Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Obsah vzdelávania na VŠ
Študenti vysokých škôl na Slovensku sa nerozvíjajú komplexne

Obsah vzdelávania na VŠ

Študenti vysokých škôl na Slovensku sa nerozvíjajú komplexne

Vysokoškoláci a vysokoškoláčky sa v rámci študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia vzdelávajú a systematicky rozvíjajú len v niektorých oblastiach. Indikujú to výstupy z analýzy kvalitatívnych dát a výsledky dotazníkového prieskumu To dá rozum. Tabuľka T.3.1.2.1 sumarizuje dáta z dotazníkového prieskumu pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia študujúcich na Slovensku a v zahraničí. Študenti a študentky v ňom mali možnosť označiť oblasti, v ktorých vnímali, že ich štúdium na vysokej škole (VŠ) najviac rozvíja. Na Slovensku aj v zahraničí respondenti najviac označovali ako rozvíjanú oblasť úroveň vedomostí v študovanom odbore. Väčšinu ponúkaných oblastí rozvoja však štúdium podľa názoru študentov rozvíja u menej ako tretiny respondentov spomedzi vysokoškolákov na Slovensku. Kvantitatívne dáta To dá rozum naznačujú, že celostný rozvoj v rámci štúdia ovplyvňuje aj výber foriem a metód výučby. Podľa vyjadrení študentov a VŠ učiteľov v dotazníkovom prieskume na vysokých školách na Slovensku stále prevláda frontálna výučba a metódy nepodporujúce aktívne osvojovanie si poznatkov.

Tabuľka T.3.1.2.1: Štúdiom rozvíjané oblasti podľa študentov a študentiek prvého a druhého stupňa štúdia na Slovensku (n=3835) a našich vysokoškolákov v zahraničí (n=1404)

T.3.1.2.1.png

Pohľad na to, čo vysoké školy u študentov rozvíjajú, však nie je jednoliaty. V rámci analýzy dát z dotazníkového prieskumu medzi vysokoškolákmi na Slovensku boli vo vnímaní rozvoja identifikované rozdiely medzi skupinami respondentov z rôznych typov škôl (verejné , štátne , súkromné ), stupňov štúdia (prvý a druhý )1 , foriem štúdia (denné, externé) a s rôznym študijným zameraním.

Študenti súkromných VŠ v prieskume označovali, že štúdium ich rozvíja v oblasti motivácie, schopnosti učiť sa, ako aj v podnikavosti a iniciatívnosti, častejšie než respondenti z iných typov VŠ. Respondenti zo štátnych VŠ označovali častejšie než ostatní rozvoj zvládania záťažových situácií a respondenti z verejných VŠ rozvoj matematicko-logického myslenia. Pri porovnaní odpovedí respondentov naprieč rôznymi stupňami štúdia sa ukazuje, že oproti študentom na bakalárskom stupni vnímajú študenti na druhom stupni štúdia rozvoj vo väčšine oblastí väčším podielom. No títo respondenti v prieskume označovali menej často ako študenti prvého stupňa VŠ štúdia motiváciu učiť sa a pracovať. Podnikavosť a iniciatívnosť bola ako rozvíjaná oblasť označovaná rovnako na oboch stupňoch štúdia. Kvantitatívne dáta teda naznačujú, že podnecovanie aktivity a iniciatívnosti respondentov postupom štúdia stagnuje; v prípade motivácie dokonca klesá. Z pohľadu formy štúdia sa väčší podiel respondentov študujúcich v externom ako v dennom štúdiu v prieskume vyjadril, že štúdium rozvíja ich motiváciu pracovať a učiť sa, ako aj samotnú schopnosť učiť sa. Naopak, väčšia časť študentov denného štúdia v porovnaní s externými študentmi v dotazníku uvádzala, že štúdium rozvíja ich matematicko-logické myslenie a schopnosť komunikovať v angličtine.

Pri porovnaní odpovedí študentov s odlišným zameraním štúdia možno pozorovať, že respondenti študujúci učiteľstvo a iné spoločenskovedné, ako aj humanitné odbory vnímajú rozvoj svojich verbálnych a písomných komunikačných zručností v hodnotách nad priemerom celkovej vzorky. Respondenti študujúci matematiku, IT a iné technické smery označovali oproti ostatným nadpriemerne schopnosť riešiť problémy, matematicko-logické myslenie a digitálne zručnosti. Uvedené oblasti by však mali byť rozvíjané u všetkých študentov, odhliadnuc od zamerania ich štúdia. Podobne je to aj v prípade zručností, ktoré si rozvíja najviac respondentov študujúcich prírodné vedy a zdravotnícke odbory. Študenti prírodných vied v dotazníku označovali najviac zo všetkých skupín respondentov rozvoj schopnosti učiť sa v súvislostiach a naprieč disciplínami. Študenti zdravotníckych odborov si zas najviac myslia, že štúdium na VŠ ich rozvíja v schopnosti zvládať záťažové situácie.

Väčší podiel respondentov z radov vysokoškolákov zo Slovenska študujúcich v zahraničí ako na slovenských VŠ považoval za štúdiom rozvíjané všetky oblasti, ktoré dotazník To dá rozum študentom a študentkám ponúkal na výber (pozri tabuľku T.3.1.2.1). Najväčšie rozdiely v podieloch respondentov medzi študentmi na Slovensku a v zahraničí, ktorí deklarovali jednotlivé oblasti ako rozvíjané, boli zaznamenané v schopnosti učiť sa v súvislostiach a naprieč disciplínami, v schopnosti kritického myslenia a v prijímaní odlišnosti a rozmanitosti.2 Aj v Českej republike, kde študuje najväčší podiel slovenských vysokoškolákov v zahraničí3, boli zručnosti a vedomosti vo všeobecnosti považované za rozvíjané väčším podielom respondentov ako na Slovensku.

Špecialisti na ľudské zdroje, ktorí sa zúčastnili na kvalitatívnych rozhovoroch a dotazníkovom prieskume To dá rozum, uvádzali, že absolventi slovenských vysokých škôl disponujú len limitovaným spektrom zručností. Z ich pohľadu absolventi VŠ nespĺňajú, resp. spĺňajú iba čiastočne nimi identifikované najdôležitejšie požiadavky ako motivácia a schopnosť učiť sa. Naopak, oblasť, ktorú podľa špecialistov na ľudské zdroje spĺňa najväčší podiel absolventov VŠ – formálne vzdelanie – je pre zamestnávateľov najmenej dôležité. Respondenti v dotazníku tiež uviedli, že absolventi VŠ v zahraničí sú pripravení na prácu lepšie ako absolventi VŠ na Slovensku. Ako vyplynulo z kvalitatívnych rozhovorov, medzi hlavné výhody absolventov zahraničných VŠ podľa interviewovaných HR-istov patrí väčšia vyzretosť a všeobecný rozhľad.

Zistenia vyplývajúce z analýzy kvalitatívnych a kvantitatívnych dát To dá rozum k téme obsahu vzdelávania na vysokých školách sú rozpracované detailne a v kontexte ostatných zozbieraných dát v nasledujúcich kapitolách:

Odborné vedomosti

Odborné vedomosti nie sú rozvíjané v dostatočnom rozsahu a sú často neaktuálne

Čítať viac

Schopnosť riešiť problémy a analytické myslenie

Schopnosť riešiť problémy a analytické myslenie si na vysokej škole rozvíja len časť študentov

Čítať viac

Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti sú dôležité, no na vyučovaní sa málo diskutuje

Čítať viac

Motivácia a schopnosť učiť sa

Motivácia a schopnosť učiť sa študentom chýbajú, i keď sú pre ich uplatniteľnosť kľúčové

Čítať viac

Kritické myslenie a učenie sa v súvislostiach

Priestor pre rozvoj kritického myslenia a schopnosti učiť sa v súvislostiach a naprieč disciplínami je na vysokých školách len obmedzený

Čítať viac

Schopnost pracovať v skupine

Rozvoj schopnosti pracovať v skupine sa vo vyučovaní podporuje málo

Čítať viac

Podnikavosť, iniciatívnosť a tvorivosť

Vysokoškolské štúdium u študentov nepodnecuje podnikavosť, iniciatívnosť a ani tvorivosť

Čítať viac

Základné gramotnosti

Základné gramotnosti nemajú študenti rozvíjané ani v rámci vysokoškolského štúdia

Čítať viac

Digitálne zručnosti

Digitálne zručnosti sú jedny z najmenej rozvíjaných kompetencií na vysokej škole

Čítať viac

Angličtina

Angličtinu vysokoškoláci v rámci štúdia veľmi nevyužívajú, na vysokých školách v Česku sa využíva viac

Čítať viac

Záver

Na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych dát To dá rozum sa javí, že vysokoškoláci a vysokoškoláčky na Slovensku sa v rámci štúdia rozvíjajú len v obmedzenom množstve zručností a vedomostí. Jediná oblasť, v ktorej sa cítila rozvíjaná väčšia časť respondentov spomedzi študentov, boli odborné vedomosti. Vzdelávanie na vysokých školách len málo pripravuje na dynamicky sa meniaci svet práce. V zručnostiach ako analytické myslenie, tvorivosť, iniciatívnosť a motivácia učiť sa, ktoré budú v nasledujúcich rokoch narastať na dôležitosti4, cítila rozvoj štúdiom na vysokej škole len malá časť respondentov. Získané dáta tiež signalizujú, že u vysokoškolákov sa nerozvíja flexibilita a pripravenosť na zmeny, ktoré budú čoraz viac charakterizovať potreby ľudskej spoločnosti. Medzi najmenej vnímané oblasti rozvoja patria aj tie, ktoré kultivujú osobnosť a sú potrebné na budovanie a udržiavanie základov občianskej a demokratickej spoločnosti ako prijímanie odlišností, či etické správanie. Inými slovami, spracované dáta naznačujú, že vysokoškolské štúdium prispieva k celistvému rozvoju a kultivovaniu osobnosti vysokoškolákov na Slovensku len limitovane. Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi vysokoškolákmi naznačuje, že existujú rozdiely v tom, ako vnímajú rozvoj zručností a vedomostí vysokou školou rôzne skupiny študentov podľa typu VŠ, stupňa, zamerania či formy štúdia. Z prieskumu tiež vyplýva, že formy a metódy výučby a práce so študentmi, ktoré môžu rozvoju potrebných kompetencií výrazne napomôcť, sa vo vzdelávacom procese nevyužívajú dostatočne často. Zároveň výraznejší podiel respondentov z radov našich vysokoškolákov študujúcich v zahraničí ako na Slovensku v prieskume uvádzal väčší počet oblastí, v ktorých ich škola rozvíja. Takéto zistenie je signálom, že v iných kontextoch rozvíja vysokoškolské štúdium študentov komplexnejšie. Špecialisti na ľudské zdroje, ktorí boli účastníkmi, či už individuálnych rozhovorov, alebo dotazníkového prieskumu, tiež vnímali rozdiel medzi absolventmi VŠ v zahraničí a na Slovensku, pričom absolventov škôl v zahraničí považovali za lepšie pripravených pre trh práce. Zistenie, že sledované zručnosti a vedomosti podľa názoru respondentov dotazníkového prieskumu To dá rozum možno v rámci štúdia na VŠ rozvíjať viac, predstavuje potenciál na zmeny v súčasnej organizácii a nastavení vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Autor:

Stanislav Lukáč a Renáta Hall

Oponent: Katarína Staroňová

Súvisiace kapitoly:

Zdroje:

1: Odpovede študentov 1. – 3. ročníka spojeného štúdia boli na účely štatistického spracovania priradené k odpovediam študentov bakalárskeho štúdia. Odpovede študentov 4. – 6. ročníka boli spracované a vyhodnotené spoločne s odpoveďami študentov na magisterskom a inžinierskom stupni VŠ štúdia.
2: Najväčší rozdiel v percentuálnych podieloch medzi skupinami respondentov na Slovensku a v zahraničí bol zaznamenaný vo vnímaní rozvoja schopnosti komunikovať v angličtine. No až štvrtina (25,3 %) študentov študujúcich v zahraničí, ktorí sa do dotazníkového prieskumu To dá rozum zapojili, v prieskume označila, že celé ich štúdium prebieha v angličtine. Na Slovensku to bolo len 1,7 % respondentov.
3: UNESCO INSTITUTE OF STATISTICS. Global Flow of Tertiary-Level Students. [cit. 2019-6-12]. Dostupné na: http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
4: WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2018. 2018 [cit. 2019-6-12]. Dostupné na: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku