Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Pedagogickí asistenti
Problémom pôsobenia pedagogických asistentov v školách nie je len ich nedostatok

Pedagogickí asistenti

Problémom pôsobenia pedagogických asistentov v školách nie je len ich nedostatok

Úloha pedagogických asistentov a asistentiek pri zabezpečovaní rovnosti príležitostí vo vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je kľúčová. Problémom však je, že ich prítomnosť v škole nie je nárokovateľná a nie sú jednoznačne stanovené kritériá, pri akom type bariér vo vzdelávaní má mať dieťa a jeho učiteľ nárok na podporu vo forme pedagogického asistenta. Neschopnosť škôl zabezpečiť pedagogických asistentov pritom na základe výsledkov prieskumu To dá rozum môže viesť až k vylúčeniu niektorých detí so zdravotným postihnutím zo vzdelávania. Hoci sa počet asistentov za posledných desať rokov viac ako strojnásobil, stále nezodpovedá reálnym potrebám škôl ako v hlavnom prúde vzdelávania, tak aj v segmente špeciálneho školstva. Dôvodom sú najmä chýbajúce finančné prostriedky. Okrem malého objemu zdrojov, ktorý majú školy reálne k dispozícii, je problematická aj diskontinuita väčšiny z nich, keďže mzda asistenta je školám garantovaná iba na isté obdobie. Na základe zistení z prieskumu To dá rozum nedostatok pedagogických asistentov v školách ešte zhoršuje neefektívne nastavaná náplň práce časti z nich. Až tretina pedagogických asistentov, ktorí sa na prieskume zúčastnili, sa podľa vlastného vyjadrenia primárne venuje jednému žiakovi so zdravotným postihnutím, ku ktorému sú pridelení. Rola asistenta učiteľa sa tak posúva do úlohy asistenta konkrétneho žiaka. Deje sa tak čiastočne aj v dôsledku toho, že pedagogickí asistenti nezriedka suplujú chýbajúcu osobnú asistenciu v školách a ďalšie podporné služby. Hoci existujú profesijné štandardy pre pedagogických asistentov, ich postavenie a úloha pri výchovno-vzdelávacom procese a najmä spôsob a formy spolupráce s učiteľom v nich nie sú dostatočne definované. V praxi to vedie k posunu časti asistentov od pomoci učiteľovi pri vedení vzdelávacieho procesu so všetkými žiakmi v triede k individuálnemu vzdelávaniu jedného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nezriedka mimo kmeňovej triedy žiaka. Na nižšej efektivite činnosti časti pedagogických asistentov sa spolupodieľa aj chýbajúce vzdelávanie, supervízia a externá metodická podpora, na ktoré poukazovali respondenti prieskumu To dá rozum. Takmer tretina pedagogických asistentov, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume, hodnotí nedostupnosť ďalšieho vzdelávania ako problém pri svojej činnosti v škole. Chýbajúce vzdelávanie pre pedagogických asistentov a asistentky nie je vždy kompenzované ani kvalitnou metodickou podporou či supervíziou ich činnosti. Na základe zistení dotazníkového prieskumu väčšina pedagogických asistentov nedostáva vôbec žiadnu metodickú podporu z externého prostredia. Tú im najčastejšie poskytujú učitelia, ktorí sa však na základe vlastných vyjadrení často necítia pripravení na vzdelávanie detí a žiakov s rozmanitými potrebami. Zároveň, mnohí z nich nemali možnosť sa v rámci vzdelávania oboznámiť s modelom efektívnej spolupráce s asistentom učiteľa v triede.

Výsledky analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sú detailnejšie rozpracované v týchto častiach:

Nedostatok pedagogických asistentov

Počet pedagogických asistentov v bežných ani špeciálnych školách nie je dostatočný

Čítať viac.

Nižšia efektivita činnosti časti pedagogických asistentov

Nedostatok pedagogických asistentov v školách zhoršuje neefektívne nastavená náplň práce časti z nich

Čítať viac.

Problémy pri činnosti pedagogických asistentov

Asistentom učiteľa chýba najmä ďalšie vzdelávanie a metodická podpora

Čítať viac.

Záver

Zabezpečenie podpory pedagogického asistenta v triede, v ktorej sa vzdelávajú žiaci a žiačky s veľkou rozmanitosťou vzdelávacích potrieb, vrátane detí so zdravotným postihnutím, je predpokladom nielen ich úspešného vzdelávania, ale aj efektívneho vzdelávania všetkých žiakov v triede. Najmä v situácii, keď diferencované vyučovanie nie je učiteľmi bežne využívané a mnohí učitelia nie sú dostatočne pripravení na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami. Hoci nedostatok pedagogických asistentov zásadným spôsobom znižuje rovnosť šancí detí so znevýhodnením v prístupe k vzdelávaniu, diskusiu o asistentoch učiteľa nie je možné naň zredukovať. Bez zabezpečenia jasných štandardov ich činnosti a kvalitného vzdelávania a podpory ako pedagogických asistentov, tak aj učiteľov, s ktorými najužšie spolupracujú, totiž nemusí byť ich podpora efektívna. Rastúce požiadavky na kvalifikáciu a zručnosti asistentov by sa však mali odrážať aj v ich platovom ohodnotení, pretože v budúcnosti môže nastať situácia, keď nedostatok asistentov nebude dôsledkom nedostatku financií, ale nedostatku ľudí, ktorí budú ochotní túto prácu vykonávať.

Autor:

Miroslava HapalováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku