Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Obmedzené kapacity materských škôl
Dostupnosť predškolského vzdelávania znižuje nedostatok miest v materských školách

Obmedzené kapacity materských škôl

Dostupnosť predškolského vzdelávania znižuje nedostatok miest v materských školách

Na Slovensku chýba flexibilnejšia ponuka programov predškolského vzdelávania. Jedinou možnosťou je materská škola. Kapacity miest v materských školách však nezabezpečujú príležitosť ani pre tie deti, ktorých rodičia prejavili o materskú školu záujem. Chýbajúce kapacity miest sú pritom dlhodobo pociťovaným a neriešeným problémom. O vážnosti problému svedčí fakt, že v prípade legislatívneho zavedenia právneho nároku pre deti od 3 rokov by samosprávy museli vytvoriť odhadom viac než tisíc nových tried. Najviac práce by čakalo mestá a obce na východe Slovenska. Miesta v materských školách môžu chýbať aj v roku 2021, keď vstúpi do platnosti zákon o povinnom predškolskom vzdelávaní. Zavedením povinnosti pre deti od 5 rokov sa síce môže zvýšiť ich účasť na programoch predškolského vzdelávania, no v niektorých krajoch sa môže znížiť dostupnosť pre mladšie deti. Toto riziko hrozí najmä tam, kde je už dnes zvýšený záujem o materské školy. Podľa dostupných štatistík, ako aj dotazníkového prieskumu To dá rozum je takáto situácia najmä v Bratislavskom kraji.

Kapacity miest v materských školách nie sú v súlade ani s počtom záujemcov

Hoci sa väčšina Slovákov (takmer 78 %) domnieva, že všetky deti majú rovnakú možnosť navštevovať materskú školu (ďalej MŠ), nie je to tak.1 Na Slovensku existujú deti, ktoré z rôznych dôvodov do MŠ nechodia. Mnohé z nich preto, že neboli prijaté kvôli nízkym kapacitám miest. Táto situácia spôsobuje vo viacerých častiach Slovenska napätie. Tam, kde je stav kritický, prichádzajú rodičia na zápis dokonca v ročnom predstihu. Veria, že sa tak zvýšia ich šance. Potvrdila to aj respondentka v rámci kvalitatívneho zberu dát To dá rozum – zamestnankyňa referátu škôl a školských zariadení: Nemali ten vek ešte tie detičky a už mamičky boli na zápise. Išli skorej, samozrejme. V takej akože predzvesti toho, aby sa potom o rok dostali.

O neuspokojenom dopyte svedčí aj stúpajúci počet nevybavených žiadostí o prijatie do MŠ. Od roku 2006 narástol ich počet takmer dvanásťnásobne.2 V roku 2018 evidovali materské školy 12,5 tisíc nevybavených žiadostí o prijatie. Hoci ich počet nie je totožný s počtom neprijatých detí, keďže rodičia môžu dať prihlášku do viacerých materských škôl súčasne, tento trend jasne ukazuje, že do materských škôl sa nedostane pomerne veľká skupina detí. Potvrdzujú to aj výsledky reprezentatívneho prieskumu To dá rozum, v ktorom takmer polovica riaditeliek a riaditeľov MŠ súhlasila s tvrdením, že záujem o školu bol vyšší, ako dokážu prijať. Neobsadené miesta zostali podľa týchto zistení len v minimálnom počte materských škôl. Možnosť záujem bol nižší, ako dokážeme prijať zvolilo necelých 7 % opýtaných (graf G_4.1.4.2.1).

Graf G_4.1.4.2.1: Názory riaditeliek a riaditeľa MŠ na prejavený záujem o ich školu

G_4.1.4.2.1.PNG

Chýbajúce kapacity miest v materských školách sú dlhodobo neriešeným problémom

Problém nedostatku miest v MŠ pretrváva roky a je odrazom neschopnosti štátu a samospráv reagovať na zmeny v populačnom vývoji. Pokles pôrodnosti a nárast nezamestnanosti na prelome storočí a v prvom desaťročí 21. storočia spôsobil zníženie ich počtu. Mnohé budovy MŠ začali mestá a obce využívať na iné účely, niektoré z nich zostali prázdne a rokmi schátrali. Keď začala populačná krivka v roku 2006 stúpať, štát a samosprávy nedokázali flexibilne reagovať na novú situáciu. Počet nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ z roka na rok stúpal. Ak aj došlo k rozšíreniu kapacít, išlo skôr o reakciu „trhu na požiadavku klienta“.3 Na tie reagoval viac súkromný sektor a cirkev než samosprávy. Počet tried v súkromných MŠ sa medzi rokmi 2006 a 2018 päťnásobne zvýšil. Deti mali v roku 2018 k dispozícii trojnásobok tried v cirkevných MŠ oproti roku 2006. V prípade MŠ zriadených samosprávou sa v sledovanom období zvýšil počet tried len o 16 % (tabuľka T_4.1.4.2.1). Celková situácia sa teda zlepšila, ani zďaleka však nie je uspokojivá. Podľa najnovšej správy Európskej komisie nenavštevuje predškolské zariadenia z dôvodu nedostatku miest 8- až 10-tisíc detí.4

Tabuľka T_4.1.4.2.1: Počet tried v MŠ podľa zriaďovateľa v rokoch 2006-2018


T_4.1.4.2.1.PNG5

Nedostatok miest v materských školách nevytvára príležitosť pre každé dieťa

Efekty predškolského vzdelávania pre jednotlivcov i celú spoločnosť sú vedecky potvrdené. Je teda viac ako pochopiteľné, že väčšina krajín sa snaží zlepšovať dostupnosť predškolského vzdelávania. V súčasnosti sú v Európe uplatňované dva prístupy zvyšovania účasti detí na týchto programoch: legislatívne ukotvenie právneho nároku a uzákonenie povinnosti. Krajiny, ktoré sa vybrali cestou právnej nárokovateľnosti, musia vyvinúť maximálne úsilie na to, aby boli ich programy predškolského vzdelávania pripravené prijať všetky deti bez výnimky. Právny nárok na predškolské vzdelávanie sa totiž vzťahuje na zákonnú povinnosť štátu zabezpečiť verejne dotované a cenovo dostupné miesto v programoch predškolského vzdelávania pre každé dieťa žijúce v blízkom okolí, ktorého rodičia požiadali o prijatie dieťaťa. A to bez ohľadu na ich sociálno-ekonomický status či rodinný stav.6 V prípade, že v lokalite nie je dostatočný počet miest pre všetky deti, na ktoré sa právny nárok vzťahuje, nie je právo realizovateľné. Štát je teda povinný podporiť vytvorenie dostatočných kapacít a garantovať tak miesto pre každé dieťa, ktoré žije v okolí. Cestou právneho nároku na ranú starostlivosť a predškolské vzdelávanie sa vybrali viaceré krajiny EÚ (napríklad Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Švédsko) (graf G_4.1.4.2.2). V Dánsku majú obce a mestá dokonca povinnosť zabezpečiť podmienky pre všetky deti od 6 mesiacov. V prípade, že sa im to nepodarí, hrozia im finančné sankcie. Zariadenia podobné našim materským školám však nie sú jedinou alternatívou.

Graf G_4.1.4.2.2: Garancia miesta v MŠ a povinná predškolská výchova v rámci EÚ

G_4.1.4.2.2.png7

Legenda: žltá: povinné predškolské vzdelávanie, sivá: garantované miesto v predškolskom zariadení, zelená: začiatok povinnej školskej dochádzky

Na Slovensku máme v porovnaní so zahraničím veľmi zúženú ponuku programov predškolského vzdelávania. Jedinou možnosťou je materská škola (ďalej MŠ) určená pre deti od 3 do 6 rokov. Deti na ňu však nemajú zákonný nárok a mestá a obce teda nie sú nútené garantovať miesto pre každé dieťa žijúce na ich území. Preto je miest v materských školách momentálne podstatne menej ako detí, pre ktoré je predškolské vzdelávanie určené. Tento stav pretrváva dlhodobo. V roku 2011 a 2014 by si nemohlo uplatniť nárok na miesto v MŠ viac než 20 % detí. V roku 2017 bola situácia o niečo priaznivejšia. No v prípade, že by si rodičia mohli miesto pre svoje dieťa právne nárokovať (a všetci by si ho aj uplatnili), museli by obce a mestá dobudovať viac než tisíc tried (grafG_4.1.4.2.3).

Graf G_4.1.4.2.3: Chýbajúce triedy pre potreby zabezpečenia príležitosti pre všetky 3- až 6-ročné deti v rokoch 2003 – 2017

G_4.1.4.2.3.PNG89

Vytvorenie príležitosti pre každé 3- až 6-ročné dieťa je výzvou najmä pre región východného Slovenska. Aj po zohľadnení kapacít súkromných, cirkevných a špeciálnych MŠ by museli samosprávy v tejto časti Slovenska dobudovať viac než 300 tried. V Bratislavskom a Banskobystrickom kraji by vynútiteľnosť práva na umiestnenie dieťaťa v MŠ motivovalo samosprávy a štát vytvoriť viac než 100 nových tried (graf G_4.1.4.2.4).10

Graf G_4.1.4.2.4: Odhad počtu chýbajúcich tried v roku 2018, pri zabezpečení nárokovateľnosti miesta v MŠ pre všetky 3- až 6-ročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou

G4.1.4.2.4.PNG1112

Miesta v materských školách môžu chýbať aj po zavedení povinného predškolského vzdelávania

Slovenská republika zatiaľ nezvažuje cestu zvyšovania dostupnosti predškolského vzdelávania prostredníctvom stratégie právneho nároku. Súčasná vláda vidí riešenie v zavedení povinného predškolského vzdelávania. Aj uvedenie tohto opatrenia do praxe si však vyžaduje zásadné navýšenie kapacít miest v materských školách.

Cieľ uzákoniť povinné predškolské vzdelávanie je deklarovaný V Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV)13 a bol potvrdený v novele školského zákona14 , ktorá bola schválená v júni 2019. Podľa novej legislatívy bude od januára 2021 predškolské vzdelávanie povinné pre všetky 5-ročné deti.15 Do tohto termínu majú zriaďovatelia MŠ priestor na zabezpečenie potrebného počtu miest. Rozširovanie kapacít materských škôl je aj súčasťou Implementačného plánu 1, ktorým sa MŠVVŠ SR zaviazalo investovať na tento účel takmer 39 miliónov eur.16 Okrem štátneho rozpočtu majú byť využité aj európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej EŠIF). Zo 130 miliónov eur alokovaných v programovom období 2014 – 2020 EŠIF na rozširovanie kapacít MŠ bolo k decembru 2018 zazmluvnených 68 % prostriedkov, vďaka ktorým by malo byť vybudovaných viac než 11-tisíc miest.17 Napriek tomuto pozitívnemu trendu existuje riziko, že kapacity MŠ nebudú postačujúce, a to ani po využití zostávajúcich prostriedkov EŠIF.

Kapacitná nedostatočnosť môže skomplikovať plnenie povinnej dochádzky detí najmä v niektorých obciach a mestách Bratislavského a Košického kraja. Kapacity miest v MŠ sú totiž v Bratislavskom kraji dlhodobo nízke. V súčasnosti je práve v tomto kraji evidovaných 44 % nevybavených žiadostí o prijatie do MŠ z ich celkového počtu na Slovensku.18 Na zlú situáciu poukazujú aj výsledky dotazníkového prieskumu To dá rozum, v ktorom takmer 90 % riaditeliek a riaditeľov MŠ priznalo, že záujem rodičov je vyšší, ako sú ich reálne možnosti (graf G_4.1.4.2.5). Podľa výpočtov Útvaru hodnoty za peniaze a Inštitútu pre vzdelávaciu politiku môžu byť v nepriaznivej situácii mestské časti Bratislava-Ružinov a Bratislava-Petržalka.19 V Košickom kraji môže pri zohľadnení voľných kapacít aj po vybudovaní všetkých aktuálne zazmluvnených kapacít nastať problém v niektorých mestách a obciach okresov Trebišov, Gelnica a Michalovce. Práve tu bola totiž doteraz veľmi nízka zaškolenosť detí v materských školách, spôsobená najmä nízkou účasťou rómskych detí na predškolskom vzdelávaní.

Graf G_4.1.4.2.5: Názory riaditeliek a riaditeľa MŠ na prejavený záujem o ich školu – porovnanie krajov

G_4.1.4.2.5.PNG

Záver

Z pohľadu dostupnosti predškolského vzdelávania má Slovensko vážny problém. Štát totiž nedokáže vytvoriť príležitosť navštevovať materskú školu ani pre deti tých rodičov, ktorí o ňu prejavili záujem. V takejto situácii sa ťažko hľadajú akékoľvek stratégie zvyšovania účasti detí na programoch predškolského vzdelávania, ktorá je momentálne nízka. Slovensko sa tak vzďaľuje európskym krajinám, ktoré si uvedomili ich význam a prijali opatrenia, vďaka ktorým si každý rodič bez výnimky môže nárokovať miesto v materskej škole pre svoje dieťa. Nepriaznivá situácia je zároveň výzvou pre tvorbu flexibilnejšej ponuky, ktorá bude počítať aj s inou alternatívou, akou je materská škola.

Autor:

Katarína Vančíková

Oponent: Štefan Porubský

Súvisiace kapitoly:

Zdroje:

1: Prieskum verejnej mienky pre projekt To dá rozum uskutočnený agentúrou Focus v dňoch 8. 9. – 14. 9. 2016 na vzorke 1009 respondentov.
2: VANČÍKOVÁ, K., HAVÍROVÁ BALÁŽOVÁ, Z., KOSOVÁ, I., VANĚK, B., RAFAEL, V. Inklúzia Rómov od raného detstva +. Správa o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve. Open Society Foundations, Roma Education Fund, UNICEF, 2017
3: KUSÁ, Z. Investovať do deti: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia. Štúdia o vnútroštátnych politikách. Slovenska republika, 2013. s. 30. http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11658&langId=sk
4: European Commission, 2018. Education and Training. Monitor 2018. Slovakia. European Union, 2018
5: CVTI SR, 2019. Štatistické ročenky -materské školy 2005/06 - 2017/2018, [cit. 2019-02-12]. Dostupné na:http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602
6: European Commission, 2016. Structural Indicators on Early Childhood Education and Care in Europe – 2016. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.
7: European Commission, 2017. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2017.
8: CVTI SR, 2019. Štatistické ročenky2003/04 - 2016/17, [cit. 2019-02-12]. Dostupné na:http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602
9: Štatistický úrad SR, 2019. DataCube – Demografia a sociálne štatistiky. [cit. 2019-02-02]. Dostupné na:http://datacube.statistics.sk/
10: Pri výpočte odhadu chýbajúcich tried bol zohľadnený počet 3- až 5-ročných detí a tretina počtu 6 detí – narodených v mesiacoch september až december. Vzhľadom na to, že v čase písania správy neboli dostupné v databáze ŠÚ SR dáta za rok 2018, vychádzalo sa z počtu 2- až 5-ročných detí v roku 2017. K tomuto počtu bol pripočítaný počet detí s odloženou školskou dochádzkou, ktoré sú zverejnené v štatistikách CVTI SR. Výpočet zohľadňoval aktuálne kapacity tried v bežných, ako i špeciálnych MŠ z roku 2018. Pri výpočte sa počítalo s počtom 20 detí na jednu triedu.
11: CVTI SR, 2019. Štatistická ročenka 2017/18, [cit. 2019-02-12]. Dostupné na:http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602
12: Štatistický úrad SR, 2019. DataCube – Demografia a sociálne štatistiky. [cit. 2019-02-02]. Dostupné na: http://datacube.statistics.sk/
13: Národný program výchovy a vzdelávania 2018 - 2027. Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018. [cit. 18-09-27]. Dostupné na:https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf
14: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 2019. [cit. 2019-04-25] Dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fcpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1468&fbclid=IwAR1pB_tJx4xyGNVrcjaa0g1C_cJpzKPARHoW7P5dMBPPZvmwpoFUtl79oCk
15: Zákon 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
16: Implementačný plán Národného programu výchovy a vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018. [cit. 18-09-27]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/20212-sk/vlada-schvalila-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
17: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Január 2019. [cit. 2019-03-11] Dostupné na: https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/
18: CVTI SR, 2019. Štatistická ročenka 2018/19, [cit. 2019-02-12]. Dostupné na:http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602
19: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Január 2019. [cit. 2019-03-11] Dostupné na: https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku