ŠŠI, Akreditačná komisia a pod.) (9,3 % respondentov). Zároveň sa na rozhovoroch zúčastnili aj respondenti, ktorí v čase ich realizácie pôsobili v zahraničí (5,3 % respondentov). Rozdelenie respondentov podľa lokality pôsobenia inštitúcie alebo organizácie je uvedené v nasledujúcom grafe (Graf M_2). Väčšie zastúpenie respondentov z Bratislavského samosprávneho kraja je spôsobené väčším podielom respondentov z vysokých škôl v tomto kraji, keďže až 35 % vysokých škôl sa nachádza v Bratislave (12 z celkového počtu 34).

Graf M_2: Rozdelenie respondentov kvalitatívneho prieskumu podľa lokality pôsobenia inštitúcie/organizácie

M2.PNG

V rámci prieskumu boli realizované rozhovory s respondentmi, pôsobiacimi na rôznych pozíciách, od vedúcich pracovníkov (riaditeľov, zástupcov riaditeľa, vedúcich pracovníkov na VŠ), učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov vrátane vedeckých a pedagogických pracovníkov na VŠ, odborných zamestnancov, ale aj HR manažérov a personalistov. Najväčší podiel respondentov kvalitatívneho prieskumu tvorili žiaci stredných a študenti vysokých škôl (27,4 %), s ktorými boli realizované skupinové rozhovory. Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov pozícií respondentov prieskumu je uvedené v nasledujúcom grafe (Graf M_3).

Graf M_3: Rozdelenie respondentov kvalitatívneho prieskumu podľa pozícií, na ktorých pôsobia

M3.PNG

Výber účastníkov individuálnych a skupinových rozhovorov bol realizovaný samostatne pre jednotlivé stupne vzdelávacieho systému ( regionálne školstvo, vysoké školstvo a VŠ veda) a pre špecialistov na ľudské zdroje, pričom bola snaha o dodržanie konkrétnych charakteristík výberových súborov, ktoré boli pre jednotlivé skupiny definované samostatne a sú uvedené v nasledujúcich častiach.Analýza zistení o stave školstva na Slovensku